Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. maj 2014

Europa-Kommissionen vedtager EU’s første partnerskabsaftale om anvendelsen af EU’s struktur- og investeringsfonde for vækst og beskæftigelse i perioden 2014-2020

Europa-Kommissionen har vedtaget den første af 28 partnerskabsaftaler, der fastsætter strategierne i EU’s medlemsstater og regioner for de europæiske struktur- og investeringsfonde. Dagens aftale blev indgået med Danmark og vil bane vejen for i alt 553 mio. EUR (løbende priser) til finansiering af samhørighedspolitikken og 629 mio. EUR til udvikling af landdistrikterne. Disse midler investeres i Danmarks realøkonomi. Bevillingen under fiskeri- og havpolitikken fastlægges og offentliggøres til sommer. EU-investeringerne vil styrke konkurrenceevnen, mindske arbejdsløsheden og fremme væksten gennem støtte til innovation, lavemissionsøkonomi og uddannelse. De vil også fremme iværksætteri, bekæmpe social udstødelse og tilstræbe en miljøvenlig og ressourceeffektiv økonomi.

De europæiske struktur- og investeringsfonde omfatter:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

  • Samhørighedsfonden (gælder ikke Danmark)

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

I en kommentar til vedtagelsen udtalte Johannes Hahn, EU-kommissær med ansvar for regionalpolitik:

"Vi har nu vedtaget den første af 28 partnerskabsaftaler, og jeg vil gerne rose Danmark for deres store indsats og effektive arbejde med at få denne robuste investeringsplan på plads i dag. Partnerskabsaftalerne er vigtige dokumenter med vejledning til medlemsstaterne og regionerne for de næste 10 år. De afspejler vores stærke overbevisning om, at anvendelsen af EU-midler ikke længere kan være "business as usual", et par lokale veje og regionale lufthavne her og der. Vores investeringer skal være strategiske i overensstemmelse med den nye samhørighedspolitik, der fokuserer på realøkonomien, på bæredygtig vækst og på investeringer i mennesker. Men kvalitet, ikke hurtighed, er det afgørende mål, og i de kommende måneder vil vi bestræbe os fuldt ud på at forhandle de bedste mulige resultater for investeringer fra de europæiske struktur- og investeringsfonde i perioden 2014-2020. Begge parter er nødt til at forpligte sig til at sikre programmer af høj kvalitet. "

Om Danmark tilføjede kommissær Johannes Hahn: "Den aftale, der blev vedtaget i dag, er starten på det væsentlige bidrag, Danmark kan yde til EU ved at opfylde sine mål for grøn vækst for alle. Danmark har nu et solidt grundlag med denne partnerskabsaftale, der dækker alle struktur- og investeringsfonde og indeholder strategiske retningslinjer for fremtidige programmer, der vil fremme innovation, gøre de danske SMV’er til modeller for vækst og sikre Danmarks ledende rolle som en grøn økonomi. ESI-fondene hjælper Danmarks regioner og byer med at imødegå disse udfordringer."

László Andor, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, sagde:

"Jeg vil gerne lykønske Danmark med den hurtige færdiggørelse af partnerskabsaftalen som følge af de danske myndigheders intense samarbejde med Kommissionen, og jeg opfordrer andre medlemsstater til at følge Danmarks gode eksempel. Det glæder mig meget, at Danmark har besluttet at afsætte 50 % af midlerne under samhørighedspolitikkens mål om vækst og beskæftigelse til Den Europæiske Socialfonds (ESF) for at sikre, at ESF-finansierede tiltag kan bidrage væsentligt til at opfylde EU2020-målene om beskæftigelse og fattigdom. ESF vil bidrage til at optimere vækstpotentialet i hver region ved at håndtere regionernes specifikke behov med fokus på iværksætteri og jobskabelse, grænseoverskridende mobilitet, inklusion gennem uddannelse og beskæftigelse samt erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Jeg er også glad for at se større synergi mellem de tiltag, der støttes af de forskellige fonde."

Dacian Cioloş, kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, udtalte:

"Udvikling af landdistrikterne er en vigtig del i vores fælles landbrugspolitik, der behandler økonomiske, miljømæssige og sociale problemer i landdistrikter, men på en måde, der gør det muligt for medlemsstaterne eller regionerne at udforme programmer, der egner sig til deres specifikke forhold og prioriteter. Begrebet partnerskabsaftaler er yderst vigtigt for at sikre, at de nationale eller regionale myndigheder i udarbejdelsen af deres programmer for udvikling af landdistrikterne tager hensyn til deres planer i forbindelse med andre af EU's strukturforanstaltninger, således at de underbygger og koordinerer sådanne ordninger, hvor det er muligt. På den måde bliver EU-skatteborgernes penge anvendt mere effektivt."

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, tilføjede:

"Som med alle de andre fonde er formålet med Den Europæiske Hav- og Fiskerifond at investere i lokalsamfund for at hjælpe dem med at opnå den form for vækst og beskæftigelse, som Europa har brug for, og som EU bestræber sig på at realisere. Vi vil ikke bestemme, hvordan hver eneste krone bør anvendes. Det handler om at give dem, der kender deres håndværk, erhvervslivet og de lokale regioner bedst, mulighed for at arbejde for en bæredygtig fremtid for deres egne samfund — det er tanken bag den nye fælles fiskeripolitik."

Alle 28 udkast til partnerskabsaftaler er nu forelagt for Kommissionen. De vedtages efter planen inden for de næste 3 måneder, efter en høringsproces, hvor Kommissionen fremsætter bemærkninger, som medlemsstaterne tager hensyn til.

Se mere om partnerskabsaftalen med Danmark her.

Yderligere oplysninger:

MEMO om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer: MEMO/14/331

ESIF Portal

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 4607 66565 – Jonathan Todd +32 4989 94107

Roger Waite +32 4989 61404 – Helene Banner +32 4607 52407


Side Bar