Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 май 2014 г.

Държавите членки трябва още да подобрят спазването на правата на пътниците във въздушния транспорт, според доклад на Комисията

Днес Европейската комисия публикува преглед на резултатите от разглеждането на жалби и прилагането на правата на пътниците в сектора на европейския въздушен транспорт между 2010 и 2012 г. В него се посочва, че броят на жалбите до националните органи за обезщетения и помощ отново е спаднал до обичайните си равнища след извънредната 2010 година (кризата с облака от вулканична пепел, смущенията, предизвикани от снеговалежи). Също така до санкции на въздушни превозвачи се стига само в 1 % от случаите, тъй като жалбите в по-голямата си част се уреждат без прибягването до принудителни мерки. Броят на свързани с въздушния транспорт жалби от хора с увреждания и хора с намалена подвижност принципно остава много нисък и няма случаи на наложени санкции на въздушни превозвачи по такива причини.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас заяви: „Гордея се с постиженията на Европа от последните пет години в областта на правата на пътниците. Правата обаче са действителни само ако се прилагат ефективно. Комисията ще продължава да следи за доброто осведомяване на пътниците относно техните права и процедурата по жалбоподаване, когато това се налага. Основната цел на текущото преразглеждане на правата на пътниците във въздушния транспорт е също така да се подобри прилагането и спазването на тези права.“

Статистическите данни са предоставени от националните правоприлагащи органи (НПО) на 28-те държави членки, Исландия, Норвегия и Швейцария. Основните заключения в доклада са:

Броят на жалбите, получени от НПО съгласно Регламента относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети (Регламент (ЕО) № 261/2004), е бил 91 726 през 2010 г., 52 675 през 2011 г. и 56 478 през 2012 г.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

През отчетния период НПО не са били склонни да санкционират нарушителите. Санкции са приложени само за малко над 1 % от случаите. Това показва, че санкциите все още са крайна мярка, до която се прибягва само когато всички други начини за гарантиране на спазването на правата са претърпели неуспех.

Въпреки това, санкциите, наложени от НПО на нарушителите, са резултатни и се прилагат. Това означава, че въпреки малкия си брой санкциите се превръщат в нещо повече от просто писмено предупреждение.

Броят на жалбите, получени от НПО съгласно Регламента относно правата на хората с увреждания и на хората с намалена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (Регламент (ЕО) № 1107/2006), е бил 128 през 2010 г. и 111 през 2011 г. Той е нараснал на 275 през 2012 г., но това увеличение е въпрос на статистика, тъй като от тази година се включват и данните за Обединеното кралство, и съответно не отразява никаква съществена тенденция. Не са наложени санкции на въздушните превозвачи.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Докладът е достъпен тук:

Контекст

Данните обхващат и двата регламента относно правата на пътниците във въздушния транспорт: Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен
транспорт.

Комисията се ангажира да гарантира, че гражданите могат ефективно да упражняват правата си, когато ползват въздушен транспорт. Същевременно тя е решена да насърчава равното третиране на въздушните превозвачи в ЕС, наред с другото и чрез насърчаване на публикуването на информация за санкциите, наложени от органите на държавите членки. Статистическият документ представлява отговор на исканията от различни страни (вкл. ЕП, държавите членки, сектора на въздушния транспорт) за надеждна информация относно начина, по който държавите членки изпълняват задълженията си във връзка с разглеждането и прилагането на жалбите.

Следващи стъпки

На 13 март 2013 г. Комисията предложи пакет от мерки, за да се осигурят на пътниците във въздушния транспорт нови и подобрени права да бъдат информирани, да получават помощ и да бъдат пренасочвани по нови маршрути, когато са блокирани на някое летище, и същевременно подобрени процедури за подаване на жалби и мерки за правоприлагане.

Предложението понастоящем се обсъжда в Европейския парламент и в Съвета.

Следете съобщенията на заместник-председателя Сийм Калас в Twitter

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar