Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. maj 2014

Beskæftigelse: Kommissionen glæder sig over Rådets vedtagelse af håndhævelsesdirektiv om udstationering af arbejdstagere

Kommissionen glæder sig over den endelige vedtagelse i dag af EU’s Ministerråd af nye foranstaltninger til bedre at kunne håndhæve EU’s regler om udstationering af arbejdstagere. Det nye håndhævelsesdirektiv om udstationering af arbejdstagere vil sikre, at udstationerede arbejdstageres rettigheder overholdes i praksis, og styrke den retlige ramme for tjenesteydere. EU-landene skal gennemføre det nye håndhævelsesdirektiv i deres nationale lovgivning senest to år og tyve dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

"Vedtagelsen af direktivet om håndhævelse af EU’s regler for udstationerede arbejdstagere sender et klart signal lige inden valget til Europa-Parlamentet om, at EU ikke accepterer svig eller misbrug på bekostning af udstationerede arbejdstagere eller andre former for social dumping", udtalte EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor. "Jeg opfordrer EU-landene til at gennemføre disse regler hurtigst muligt og ser positivt på de skridt, Frankrig allerede har meddelt, at landet vil tage for at træffe sådanne foranstaltninger."

Der er fastlagt stærke garantier for at beskytte de udstationerede arbejdstageres rettigheder og forhindre social dumping i direktivet om udstationering af arbejdstagere fra 1996 (96/71/EF), der omfatter en kerne af ufravigelige regler om arbejds- og ansættelsesvilkår, der gælder for en lønmodtager, der er udsendt til at arbejde i en anden medlemsstat. Det nye håndhævelsesdirektiv vil bidrage til at sikre, at disse regler anvendes bedre i praksis, navnlig i visse sektorer, såsom byggeri og vejtransport, hvor f.eks. såkaldte postkasseselskaber (uden nogen reel økonomisk aktivitet i deres "hjemland") har anvendt falsk "udstationering" for at omgå nationale regler om social sikring og arbejdsforhold. Det vil også forbedre beskyttelsen af udstationerede arbejdstageres rettigheder ved at forebygge svig, navnlig i underleverandørkæder, når udstationerede arbejdstageres rettigheder nogle gange ikke overholdes.

Håndhævelsesdirektivet vil bl.a.:

øge arbejdstagernes og virksomhedernes viden om deres rettigheder og pligter med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår

forbedre samarbejdet mellem de nationale myndigheder med ansvar for udstationering (forpligtelse til at besvare en anmodning om bistand fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat med en frist på to arbejdsdage til besvarelse af hastende anmodninger om oplysninger og en frist på 25 arbejdsdage til besvarelse af ikke-hastende anmodninger)

præcisere definitionen af udstationering for at styrke retssikkerheden for udstationerede arbejdstagere og tjenesteydere, og samtidig bekæmpe postkasseselskaber, der benytter sig af udstationering til at omgå loven

afklare medlemsstaternes ansvar med hensyn til at kontrollere overholdelse af reglerne i direktivet fra 1996 (medlemsstaterne skal udpege en særlig håndhævelsesmyndighed med ansvar for at kontrollere overholdelse, og etableringsmedlemsstaten skal træffe de nødvendige tilsyns- og håndhævelsesforanstaltninger)

kræve, at de udstationerende virksomheder:

udpeger en kontaktperson for samarbejde med håndhævelsesmyndighederne

meddeler deres identitet, antallet af udstationerede arbejdstagere, start- og slutdato for udstationeringen, arbejdsstedets adresse samt karakteren af tjenesteydelserne

opbevarer de vigtigste dokumenter, bl.a. ansættelseskontrakter, lønsedler og timesedler for de udstationerede arbejdstagere

forbedrer håndhævelse af rettigheder og klageadgang, idet det kræves, at både værtsmedlemsstaten og etableringsmedlemsstaten sikrer, at udstationerede arbejdstagere og andre interesserede tredjeparter kan indgive klager og har ret til at indlede retslige og/eller administrative procedurer over for arbejdsgivere, hvis deres rettigheder ikke respekteres

sikre, at administrative sanktioner og bøder, som tjenesteydere er idømt af en medlemsstat på grund af manglende overholdelse af kravene i direktivet af 1996, kan håndhæves og inddrives af en anden medlemsstat. Sanktioner for manglende overholdelse af direktivet skal være effektive, afskrækkende og forholdsmæssige.

Baggrund

Virksomhedernes ret til at udbyde tjenesteydelser i en anden medlemsstat og til midlertidigt at udstationere arbejdstagere med henblik på at levere disse tjenester er baseret på artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Med det eksisterende direktiv om udstationering af arbejdstagere (direktiv 96/71/EF) blev der indført sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de udstationerede arbejdstageres sociale rettigheder og forebygge social dumping, idet EU-landene blev forpligtet til at sikre, at udstationerede arbejdstagere er omfattet af værtslandets love eller administrative bestemmelser om:

maksimal arbejdstid og minimal hviletid

mindste antal betalte feriedage pr. år

mindsteløn, herunder overtidsbetaling

betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer

sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen

beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge

ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling.

Yderligere oplysninger

Se også MEMO/14/344

Nyheder på GD EMPL’s websted

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Pressehenvendelser:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e-mail


Side Bar