Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 maj 2014

Vårprognos 2014: Tillväxten sprider sig

Kommissionens vårprognos visar på en fortsatt ekonomisk återhämtning i EU efter att recessionen upphörde för ett år sedan. Den reala BNP-tillväxten förväntas öka till 1,6 % i EU och till 1,2 % i euroområdet under 2014, och ytterligare förbättras under 2015 till 2,0 % respektive 1,7 %. Prognoserna bygger på antagandet att de beslutade åtgärderna genomförs av medlemsstaterna och EU som en fortsättning på den nödvändiga anpassningen.

- Återhämtningen har nu kommit igång, sade Siim Kallas, vice ordförande för kommissionen. Underskotten har minskat, investeringarna tar fart och läget på arbetsmarknaden har börjat förbättras, vilket är viktigt. Medlemsstaternas och EU:s fortsatta reforminsatser börjar ge resultat. Denna pågående strukturomvandling påminner mig om de djupgående anpassningar som länderna i central- och Östeuropa genomförde på 1990-talet och åren därefter inför inträdet i EU för tio år sedan. Deras erfarenheter visar hur viktigt det är att stödja strukturreformer på ett tidigt stadium och att hålla kursen, oavsett vilka utmaningar man kan ställas inför. Våra ansträngningar måste fortsätta i denna anda för att vi ska kunna skapa fler arbetstillfällen för EU-medborgarna och öka tillväxtpotentialen.

Den ekonomiska tillväxten återhämtar sig gradvis

Den inhemska efterfrågan förväntas bli den främsta drivkraften bakom tillväxten under prognosperioden. Den privata konsumtionen torde successivt leda till ökande tillväxt, eftersom reala inkomster gynnas av den lägre inflationen och stabiliseringen på arbetsmarknaden. De ökande investeringarna kommer sannolikt fortsätta att stödja tillväxten, med förstärkta investeringar inom både byggsektorn och i utrustning. Bidraget från nettoexporten förväntas minska under prognosperioden.

Den långsamma uppgången ligger i linje med tidigare perioder av återhämtning efter en djup finansiell kris. Även om finansieringsvillkoren i genomsnitt är goda finns det dock fortfarande betydande skillnader mellan medlemsländerna och mellan företag av olika storlek.

Arbetsmarknadsläget började förbättras under 2013, vilket bör leda till fler arbetstillfällen och ytterligare sänkt arbetslöshet (till 10,1 % i EU och 11,4 % i euroområdet under 2015).

Inflationen förväntas förbli låg, både inom EU (1,0 % , 1,5 % 2015) och i euroområdet (0,8 % 2014, 1,2 % 2015).

Underskotten i bytesbalansen i utsatta medlemsländer har minskats under de senaste åren tack vare ökad priskonkurrenskraft. I flera av dessa ekonomier väntas överskott under 2014 och 2015.

Underskottet i de offentliga finanserna kommer alltså fortsättningsvis att minska. Under 2014, förväntas en minskning av BNP på omkring 2,5 % både i EU i euroområdet. Skuldkvoten kommer att nå en topp på nästan 90 % i EU och 96 % i euroområdet innan den börjar sjunka nästa år.

Den största risken för tillväxtutsikterna är fortfarande en förnyad förtroendeförlust till följd av avstannade reformer. Osäkerheten om situationen utanför har också ökat. Samtidigt kan fler djärva strukturreformer leda till en starkare återhämtning än väntat.

De nuvarande prisutvecklingarna speglar både yttre faktorer och den pågående anpassningen, men en för långdragen period med låg inflation skulle också medföra risker, som emellertid skulle lindras av den stegvist ökande och allt bredare återhämtningen.

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

För allmänheten: Europa Direkt, tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar