Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. május 13.

Foglalkoztatás: a Bizottság üdvözli, hogy a Tanács elfogadta a kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak érvényesítéséről szóló irányelvet

Az Európai Bizottság üdvözli, hogy az Európai Unió Tanácsa a mai napon véglegesen áldását adta a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó uniós jogszabályok hatékonyabb érvényesítését szolgáló intézkedésekre. A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó jogszabályok érvényesítését szolgáló új irányelv biztosítja, hogy a kiküldött munkavállalók jogai a gyakorlatban is érvényre jussanak, és megerősíti a szolgáltatásnyújtás jogi kereteit. Az új irányelvet a tagállamoknak legkésőbb az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő két éven és húsz napon belül kell átültetniük nemzeti jogrendszerükbe.

„A kiküldött munkavállalókra vonatkozó uniós szabályok érvényesítését szolgáló irányelv elfogadása az európai parlamenti választások előestéjén egyértelműen jelzi, hogy Európa nem tűri a kiküldött munkavállalók kárára elkövetett csalásokat és visszaéléseket, sem az ún. szociális dömping egyéb formáit” – jelentette ki Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős európai biztos. „Arra kérem a tagállamokat, hogy mielőbb hajtsák végre ezeket a szabályokat, és üdvözlöm a Franciaország által már bejelentett, ilyen irányú lépéseket".

A kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak védelmét és a szociális dömping megelőzését a munkavállalók kiküldetéséről szóló 1996-os irányelv (96/71/EK irányelv) alapozta meg, lefektetve a más tagállamba kiküldött munkavállalók foglalkoztatási körülményeire és feltételeire alkalmazandó legfontosabb kötelező szabályokat. Az új irányelv annak elősegítését szolgálja, hogy e szabályok a gyakorlatban is jobban érvényesüljenek, főként az olyan ágazatokban, mint az építőipar vagy a közúti fuvarozás, ahol egyes („származási országukban” valós gazdasági tevékenységet nem folytató) ún. „postafiókcégek” állítólagos „kiküldetések” örve alatt kerülik meg a társadalombiztosításra és a munkakörülményekre vonatkozó tagállami szabályokat. Egyúttal a kiküldött munkavállalók jogainak védelmében fellép a csalások megelőzése érdekében is, különös figyelmet fordítva az alvállalkozói láncokra, ahol olykor szeretnek megfeledkezni a munkavállalói jogokról.

Az új irányelv főbb vívmányai a következők:

jobban tudatosítja a munkavállalók és a vállalatok körében a foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket;

javítja az együttműködést a kiküldetések tekintetében illetékes nemzeti hatóságok között (válaszadási kötelezettség a más tagállambeli illetékes hatóság segítségnyújtás iránti megkeresésére; két munkanapos válaszadási határidő a sürgős információkérések és 25 munkanapos határidő a nem sürgős kérések megválaszolására);

a kiküldött munkavállalók és a szolgáltatók jogbiztonságának növelése érdekében tisztázza a kiküldetés fogalmát és egyúttal fellép a kiküldetést a jogszabályok kijátszására használó „postafiókcégek” elterjedése ellen;

meghatározza a tagállamok arra irányuló felelősségét, hogy ellenőrizzék az 1996-os irányelvben meghatározott követelmények betartását (a tagállamok speciális végrehajtó hatóságokat jelölnek ki, amelyek feladata a betartás ellenőrzése; a szolgáltatók székhelye szerinti tagállamok feladata pedig a szükséges felügyeleti és végrehajtási intézkedések meghozatala lesz);

a kiküldő vállalatok számára a következő kötelezettségeket írja elő:

ki kell jelölniük egy, a végrehajtást biztosító hatóságokkal kapcsolatot tartó személyt,

azonosítaniuk kell magukat, és meg kell adniuk a kiküldendő munkavállalók számát, a kiküldetés kezdeti és végső időpontját, időtartamát, a munkavégzés címét és a szolgáltatás jellegét;

hozzáférhetővé kell tenniük az olyan alapvető dokumentumokat, mint a kiküldetésben lévő munkavállalók munkaszerződései, fizetési jegyzékei és munkaidő-kimutatási lapjai;

javítja a jogérvényesítést és a panaszok kezelését: a fogadó és a küldő tagállamot egyaránt arra kötelezi, hogy a kiküldött munkavállalónak adják meg a lehetőséget, hogy jogai megsértése esetén – a szakszervezetek és más érdekelt felek támogatásával – panaszt tehessen és jogi és/vagy közigazgatási eljárást indíthasson munkaadója ellen;

lehetővé teszi, hogy egy tagállam által egy szolgáltatóra az 1996-os irányelv előírásainak be nem tartásáért kiszabott közigazgatási szankciók és bírságok egy másik tagállamban is végrehajthatók és behajthatók legyenek. Az irányelv be nem tartásáért kirótt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Háttér-információk

A vállalkozások azon joga, hogy az Unió egy másik tagállamában szolgáltatást nyújtsanak és e szolgáltatás nyújtása céljából oda ideiglenesen munkavállalókat küldjenek ki, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 56. cikkén alapul.

A munkavállalók kiküldetéséről szóló jelenlegi irányelv (96/71/EK irányelv) biztosítékokat nyújt a kiküldetésben lévő munkavállalók szociális jogainak védelme és a szociális dömping megelőzése érdekében, előírva a tagállamok számára, hogy a kiküldött munkavállalókra a befogadó ország törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit kell alkalmazni a következők tekintetében:

maximális munkaidő és minimális pihenőidő;

minimális éves fizetett szabadság;

minimális bérszint, beleértve a túlóradíjakat;

a munkavállalók rendelkezésre bocsátásának feltételei, különösen a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások esetében,

munkahelyi egészség, biztonság és higiénia;

védintézkedések a várandós vagy gyermekágyas nők, gyermekek és fiatalok munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően;

férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és más megkülönböztetést tiltó rendelkezések.

További információk

Lásd még: MEMO/14/344

Hírek a Foglalkoztatási Főigazgatóság weboldalán:

Andor László honlapja

Kövesse Andor biztos bejegyzéseit a Twitteren

Kapcsolattartás:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e­mailben


Side Bar