Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 mei 2014

Staatssteun: Commissie keurt gewijzigde financieringsregeling van Belgische omroep RTBF goed

De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat de financieringsregeling van de Franstalige publieke omroep van België, de RTBF, in haar gewijzigde vorm, in overeenstemming is met de regels inzake staatssteun. België is met name verschillende verbintenissen aangegaan om de omvang van de publieke taken van de RTBF te verduidelijken en ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciering van de RTBF beperkt blijft tot het bedrag dat nodig is om zijn taken als publieke omroep uit te voeren. Hierdoor zal worden gegarandeerd dat de RTBF geen overheidsgeld gebruikt voor zijn commerciële activiteiten (waarin hij concurreert met particuliere spelers die dergelijke subsidies niet ontvangen). België heeft nu een jaar voor de uitvoering van deze verbintenissen.

De Commissie startte haar onderzoek nadat zij in februari 2011 een klacht had ontvangen van JFB ("Journaux francophones belges"), de organisatie van de Belgische Franstalige pers. De belangrijkste bezwaren van de Commissie waren de onduidelijke omschrijving van de publieke taak, met name voor nieuwe-mediadiensten (zoals de online-activiteiten van de RTBF), het te beperkte toepassingsgebied van de voorafgaande evaluatie en een gebrek aan duidelijkheid in het mechanisme ter voorkoming van overcompensatie van de RTBF voor de nakoming van zijn openbaredienstverplichtingen. Om die bezwaren nader te bekijken, startte de Commissie in april 2013 een onderzoek naar de financiering van de RTBF.

In december 2012 hebben de Belgische autoriteiten het regelgevingskader van de RTBF gewijzigd waardoor sommige van de bezwaren van de Commissie werden weggenomen. In een nieuwe beheersovereenkomst tussen de "Communauté française" en de RTBF werd met name voor het eerst de procedure van voorafgaande evaluatie ingevoerd, op basis van een open, publieke raadpleging, over de vraag of significant nieuwe audiovisuele diensten (waaronder nieuwe-mediadiensten, zoals online-informatiediensten of diensten-on-demand) die door de RTBF worden overwogen, aan democratische, sociale en culturele publieke behoeften voldoen, terwijl met de potentiële effecten op de mededinging rekening wordt gehouden. Het toepassingsgebied van die voorafgaande evaluatie was echter te beperkt. De Belgische autoriteiten hebben nu voorgesteld om dit toepassingsgebied uit te breiden. Daardoor zal worden gegarandeerd dat de RTBF geen enkele significant nieuwe dienst lanceert zonder voorafgaande publieke raadpleging en een onafhankelijke evaluatie van de publieke waarde van de betrokken dienst en van de impact ervan op de markt.

Voorts zal de beheersovereenkomst worden gewijzigd door er een limitatieve lijst in op te nemen van de nieuwe-mediadiensten die deel uitmaken van de publieke taken van de RTBF, waaronder bepaalde online tekstgebaseerde diensten (zoals nieuwscontent in verband met zijn radio- en televisieprogramma's). Voor elke significante dienst die niet in de lijst is opgenomen, zal de bovengenoemde voorafgaande evaluatie plaatsvinden.

Er zal ook een duidelijke scheiding zijn tussen de publieke taken en de commerciële activiteiten van de RTBF. Zijn financiering zal worden beperkt tot wat nodig is om zijn publieke taken uit te voeren, met een specifiek mechanisme om ervoor te zorgen dat de RTBF geen overcompensatie ontvangt voor zijn publieke taken. Externe accountants (het "Collège des Commissaires aux Comptes") zullen een speciaal verslag opstellen en de "Conseil supérieur de l’audiovisuel" (CSA), een onafhankelijke instantie, zal de RTBF sancties kunnen opleggen indien hij zijn publieke taken overschrijdt of overcompensatie niet daadwerkelijk terugbetaalt.

Achtergrond

Aangezien de rechtsgrondslag voor de overheidsfinanciering van (de rechtsvoorganger van) de RTBF (het NIR) dateert van 1930, dat wil zeggen van vóór de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag (of het Verdrag van Rome), vormt de financiering van de RTBF zogenaamde "bestaande steun" met het oog op het toezicht op staatssteun van de EU. Voor dit type staatssteun volgt de Commissie een specifieke procedure van samenwerking met de betrokken lidstaat, om de maatregelen in overeenstemming te brengen met de EU-regels inzake staatssteun.

De Commissie toetst de staatssteunmaatregelen in de omroepsector aan artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de beginselen die zijn uiteengezet in de mededeling van de Commissie van 2009 betreffende de toepassing van de regels inzake staatssteun op de publieke omroep (zie IP/09/1072). De mededeling biedt een duidelijk kader voor de ontwikkeling van de diensten van publieke omroepen en zorgt voor rechtszekerheid voor investeringen door openbare en particuliere media. De mededeling wil in de eerste plaats effectieve controle op overcompensatie en toezicht op de publieke taken van de publieke omroep op nationaal niveau bewerkstelligen, onder meer door een transparante evaluatie van de globale impact van door de overheid gefinancierde nieuwe-mediadiensten.

Dit is het derde onderzoek naar bestaande steun waarin door de Commissie de criteria van de mededeling van 2009 worden toegepast. De twee vorige zaken betroffen de Oostenrijkse en de Nederlandse publieke omroep (zie respectievelijk IP/09/1603 en IP/10/52).

Eerder heeft de Commissie op basis van de omroepmededeling van 2001 (zie IP/01/1429) meer dan 20 besluiten genomen over de financieringsregelingen van de publieke omroepen van de lidstaten. Voorbeelden hiervan zijn de herzieningen van de regelingen van de publieke omroepen in Frankrijk, Italië en Spanje (IP/05/458), Portugal (IP/06/349), België (betreffende de Vlaamse publieke omroep VRT)) (IP/08/316), Ierland (IP/08/317) en Duitsland (IP/07/543).

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit zal in het staatssteunregister beschikbaar zijn onder zaaknummer SA.32635 zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op het internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, @ECspokesAntoine)

Yizhou Ren (+32 2 299 48 89)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar