Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 mei 2014

Werkgelegenheid: Commissie verheugd over goedkeuring richtlijn inzake detachering van werknemers door de Raad

Tot vreugde van de Europese Commissie verleent de Raad van ministers van de EU vandaag definitief zijn goedkeuring aan nieuwe maatregelen voor een betere handhaving van de EU-voorschriften inzake de detachering van werknemers. De nieuwe richtlijn inzake de detachering van werknemers garandeert dat de rechten van gedetacheerde werknemers daadwerkelijk worden geëerbiedigd en versterkt het juridische kader voor dienstverrichters. De lidstaten moeten de nieuwe handhavingsrichtlijn binnen een periode van twee jaar en twintig dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU in hun nationale wetgeving omzetten.

"Aan de vooravond van de Europese verkiezingen vormt de goedkeuring van de richtlijn tot handhaving van de EU-voorschriften inzake gedetacheerde werknemers een duidelijk signaal: Europa accepteert geen fraude of misbruik ten koste van gedetacheerde werknemers of andere vormen van sociale dumping", aldus Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor. "Ik vraag de lidstaten met klem om die voorschriften zo snel mogelijk uit te voeren en verheug me over het feit dat Frankrijk al heeft aangekondigd maatregelen hiertoe te nemen".

Sterke waarborgen ter bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers en ter bestrijding van sociale dumping zijn sinds 1996 vastgelegd in de Detacheringsrichtlijn (96/71/EG), die een basispakket aan bindende voorschriften omvat inzake de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor werknemers die naar een andere lidstaat worden gedetacheerd. De nieuwe handhavingsrichtlijn zal ertoe bijdragen dat die voorschriften in de praktijk beter worden toegepast, met name in sectoren zoals die van de bouw en het wegvervoer, waar het bijvoorbeeld gebeurt dat zogenaamde brievenbusondernemingen (zonder enige echte economische activiteit in het land waar zij zijn gevestigd) pseudodetacheringen gebruiken om de nationale voorschriften betreffende sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden te omzeilen. De richtlijn zal ook voor een betere bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers zorgen door fraude tegen te gaan, met name in onderaannemingsketens, waar de rechten van gedetacheerde werknemers niet altijd worden geëerbiedigd.

De handhavingsrichtlijn:

vergroot de kennis van werknemers en ondernemingen over hun rechten en verplichtingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

verbetert de samenwerking tussen de voor detachering bevoegde nationale autoriteiten (verplichting om gehoor te geven aan verzoeken om bijstand van de bevoegde instanties van andere lidstaten, met een termijn van maximaal twee werkdagen om te reageren op dringende verzoeken om informatie en een termijn van maximaal 25 werkdagen om te reageren op niet-dringende verzoeken)

verduidelijkt de definitie van detachering, met als doel gedetacheerde werknemers en dienstverrichters meer rechtszekerheid te verlenen en tegelijk brievenbusondernemingen aan te pakken die detachering gebruiken om de wet te omzeilen

preciseert de taken van de lidstaten betreffende het toezicht op de naleving van de voorschriften van de richtlijn van 1996 (de lidstaten moeten specifieke handhavingsinstanties aanwijzen voor het toezicht op de naleving en de lidstaten moeten de nodige toezichts- en handhavingsmaatregelen nemen met betrekking tot de op hun grondgebied gevestigde dienstverrichters)

verplicht detacherende ondernemingen ertoe:

een contactpersoon aan te wijzen voor contacten met de handhavingsautoriteiten

opgave te doen van hun identiteit, het aantal te detacheren werknemers, de begin- en einddatum van de detachering, het adres van de arbeidsplaats en de aard van de diensten

basisdocumenten beschikbaar te houden, onder meer arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes en arbeidstijdoverzichten van gedetacheerde werknemers

verbetert de handhaving van de rechten van werknemers en de behandeling van klachten, aangezien zowel de ontvangende lidstaten als de lidstaten van vestiging ervoor moeten zorgen dat gedetacheerde werknemers met de steun van vakbonden en andere belanghebbenden klachten kunnen indienen en juridische en/of administratieve stappen tegen hun werkgevers kunnen nemen wanneer hun rechten worden geschonden

zorgt ervoor dat administratieve sancties en boetes die wegens niet-naleving van de voorschriften van de richtlijn van 1996 door een lidstaat aan een dienstverrichter zijn opgelegd, in een andere lidstaat kunnen worden gehandhaafd en ingevorderd. Sancties wegens niet-naleving van de richtlijn moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Achtergrond

Het recht van ondernemingen om in een andere lidstaat diensten aan te bieden en werknemers tijdelijk te detacheren om die diensten te verstrekken, berust op artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Met de bestaande detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG) zijn waarborgen ingevoerd ter bescherming van de sociale rechten van gedetacheerde werknemers en ter preventie van sociale dumping, en worden de lidstaten ertoe verplicht erop toe te zien dat de gedetacheerde werknemers onderworpen zijn aan de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van het gastland met betrekking tot:

maximale werk- en minimale rustperioden

het minimumaantal betaalde vakantiedagen

minimumlonen, inclusief vergoedingen voor overwerk

de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, in het bijzonder door uitzendbedrijven

gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk

beschermende maatregelen in de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren

de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en non-discriminatie.

Meer informatie

Zie ook MEMO/14/344

Nieuwsbericht op de website van DG EMPL

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Contactpunt voor de burger: Europe Direct, telefonisch: 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar