Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 май 2014 г.

Трудова заетост: Комисията приветства приемането от Съвета на Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници

Европейската комисия приветства факта, че днес Съветът на Европейския съюз окончателно прие нови мерки за по-успешно прилагане на разпоредбите относно командироването на работници. Новата Директива за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници ще допринесе за реалното зачитане на правата на командированите работници и ще подобри правната уредба за доставчиците на услуги. Държавите членки са длъжни да въведат директивата в своите национални законодателни системи в срок от две години и двадесет дни от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

„Приемането на Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници е ясен сигнал в навечерието на изборите за Европейския парламент, че Европа не приема измама или злоупотреба за сметка на командированите работници, нито каквато и да било форма на социален дъмпинг“, заяви комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор. „Настоятелно призовавам държавите членки да започнат да прилагат тези разпоредби възможно най-скоро. Същевременно приветствам стъпките, вече оповестени в тази насока от Франция“.

Сериозни мерки за защита на правата на командированите работници и за предотвратяване на социален дъмпинг са заложени в приетата през 1996 г. Директива относно командироването на работници (Директива 96/71/ЕО), която представлява ядрото на задължителните разпоредби относно реда и условията на работа на работници, командировани в друга държава членка. Новата Директива за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници ще спомогне да се осигури по-ефикасното им прилагане на практика, по-специално в сектори като строителството и автомобилния превоз на товари, където т. нар. „фирми — пощенски кутии“, които не извършват никаква реална икономическа дейност в държавите си по произход, прибягват към фалшиво „командироване“, за да заобиколят националните социалноосигурителни и трудовоправни разпоредби. Благодарение на нея ще се подобри и защитата на правата на командированите работници чрез предотвратяването на измами, и по-конкретно във веригите на подизпълнителите, където тези права невинаги се зачитат.

По-специално, Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници:

повишава осведомеността на работниците и фирмите за техните права и задължения, що се отнася до реда и условията на работа;

подобрява сътрудничеството между националните органи, които отговарят за командироването (задължение да се отговаря на искания за помощ от компетентни органи на други държави от ЕС — в срок от два работни дни за отговор на спешни и в срок от 25 работни дни — за неспешни искания);

уточнява определението за командироване, така че да се увеличи правната сигурност за командированите работници и за доставчиците на услуги, като заедно с това се преодолее проблемът с „фирмите — пощенски кутии“, които чрез командироването заобикалят закона;

определя задълженията на държавите членки да следят за спазването на разпоредбите на директивата от 1996 г. (държавите членки определят специални органи, които да отговарят за спазването на посочените разпоредби; държавите членки, в които са установени доставчиците на услуги, трябва да предприемат необходимите надзорни и правоприлагащи мерки);

изисква от командироващите дружества:

да посочат лице за контакт с правоприлагащите органи;

да декларират своята самоличност, броя на работниците, които ще бъдат командировани, началната и крайната дата на командироването, адреса на работното място и характера на услугите;

да съхраняват основни документи като трудови договори, фишове за заплати и документи за отработените часове за командированите работници;

подобрява спазването на правата и обработката на жалбите, като изисква и приемащата, и изпращащата държава членка да гарантират, че командированите работници — с помощта на профсъюзи и други заинтересовани трети страни — могат да подават жалби и да предприемат правни и/или административни действия срещу работодателите си, ако правата им не се спазват;

гарантира, че административните санкции и глоби, наложени на доставчици на услуги от правоприлагащите органи в една държава членка за неспазване на изискванията на директивата от 1996 г., могат да бъдат налагани и събирани в други държави от ЕС. Санкциите за неспазване на директивата трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Контекст

Правото на дружествата да предлагат услуги в друга държава — членка на ЕС, и временно да командироват работници за осигуряването на такива услуги се основава на член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

С действащата Директива относно командироването на работници (Директива 96/71/ЕО) са въведени мерки за защита на социалните права на командированите работници и за предотвратяване на социалния дъмпинг, по силата на които се изисква държавите членки да гарантират, че за командированите работници се прилагат законодателството на приемащата държава членка, както и нейните административни разпоредби относно:

максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивката;

минималния брой платени почивни дни годишно;

минималните ставки на заплащане, включително ставките за извънреден труд;

условията за предлагане на работници за наемане на работа, в частност от предприятия за временна работа;

здравето, безопасността и хигиената на работното място;

защитните мерки по отношение на условията за наемане на работа на бременни жени или родилки, както и на деца и младежи;

равното третиране на мъжете и жените и други разпоредби за недискриминация.

За повече информация:

Вж. също MEMO/14/344.

Новини на уебсайта на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Уебсайт на Ласло Андор

Следете съобщенията на Ласло Андор в Twitter

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar