Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014

Απασχόληση: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση, από το Συμβούλιο, της εφαρμοστικής οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της σήμερα για την οριστική έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ νέων μέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων. Η νέα εφαρμοστική οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων θα διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων στην πράξη και θα ενισχύσει το νομικό πλαίσιο για τους παρόχους υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν τη νέα εφαρμοστική οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία το αργότερο δύο χρόνια και είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

«Η έγκριση της οδηγίας για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ που αφορούν τους αποσπασμένους εργαζομένους στέλνει ένα σαφές μήνυμα την παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών ότι η Ευρώπη δεν αποδέχεται απάτες και καταχρήσεις σε βάρος των αποσπασμένων εργαζομένων ή άλλες μορφές "κοινωνικού ντάμπινγκ"», δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, κ.László Andor. «Προτρέπω τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τους κανόνες αυτούς το ταχύτερο δυνατό στη νομοθεσία τους και εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις προσπάθειες λήψης ανάλογων μέτρων που εξαγγέλθηκαν ήδη από τη Γαλλία».

Σημαντικές εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων και την αποτροπή του "κοινωνικού ντάμπινγκ" καθορίζονται στην οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων του 1996 (96/71/EΚ), η οποία περιέχει τον πυρήνα των υποχρεωτικών κανόνων όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει αποσπαστεί για εργασία σε άλλο κράτος μέλος. Η νέα εφαρμοστική οδηγία θα συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή αυτών των κανόνων στην πράξη, ιδίως σε ορισμένους τομείς όπως οι κατασκευές και οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές, όπου για παράδειγμα οι λεγόμενες «εταιρείες-γραμματοκιβώτια» (εικονικές εταιρείες χωρίς καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα "τους") χρησιμοποιούν ψευδείς "αποσπάσεις", για την καταστρατήγηση των εθνικών κανόνων για την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες εργασίας. Επίσης, θα βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων, με την αποτροπή της απάτης, ιδίως στις αλυσίδες υπεργολαβίας, όπου τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων δεν γίνονται σεβαστά μερικές φορές.

Συγκεκριμένα, η εφαρμοστική οδηγία:

αυξάνει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των εταιρειών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης

βελτιώνει τη συνεργασία των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την απόσπαση (υποχρέωση να ανταποκρίνονται σε αιτήματα βοήθειας από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, χρονικό περιθώριο δύο εργάσιμων ημερών για να ανταποκρίνονται σε επείγοντα αιτήματα πληροφοριών και χρονικό περιθώριο 25 εργάσιμων ημερών για μη επείγοντα αιτήματα)

αποσαφηνίζει τον ορισμό της απόσπασης, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους αποσπασμένους εργαζομένους και τους παρόχους υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει το ζήτημα των "εταιρειών-γραμματοκιβωτίων" που χρησιμοποιούν την απόσπαση για την καταστρατήγηση της νομοθεσίας

ορίζει τα καθήκοντα των κρατών μελών για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζει η οδηγία του 1996 (τα κράτη μέλη ορίζουν συγκεκριμένες αρχές επιβολής της νομοθεσίας, που είναι υπεύθυνες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης· τέλος, τα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα εποπτείας και επιβολής της νομοθεσίας)

απαιτεί από τις εταιρείες που χρησιμοποιούν την απόσπαση:

να ορίζουν ένα αρμόδιο πρόσωπο για τις επαφές με τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας

να δηλώνουν την ταυτότητά τους, τον αριθμό των εργαζομένων που θα αποσπαστούν, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απόσπασης, τη διεύθυνση του χώρου εργασίας και τη φύση των υπηρεσιών

να διατηρούν διαθέσιμα τα βασικά έγγραφα, όπως είναι οι συμβάσεις εργασίας, τα δελτία μισθοδοσίας και τα δελτία χρόνου παρουσίας των αποσπασμένων εργαζομένων

βελτιώνει την επιβολή των δικαιωμάτων και τον χειρισμό των καταγγελιών, απαιτώντας τόσο από τα κράτη μέλη προέλευσης όσο και από τα κράτη μέλη υποδοχής να εξασφαλίζουν ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, με την υποστήριξη των συνδικάτων και άλλων ενδιαφερόμενων τρίτων μερών, μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες και να κινήσουν δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες κατά των εργοδοτών τους, σε περίπτωση που τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά

εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών από ένα κράτος μέλος λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεών τους βάσει της οδηγίας του 1996 μπορούν να επιβληθούν και να εισπραχθούν από άλλο κράτος μέλος. Οι κυρώσεις για τη μη τήρηση της οδηγίας πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Ιστορικό

Το δικαίωμα των επιχειρήσεων να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και να αποσπούν προσωρινά εργαζομένους με σκοπό την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών βασίζεται στο άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η ισχύουσα οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων (οδηγία 96/71/EΚ) θεσπίζει εγγυήσεις για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων και την αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις της χώρας υποδοχής, που αφορούν:

τις μέγιστες περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης

την ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών

τις ελάχιστες αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας

τους όρους εκμίσθωσης εργαζομένων, ιδίως τη διάθεση εργαζομένων από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης

την υγεία, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία

τα προστατευτικά μέτρα σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, των παιδιών και των νέων

την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και άλλες διατάξεις περί μη εισαγωγής διακρίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Βλ. επίσης MEMO/14/344

Θέμα επικαιρότητας στον ιστοχώρο της ΓΔ EMPL

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με ηλ. μήνυμα


Side Bar