Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. maj 2014

Statsstøtte: EU-Kommissionen godkender Danmarks regionalstøttekort for 2014-2020

Europa-Kommissionen har godkendt Danmarks kort over tildeling af regionalstøtte mellem 2014 og 2020 efter EU's statsstøtteregler. Kortet er baseret på de nye retningslinjer for regionalstøtte, der i juni 2013 blev vedtaget af Kommissionen (se IP/13/569), og som fastsætter de betingelser, som medlemsstaterne kan yde statsstøtte til virksomheder til regional udvikling på. Retningslinjerne søger at skabe vækst og større sammenhæng på det indre marked.

Kommissionens næstformand med ansvar for konkurrencepolitikken, Joaquín Almunia, siger: "Danmarks nye regionalstøttekort giver de nationale og lokale myndigheder mulighed for at yde støtte til investeringer, hvor der er behov for det, navnlig inden for områder, som undergår store strukturelle omvæltninger. Det vil bidrage til at udvikle disse områder og støtte op om målene i EU's samhørighedspolitik."

Et regionalstøttekort definerer, hvilke regioner i en medlemsstat, der er berettiget til national regional investeringsstøtte efter EU's statsstøtteregler, og det fastsætter det maksimale støtteniveau (den såkaldte "støtteintensitet") for virksomheder i de støtteberettigede regioner. Medlemsstaterne kan ifølge retningslinjerne berettige visse områder (som f.eks. øer og visse andre regioner, der er regionalt udfordret) til støtte til at tackle deres egne regionale udfordringer. Dette kræver dog, at de overholder det overordnede loft over befolkningsdækningen. Det nye kort vil være i kraft mellem den 1. juli 2014 og den 31. december 2020.

De udpegede områder, som er en liste over regioner med 444 082 indbyggere, omfatter 7,9 % af Danmarks befolkning. Danmark har blandt andet udpeget Tønder og Sønderborg kommuner som områder, der undergår store strukturelle omvæltninger, og har på den måde gjort dem berettiget til regionalstøtte. De to kommuner har en samlet befolkning på 113 075 indbyggere.

Det maksimale støtteniveau, der kan ydes til investeringsprojekter, som gennemføres af store virksomheder, er på 10 % af de samlede investeringsomkostninger. Denne procentsats kan øges for investeringer, der gennemføres af SMV'er.

Selvom befolkningsdækningen er en lille smule lavere end ved tidligere støttekort (ca. 0,9 procentpoint), er den samlede støtteintensitet enten forblevet den samme eller faldet med fem procentpoint i visse områder. Dette er i overensstemmelse med målene i de nye retningslinjer for regionalstøtte, som søger at fokusere på at støtte Europas dårligst stillede regioner.

Baggrund

Retningslinjerne for regionalstøtte fastsætter reglerne for, hvordan medlemsstater kan yde støtte til virksomheder til investeringer i nye produktionsfaciliteter eller i at udvide og modernisere eksisterende faciliteter i Europas mindre begunstigede regioner. Det endelige mål med regionalstøtten er at understøtte den økonomiske udvikling og beskæftigelsen. De regionale retningslinjer indeholder de regler, som medlemslandene kan tegne deres regionalstøttekort efter i retningslinjernes gyldighedsperiode (dvs. 2014-2020). Kortet fastsætter, i hvilke geografiske områder virksomheder kan modtage regionalstøtte, og hvor stor en andel af de støtteberettigede investeringsomkostninger, støtten kan udgøre ("støtteintensiteten"). De støtteberettigede omkostninger er den del af de samlede investeringsomkostninger, der skal tages i betragtning, når man beregner støtten.

Artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver mulighed for at yde regionalstøtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Retningslinjerne for regionalstøtte definerer disse som områder i en medlemsstat, der er dårligt stillede enten i forhold til EU's gennemsnit eller i forhold til det nationale gennemsnit. Medlemsstaterne har mulighed for at gøre små øer med færre end 5 000 indbyggere berettiget til denne form for støtte. Ydermere giver retningslinjerne for regionalstøtte medlemsstaterne mulighed for at udpege områder med socioøkonomiske problemer som støtteberettigede, hvis de overholder kravene til befolkningsdækning, som er angivet i retningslinjernes bilag I.

En ikke-fortrolig version af denne afgørelse kan findes under sagsnummer SA.38247 i statsstøtteregistret på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. Nye offentliggørelser af statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende kan findes på State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 229-74513, Twitter: @ECspokesAntoine )

Olga Leszczynska-Vargin (+32 229-65520)


Side Bar