Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 13 maja 2014 r.

Zatrudnienie: Komisja z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie przez Radę dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów o delegowaniu pracowników

Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z przyjęcia w dniu dzisiejszym przez Radę Ministrów UE nowych środków, które umożliwią lepsze egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników. Nowa dyrektywa w sprawie egzekwowania przepisów o delegowaniu pracowników zapewni praktyczne poszanowanie praw pracowników delegowanych i wzmocnienie ram prawnych dla usługodawców. Państwa członkowskie są zobowiązane transponować do swojego prawa krajowego nową dyrektywę w sprawie egzekwowania przepisów nie później niż w ciągu dwóch lat i dwudziestu dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

„Przyjęcie dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów UE dotyczących pracowników delegowanych stanowi w przeddzień wyborów europejskich wyraźny sygnał, że Europa nie akceptuje ani oszustw, ani nadużyć kosztem pracowników delegowanych, ani też żadnych innych form dumpingu socjalnego”, powiedział europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor. „Wzywam państwa członkowskie do jak najszybszego wprowadzenia w życie tych przepisów i cieszę się, że Francja już zapowiedziała działania w celu przyjęcia takich środków”.

Odpowiednie zabezpieczenia umożliwiające ochronę praw pracowników delegowanych oraz zapobieganie dumpingowi socjalnemu określono w dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników z 1996 r. (96/71/WE), która ustanawia podstawowe, bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące warunków zatrudnienia, jakie należy stosować w odniesieniu do pracowników oddelegowanych do pracy w innym państwie członkowskim. Nowa dyrektywa w sprawie egzekwowania przepisów przyczyni się do lepszego stosowania tych zasad w praktyce, zwłaszcza w niektórych sektorach, takich jak budownictwo i transport drogowy towarów, w których na przykład tzw. spółki-skrzynki pocztowe (nieprowadzące żadnej faktycznej działalności gospodarczej w swoim państwie pochodzenia) stosują nieprawdziwe „delegowanie” w celu obejścia krajowych przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego i warunków pracy. Dyrektywa ta przyczyni się również do lepszej ochrony praw pracowników delegowanych poprzez zapobieganie oszustwom, zwłaszcza w łańcuchach podwykonawstwa, w których zdarza się łamanie praw pracowników delegowanych.

Dyrektywa w sprawie egzekwowania przepisów w szczególności:

zwiększy wiedzę pracowników i przedsiębiorstw na temat ich praw i obowiązków, jeśli chodzi o warunki zatrudnienia;

usprawni współpracę między organami krajowymi odpowiedzialnymi za kwestie delegowania (obowiązek odpowiadania na wnioski o pomoc złożone przez właściwe organy innego państwa członkowskiego – dwa dni robocze na odpowiedź na pilne wnioski o udzielenie informacji oraz 25 dni roboczych w przypadku wniosków niepilnych);

sprecyzuje definicję delegowania, aby zapewnić pracownikom delegowanym i usługodawcom większą pewność prawa przy jednoczesnym zwalczaniu spółek-skrzynek pocztowych, które wykorzystują delegowanie jako sposób na obejście przepisów;

określi obowiązki państw członkowskich w zakresie sprawdzenia zgodności z przepisami ustanowionymi w dyrektywie z 1996 r. (państwa członkowskie wyznaczają organy egzekwowania prawa odpowiedzialne za sprawdzanie zgodności; państwo członkowskie, w którym usługodawca ma siedzibę, zobowiązane jest wprowadzić niezbędne środki nadzoru lub środki egzekucji);

zobowiąże przedsiębiorstwa delegujące do:

wyznaczenia osoby do kontaktów z organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów;

podawania tożsamości i liczby oddelegowywanych pracowników, terminów rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania oraz adresu miejsca pracy i charakteru usług;

przechowywania podstawowych dokumentów, takich jak umowy o pracę, karty płacy oraz rozliczenia czasu pracy delegowanych pracowników;

ulepszy egzekwowanie praw pracowników oraz rozpatrywanie skarg, nakładając zarówno na państwo pochodzenia, jak i państwo przyjmujące obowiązek zagwarantowania pracownikom delegowanym, mającym wsparcie związków zawodowych i innych zainteresowanych stron trzecich, możliwości składania skarg oraz podejmowania działań prawnych lub administracyjnych przeciwko pracodawcom, którzy nie przestrzegają praw pracowników;

zagwarantuje, że grzywny i kary administracyjne za nieprzestrzeganie wymogów dyrektywy z 1996 r. nałożone na usługodawcę przez organy wykonawcze jednego państwa członkowskiego mogą być egzekwowane w innym państwie członkowskim. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dyrektywy powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Kontekst

Prawo przedsiębiorstw do świadczenia usług w innym państwie członkowskim i do tymczasowego delegowania pracowników w celu świadczenia tych usług opiera się na art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Istniejąca dyrektywa dotycząca delegowania pracowników (dyrektywa 96/71/WE) wprowadza zabezpieczenia mające na celu ochronę praw socjalnych pracowników delegowanych oraz zapobieganie dumpingowi socjalnemu, nakładając na państwa członkowskie wymóg zagwarantowania, że pracownicy delegowani podlegają przepisom ustawowym, wykonawczym lub administracyjnym kraju przyjmującego dotyczącym:

maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów wypoczynku;

minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych;

minimalnych stawek płacy, wraz ze stawką za nadgodziny;

warunków wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej;

bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w miejscu pracy;

środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;

równego traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów wprowadzających zakaz dyskryminacji.

Dodatkowe informacje

Zobacz również MEMO/14/344

Wiadomości na stronie internetowej DG EMPL

Strona internetowa komisarza László Andora

László Andor na Twitterze

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Dla obywateli: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail


Side Bar