Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. januarja 2014

Okolje: Evropska komisija toži Slovenijo zaradi onesnaževanja, ki izvira iz odlagališč odpadkov

Evropska komisija je na Sodišču EU vložila tožbo proti Sloveniji, ker ni spoštovala zahtev zakonodaje EU glede odpadkov. Komisija je zaskrbljena zaradi dveh nezakonitih odlagališč, ki vsebujeta nevarne odpadke. Eno je v središču Celja, drugo pa v bližnjem Bukovžlaku. Zaradi odlagališč odpadkov, ki kršijo zakonodajo EU o odpadkih, sta lahko resno ogrožena zdravje ljudi in okolje. Slovenija je sicer obljubila, da bo te težave odpravila, vendar je pri tem napredovala tako počasi, da se je Komisija odločila za tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU.

Tožba se nanaša na velike količine onesnažene zemlje, ki izvira s 17-hektarskega onesnaženega degradiranega območja Cinkarne v Celju, tretjem največjem slovenskem mestu. Odpadki se odlagajo na dveh odlagališčih, eno je samo 500 metrov oddaljeno od središča Celja, drugo pa je v bližnjem kraju Bukovžlak. Na obeh odlagališčih so bile izmerjene visoke ravni strupenih težkih kovin.

Komisija je novembra 2012 v zvezi s tem sprožila postopek za ugotavljanje kršitev, sledilo pa je še obrazloženo mnenje junija 2013. Slovenija je nato priznala resnost težav v Bukovžlaku in potrebo po tem, da se te težave odpravijo. Prav tako je Slovenija obvestila Komisijo, da razmišlja o več metodah za odstranjevanje odpadkov v Celju in Bukovžlaku, priložila pa je tudi časovni načrt za čiščenje in odstranitev odpadkov. Vendar se časovnega načrta ni držala in Komisija se je zaradi dolgega trajanja kršitve, prisotnosti težkih kovin v odlagališčih in resnosti tveganja, ki to prinaša za človeško zdravje in okolje, odločila za tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU.

Ozadje

Ta kršitev se nanaša na nespoštovanje Okvirne direktive o odpadkih in Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih. V Okvirni direktivi EU o odpadkih je določena pravna podlaga za ravnanje z odpadki v EU. Uvaja namreč načela ravnanja z odpadki, na primer načelo „onesnaževalec plača“, in določa zavezujočo hierarhijo za ravnanje z odpadki. Države članice obvezuje, da sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se ravnanje z odpadki izvaja na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne škoduje okolju. Z odpadki je treba ravnati tako, da se ne ogroža vode, zraka, tal, rastlin ali živali, ter brez povzročanja nevšečnosti s hrupom ali vonjavami in brez škodovanja podeželju ali mestom posebnega pomena.

Direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa, da morajo odlagališča izpolnjevati določene pogoje za obratovanje. Namen zakonodaje je zaščititi zdravje ljudi in okolje pred negativnimi vplivi zbiranja, prevoza, skladiščenja in odlaganja odpadkov ter ravnanja z njimi.

Več informacij:

Podrobnosti o zakonodaji EU o odpadkih na splošno:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Glej tudi:

Za več informacij o sklepih v zvezi z januarskim svežnjem kršitev glej MEMO/14/36

Za informacije o splošnem postopku za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/12.

Splošni statistični podatki o kršitvah so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sl.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 22953593)


Side Bar