Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. gegužės 13 d.

Užimtumas. Komisija palankiai vertina Tarybos priimtą direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos vykdymo užtikrinimo

Europos Komisija palankiai vertina šiandien ES Ministrų Taryboje galutinai priimtas naujas priemones, kuriomis siekiama geriau užtikrinti ES taisyklių dėl darbuotojų komandiravimo vykdymą. Naująja direktyva dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos vykdymo užtikrinimo bus siekiama, kad būtų praktiškai užtikrinamos komandiruotųjų darbuotojų teisės ir būtų sustiprinta paslaugų teikėjams taikoma teisinė sistema. Valstybės narės naująją vykdymo užtikrinimo direktyvą į savo nacionalinės teisės aktus turi perkelti ne vėliau kaip per dvejus metus ir dvidešimt dienų po jos paskelbimo ES Oficialiajame leidinyje.

„Direktyvos dėl ES taisyklių, taikomų komandiruotiesiems darbuotojams, įgyvendinimo užtikrinimo priėmimas Europos Parlamento rinkimų išvakarėse yra aiškus signalas, kad Europai nepriimtinas sukčiavimas ar piktnaudžiavimas komandiruotųjų darbuotojų sąskaita ar kitų pavidalų „socialinis dempingas“, – teigė už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras. – Valstybes nares raginu šias taisykles įgyvendinti kuo skubiau ir palankiai vertinu žingsnius, apie kuriuos jau pranešė Prancūzija“.

Griežtos priemonės komandiruotųjų darbuotojų teisėms apsaugoti ir tam, kad neplistų „socialinis dempingas“, įtvirtintos 1996 m. Darbuotojų komandiravimo direktyvoje (96/71/EB), kurioje pateikiamos pagrindinės privalomos taisyklės dėl įdarbinimo sąlygų, taikomų į kitą valstybę narę komandiruotiems darbuotojams. Naujoji vykdymo užtikrinimo direktyva padės pasiekti, kad šios taisyklės būtų geriau praktiškai taikomos, ypač tam tikruose, pvz., statybų ir krovinių vežimo keliais, sektoriuose, kai, pvz., „pašto dėžutės“ tipo bendrovės (nevykdančios jokios realios ekonominės veiklos savo „kilmės“ šalyje) naudoja fiktyvias darbuotojų „komandiruotes“, kad apeitų nacionalines socialinės apsaugos ir darbo sąlygų taisykles. Ši direktyva taip pat padės pagerinti komandiruotųjų darbuotojų teisių apsaugą ir užkirs kelią sukčiavimui, ypač subrangos grandinėse, kuriose kartais nepaisoma komandiruotųjų darbuotojų teisių.

Vykdymo užtikrinimo direktyva:

didinamas darbuotojų ir bendrovių informuotumas apie jų teises ir pareigas įdarbinimo sąlygų srityje;

gerinamas už komandiravimą atsakingų nacionalinių valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimas (pareiga atsakyti į kitos valstybės narės kompetentingų valdžios institucijų pagalbos prašymus – per dvi darbo dienas į skubius prašymus pateikti informaciją ir per 25 darbo dienas į neskubius prašymus);

pateikiama aiškesnė komandiruotės apibrėžtis, siekiant didesnio komandiruotųjų darbuotojų ir paslaugų teikėjų teisinio tikrumo, kartu kovojant su „pašto dėžutės“ bendrovėmis, kurios prisidengia komandiravimu, kad apeitų įstatymus;

apibrėžiamos valstybių narių pareigos tikrinti atitiktį 1996 m. direktyvoje nustatytoms taisyklėms (valstybės narės paskiria konkrečias vykdymo priežiūros institucijas, atsakingas už atitikties patikrą; valstybės narės, kuriose yra įsisteigę paslaugų teikėjai, turi imtis būtinų priežiūros ir vykdymo užtikrinimo priemonių);

reikalaujama, kad komandiruojančios bendrovės:

skirtų asmenį ryšiams su vykdymo priežiūros institucijomis;

deklaruotų savo tapatybę, komandiruotinų darbuotojų skaičių, komandiruočių pradžios ir pabaigos datas, darbo vietos adresą ir paslaugų pobūdį;

saugotų pagrindinius dokumentus, pavyzdžiui, komandiruotųjų darbuotojų darbo sutartis, atlyginimo lapelius ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

pagerinamas teisių užtikrinimas ir skundų tvarkymas, reikalaujant, kad priimančiosios ir kilmės valstybės narės užtikrintų komandiruotiesiems darbuotojams, padedant profesinėms sąjungoms ir kitoms suinteresuotosioms trečiosioms šalims, galimybę pateikti skundą ir imtis teisinių (administracinių) veiksmų prieš savo darbdavius, jei jų teisių nepaisoma;

užtikrinama, kad administracinės nuobaudos ir baudos, paslaugų teikėjams skirtos vienoje valstybėje narėje dėl to, kad jie nesilaikė 1996 m. direktyvos reikalavimų, galėtų būtų taikomos ir išieškomos kitoje valstybėje narėje. Sankcijos už direktyvos nesilaikymą turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Pagrindiniai faktai

Bendrovių teisė teikti paslaugas kitoje ES valstybėje narėje ir laikinai komandiruoti darbuotojus toms paslaugoms teikti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 56 straipsniu.

Galiojančioje Darbuotojų komandiravimo direktyvoje (Direktyva 96/71/EB) nustatytos priemonės, skirtos komandiruotųjų darbuotojų socialinėms teisėms apsaugoti ir neleisti plisti socialiniam dempingui; valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad komandiruotiesiems darbuotojams būtų taikomos priimančiosios šalies įstatymai, taisyklės ar administracinės nuostatos dėl:

maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko;

minimalių mokamų metinių atostogų trukmės;

minimalių užmokesčio normų, įskaitant viršvalandžių apmokėjimo normas;

darbuotojų įdarbinimo sąlygų, ypač kai darbuotojai įdarbinami per laikinojo įdarbinimo įmones;

darbuotojų sveikatos, higienos ir darbo saugos;

apsaugos priemonių, skirtų nėščių ar neseniai pagimdžiusių moterų, vaikų ir jaunimo darbo sutarties sąlygoms vykdyti;

vienodų sąlygų taikymo vyrams ir moterims bei kitų nediskriminavimo nuostatų.

Daugiau informacijos

Dar žr. MEMO/14/344

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje

László Andoro interneto svetainė

László Andoro Twitter

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, +32 2 295 18 83

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar