Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. maja 2014

Zaposlovanje: Komisija pozdravlja sprejetje direktive o izvrševanju pravil o napotitvi delavcev

Evropska komisija je pozdravila današnjo odločitev Sveta Evropske unije o sprejetju novih ukrepov za boljše izvrševanje pravil EU o napotitvi delavcev na delo. Nova direktiva o izvrševanju pravil o napotitvi delavcev bo zagotovila spoštovanje pravic napotenih delavcev v praksi in okrepila pravni okvir za izvajalce storitev. Države članice morajo novo direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti najpozneje dve leti in 20 dni po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

„Sprejetje te nove direktive tik pred volitvami v Evropski parlament je jasno sporočilo, da Evropa ne dopušča goljufij ali zlorab na račun napotenih delavcev ali drugih oblik ‚socialnega dampinga‛“, je dejal evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor. „Države članice pozivam, naj ta pravila čim prej prenesejo v svojo zakonodajo, in pozdravljam že napovedane ukrepe Francije,“ je še dodal komisar.

Strogi zaščitni ukrepi za varstvo pravic napotenih delavcev in preprečevanje „socialnega dampinga“ so določeni v direktivi o napotitvi delavcev na delo iz leta 1996 (direktiva 96/71/ES). Ta direktiva vsebuje glavna obvezna pravila glede pogojev za zaposlitev delavcev, napotenih na delo v drugo državo članico. Nova direktiva o izvrševanju bo prispevala k boljši uporabi teh pravil v praksi, zlasti v sektorjih, kot sta gradbeništvo in cestni tovorni promet, kjer so se na primer t. i. družbe „poštni nabiralniki“ (družbe, ki v matični državi ne opravljajo dejanske gospodarske dejavnosti) z navideznimi „napotitvami“ izogibale nacionalnim pravilom o socialni varnosti ali delovnih pogojih. Direktiva bo s preprečevanjem goljufij tudi izboljšala varstvo pravic napotenih delavcev, še zlasti v podizvajalskih verigah, v katerih pravice napotenih delavcev niso vedno spoštovane.

Direktiva o izvrševanju zlasti:

povečuje ozaveščenost delavcev in podjetij o njihovih pravicah in dolžnostih v zvezi s pogoji za zaposlitev;

izboljšuje sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za napotitev delavcev (obveznost glede odgovarjanja na prošnje za pomoč pristojnih organov drugih držav članic, in sicer v dveh delovnih dneh pri nujnih prošnjah za informacije ter v 25 delovnih dneh pri vseh drugih prošnjah);

natančneje opredeljuje pojem napotitve, da bi se povečala pravna varnost napotenih delavcev in izvajalcev storitev, ter se hkrati bori proti družbam „poštnim nabiralnikom“, ki napotitve izrabljajo za izogibanje zakonu;

določa obveznosti držav članic glede preverjanja skladnosti s pravili iz direktive iz leta 1996 (države članice določijo posebne izvršilne organe, ki so odgovorni za preverjanje skladnosti; države članice, v katerih imajo izvajalci storitev sedež, morajo sprejeti potrebne nadzorne in izvršilne ukrepe);

od podjetij, ki napotijo delavce, zahteva, da:

določijo kontaktno osebo za stike z izvršilnimi organi,

prijavijo identiteto, število delavcev, ki bodo napoteni na delo, datume začetka in konca napotitve, naslov delovnega mesta in naravo storitev,

dajo na razpolago osnovno dokumentacijo, kot so pogodbe o zaposlitvi, plačilni listi in evidence prisotnosti napotenih delavcev;

izboljšuje uveljavljanje pravic in obravnavo pritožb, saj tako od držav članic gostiteljic kot tudi od matičnih držav članic zahteva, da napotenim delavcem omogočijo vlaganje pritožb ter sprožanje pravnih in/ali upravnih postopkov proti njihovim delodajalcem s pomočjo sindikatov in drugih zainteresiranih tretjih oseb, če njihove pravice niso spoštovane;

zagotavlja, da je upravne kazni in globe, ki jih izvajalcem storitev zaradi nespoštovanja zahtev iz direktive iz leta 1996 naloži ena država članica, mogoče izvršiti in izterjati v drugi državi članici. Sankcije za neupoštevanje direktive morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Ozadje

Pravica družb, da ponujajo storitve v drugi državi članici EU in da začasno napotijo delavce za opravljanje teh storitev, temelji na členu 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Obstoječa direktiva o napotitvi delavcev (direktiva 96/71/ES) je uvedla zaščitne ukrepe za varstvo socialnih pravic napotenih delavcev in preprečevanje „socialnega dampinga“. V skladu s to direktivo morajo države članice zagotoviti, da za napotene delavce veljajo zakoni in drugi predpisi države gostiteljice glede:

maksimalnega delovnega časa in minimalnega časa počitka;

minimalnega plačanega letnega dopusta;

minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo;

pogojev za posredovanje dela delavcev, zlasti kadar gre za delavce, ki jih zagotovijo agencije za posredovanje začasnega dela;

zdravja, varnosti in higiene pri delu;

varnostnih ukrepov pri pogojih za zaposlitev nosečnic ali žensk, ki so pred kratkim rodile, ter otrok in mladih;

enakega obravnavanja moških in žensk ter drugih določb o nediskriminaciji.

Več informacij

MEMO/14/344

Novica na spletišču GD za zaposlovanje

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali z e-sporočilom


Side Bar