Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 13. maijā

Nodarbinātība: Komisija atzinīgi vērtē izpildes direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā pieņemšanu Padomē

Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi šodien ES Ministru padomē galīgajā variantā pieņemtos jaunos pasākumus, lai labāk īstenotu ES tiesību aktus par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Jaunā izpildes direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darbā nodrošinās norīkoto darba ņēmēju tiesību ievērošanu praksē un stiprinās tiesisko regulējumu attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm ir jāīsteno jaunā izpildes direktīva savos valsts tiesību aktos ne vēlāk kā divus gadus un divdesmit dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Direktīvas pieņemšana, lai īstenotu ES noteikumus par norīkotajiem darba ņēmējiem, Eiropas Parlamenta vēlēšanu priekšvakarā liek skaidri saprast, ka Eiropai nav pieņemama krāpšana vai ļaunprātīga izmantošana uz norīkoto darba ņēmēju rēķina, nedz arī cita veida „sociālais dempings”, teica Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors. “Es aicinu dalībvalstis īstenot šos noteikumus pēc iespējas ātrāk un izsaku atzinību par Francijas pausto apņemšanos veikt pasākumus šajā jomā.”

Spēcīgi aizsardzības pasākumi, lai aizsargātu norīkoto darba ņēmēju tiesības un lai novērstu „sociālo dempingu”, ir noteikti 1996. gada Direktīvā par darba ņēmēju norīkošanu darbā (96/71/EK), kurā izklāstīti obligātie pamatnoteikumi par darba noteikumiem un nosacījumiem, kas jāpiemēro citā dalībvalstī norīkotam darba ņēmējam. Jaunā izpildes direktīva palīdzēs nodrošināt labāku šo noteikumu piemērošanu praksē, jo īpaši dažās nozarēs, piemēram, būvniecības un kravu autopārvadājumu nozarē, kur, piemēram, tā sauktie „pastkastītes uzņēmumi” (bez reālas saimnieciskas darbības savā izcelsmes valstī) izmanto viltus “norīkošanu darbā”, lai apietu valsts tiesību aktus par sociālo nodrošinājumu un darba apstākļiem. Tas uzlabos arī darbam ārvalstīs norīkoto darba ņēmēju tiesību aizsardzību, novēršot krāpšanu, jo īpaši apakšuzņēmuma līgumu ķēdēs, kur norīkoto darba ņēmēju tiesības dažkārt netiek ievērotas.

Izpildes direktīva:

uzlabo darba ņēmēju un uzņēmumu informētību par savām tiesībām un pienākumiem saistībā ar darba noteikumiem un nosacījumiem,

uzlabo sadarbību starp dalībvalstu iestādēm, kuru pārziņā ir norīkošana (pienākums atbildēt uz citu dalībvalstu kompetento iestāžu palīdzības pieprasījumiem, 2 darbdienu termiņš atbildēm uz steidzamiem informācijas pieprasījumiem un 25 darbdienu termiņš, ja pieprasījums nav steidzams);

precizē norīkošanas definīciju, lai palielinātu juridisko noteiktību darbā norīkotajiem darba ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus risinot “pastkastīšu uzņēmumu” jautājumu, kuri izmanto norīkošanu, lai apietu likumu;

nosaka dalībvalstu atbildību pārbaudīt atbilstību noteikumiem, kas izklāstīti 1996. gada direktīvā (dalībvalstis izraugās konkrētas izpildes iestādes, kas atbild par atbilstības pārbaudi; un dalībvalstīm, kurās pakalpojumu sniedzēji reģistrēti, jāveic vajadzīgie uzraudzības un izpildes pasākumi);

pieprasa, lai norīkojošie uzņēmumi:

ieceltu kontaktpersonu sadarbībai ar izpildes iestādēm,

paziņotu savu identitāti, norīkojamo darba ņēmēju skaitu, norīkojuma sākuma un beigu datumu, darba vietas adresi un pakalpojumu veidu,

nodrošinātu tādu pamatdokumentu kā norīkoto darba ņēmēju darba līgumu, algas aprēķinu un darba laika uzskaites lapu pieejamību;

uzlabotu tiesību īstenošanu un sūdzību izskatīšanu, nosakot, ka gan uzņēmējvalstij, gan piederības dalībvalstij būs jānodrošina, lai norīkotie darba ņēmēji, izmantojot atbalstu no arodbiedrībām un citām ieinteresētajām trešajām personām, varētu iesniegt sūdzības un sākt tiesvedību un/vai administratīvu procedūru pret darba devēju, ja netiek ievērotas viņu tiesības;

nodrošinātu, ka administratīvās sankcijas un soda naudas, ko pakalpojumu sniedzējiem par 1996. gada direktīvas prasību neievērošanu noteikusi viena dalībvalsts, tiktu izpildītas un piedzītas citā dalībvalstī. Sankcijām par direktīvas noteikumu neievērošanu ir jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Priekšvēsture

Uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus citā ES dalībvalstī un uz laiku norīkot darba ņēmējus sniegt šos pakalpojumus ir balstītas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 56. pantu.

Ar spēkā esošo Direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā (Direktīva 96/71/EK) tika ieviesti drošības pasākumi, lai aizsargātu norīkoto darba ņēmēju sociālās tiesības un novērstu sociālo dempingu, ar ko dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, ka norīkotie darba ņēmēji ir pakļauti uzņēmējvalsts noteikumiem, normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem attiecībā uz:

maksimālo darba un minimālo atpūtas laiku;

minimālo apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu;

minimālajām algas likmēm, to skaitā likmēm par virsstundām;

darba ņēmēju izīrēšanas nosacījumiem, jo īpaši darba ņēmēju piegādi, ko veic pagaidu darba vietas;

veselības aizsardzību, drošību un higiēnu darbā;

aizsardzības pasākumiem attiecībā uz grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību periodā, bērnu un jauniešu darba noteikumiem un nosacījumiem;

vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un citiem diskrimināciju izslēdzošiem noteikumiem.

Papildu informācija

Skatīt arī MEMO/14/344

Ziņas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet Lāslo Andoram tviterī

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Uzziņas: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pastu


Side Bar