Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. toukokuuta 2014

Työllisyys: Neuvosto hyväksyi lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia koskevan direktiivin – komissio tyytyväinen

Euroopan komissio on tyytyväinen, kun EU:n ministerineuvosto hyväksyi tänään lopullisesti uusia toimenpiteitä, joilla pystytään paremmin valvomaan lähetettyjä työntekijöitä koskevien EU:n sääntöjen noudattamista. Uudella lähetettyjä työntekijöitä koskevalla täytäntöönpanodirektiivillä turvataan lähetettyjen työntekijöiden oikeudet käytännössä ja lujitetaan säädösympäristöä palveluntarjoajien kannalta. EU:n jäsenmaiden on saatettava uusi täytäntöönpanodirektiivi osaksi lainsäädäntöään viimeistään kaksi vuotta ja 20 päivää sen jälkeen, kun direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

”Se, että työntekijöiden lähettämiseen sovellettavien EU-sääntöjen täytäntöönpanoa koskeva direktiivi on nyt hyväksytty, on näin EU-vaalien kynnyksellä vahva signaali: EU ei hyväksy lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia polkevia petoksia tai väärinkäytöksiä eikä sosiaalista polkumyyntiä yleensäkään”, toteaa työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor. Andor kehottaa EU-maita panemaan nämä säännöt täytäntöön mahdollisimman pian. Hän kehottaa jäsenmaita ryhtymään sellaisiin toimiin, joista Ranska on jo ilmoittanut.

Toiseen EU-maahan lähetetyn työntekijän työehtoja koskevat keskeiset, pakollisesti sovellettavat säännöt on vahvistettu vuonna 1996 annetussa lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktiivissä (96/71/EY). Se sisältää vahvat suojatoimet, joilla suojellaan lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia ja ehkäistään sosiaalista polkumyyntiä. Nyt hyväksytyn uuden täytäntöönpanodirektiivin ansiosta voidaan varmistaa, että näitä sääntöjä sovelletaan paremmin käytännössä. Tämä koskee erityisesti sellaisia aloja kuin rakentaminen ja maanteiden tavaraliikenne, joilla toimivat postilokeroyritykset (joilla ei ole todellista liiketoimintaa ”kotimaassaan”) ovat käyttäneet työntekijöiden näennäistä lähettämistä kiertääkseen kansallisia sosiaaliturvasääntöjä ja työehtoja. Lisäksi täytäntöönpanodirektiivi parantaa lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelua, koska sillä ehkäistään petoksia etenkin alihankintaketjuissa, joissa lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia ei aina kunnioiteta.

Täytäntöönpanodirektiivillä

lisätään työntekijöiden ja yritysten tietoisuutta työehtoihin liittyvistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan

parannetaan työntekijöiden lähettämisestä vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyötä (velvollisuus vastata muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten esittämiin avunantopyyntöihin, velvollisuus vastata kiireellisiin tietopyyntöihin kahden työpäivän kuluessa ja ei-kiireellisiin pyyntöihin 25 työpäivän kuluessa)

selkeytetään työntekijän lähettämisen määritelmää – tarkoituksena on parantaa lähetettyjen työntekijöiden ja palveluntarjoajien oikeusvarmuutta ja samalla puuttua työntekijöiden lähettämisen varjolla lakia kiertävien postilaatikkoyritysten toimintaan

määritellään jäsenvaltioiden velvollisuudet varmentaa vuoden 1996 direktiivin sääntöjen noudattaminen (jäsenvaltiot nimeävät ne valvontaviranomaiset, jotka vastaavat sääntöjen noudattamisen varmentamisesta, ja niiden jäsenvaltioiden, joihin palveluntarjoajat ovat sijoittautuneet, täytyy toteuttaa tarvittavat valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet)

edellytetään, että työntekijöitä lähettävät yritykset

nimeävät valvontaviranomaisiin yhteydessä olevan yhteyshenkilön

antavat tiedot yrityksestä, lähetettävien työntekijöiden määrästä, lähettämiskauden alkamis- ja päättymispäivästä, työpaikan osoitteesta ja palvelujen luonteesta

pitävät saatavilla perusasiakirjat, kuten lähetettyjen työntekijöiden työsopimukset, palkkalaskelmat ja työaikatodistukset

parannetaan oikeuksien noudattamisen valvontaa ja valitusten käsittelyä siten, että sekä vastaanottavan että lähettävän jäsenvaltion on varmistettava ammattiliittojen ja muiden asianosaisten osapuolten tukemana, että lähetetyt työntekijät voivat tehdä valituksia ja ryhtyä oikeudellisiin tai hallinnollisiin toimiin työnantajaansa vastaan, jos heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta

varmistetaan, että jos jonkin jäsenvaltion valvontaviranomaiset määräävät hallinnollisia seuraamuksia tai sakkoja palveluntarjoajille, jotka eivät noudata vuoden 1996 direktiivin vaatimuksia, nämä seuraamukset ja sakot voidaan panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa. Direktiivin noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tausta

Yritysten oikeus tarjota palveluja toisessa EU-maassa ja lähettää työntekijöitä tarjoamaan kyseiset palvelut perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 56 artiklaan.

Nykyisessä lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktiivissä 96/71/EY vahvistettiin suojatoimia, joilla suojellaan lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia ja ehkäistään sosiaalista polkumyyntiä. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan isäntämaan lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat seuraavia:

enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat

palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto

vähimmäispalkat, myös ylityökorvaukset

erityisesti tilapäistä työvoimaa välittävien yritysten käyttöön asettamia työntekijöitä koskevat ehdot

työturvallisuus, työterveys ja työhygienia

raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten työehtoihin sovellettavat suojatoimenpiteet

miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sekä muut syrjintäkieltoa koskevat säännökset.

Lisätietoja

Ks. myös MEMO/14/344

Uutinen työllisyyden pääosaston verkkosivustolla

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Lisätietoja yleisölle: Europe Direct ‑palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar