Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

Brusel 5. mája 2014

Prognóza z jari 2014: rast so širšou základňou

Jarná prognóza Európskej komisie poukazuje na pokračujúce oživenie hospodárstva v Európskej únii po vymanení sa z recesie, ku ktorému došlo pred rokom. Rast reálneho HDP by mal v roku 2014 dosiahnuť 1,6 % v EÚ a 1,2 % v eurozóne a v roku 2015 by sa mal ďalej zvýšiť na 2,0 % v EÚ a 1,7 % v eurozóne. Táto prognóza vychádza z predpokladu, že členské štáty a EÚ zavedú odsúhlasené politické opatrenia, a dôjde tak k potrebnej úprave.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie, uviedol: „Oživenie sa už začalo prejavovať. Deficity sa zmenšujú, investície rastú a čo je dôležité, situácia v oblasti zamestnanosti sa začala zlepšovať. Pokračujúce reformné úsilie členských štátov a EÚ prináša výsledky. Táto prebiehajúca štrukturálna zmena mi pripomína zásadnú úpravu, ktorou prešli hospodárstva krajín strednej a východnej Európy v 90-tych rokoch a v nasledujúcom období v súvislosti s ich vstupom do EÚ presne pred desiatimi rokmi. Skúsenosti týchto krajín ukazujú, aké dôležité je prijať štrukturálne reformy včas a pokračovať v nich bez ohľadu na problémy, ktoré sa môžu počas tohto procesu vyskytnúť. V tomto duchu nesmieme poľaviť v našom úsilí vytvárať viac pracovných miest pre Európanov a posilňovať potenciál rastu.“

Postupné oživenie hospodárskeho rastu

Celkovo sa očakáva, že v období, na ktoré sa prognóza vzťahuje, sa kľúčovou hnacou silou rastu stane domáci dopyt. S postupným zvyšovaním reálnych príjmov v dôsledku nižšej inflácie a stabilizácie trhu práce by výdavky spotrebiteľov mali postupne začať prispievať k rastu. Rast by aj naďalej malo podporovať oživenie v oblasti investícií, pričom by malo dôjsť k nárastu investícií do zariadení a stavebníctva. V období, na ktoré sa prognóza vzťahuje, sa očakáva zníženie príspevku čistého vývozu.

Postupný charakter tohto oživenia je v súlade s predchádzajúcimi hospodárskymi obnovami po hlbokých finančných krízach. Hoci podmienky financovania sú aj naďalej vo všeobecnosti priaznivé, medzi členskými štátmi, ako aj v rámci podnikov rôznych veľkostí pretrvávajú významné rozdiely.

Podmienky na trhu práce sa v priebehu roka 2013 začali zlepšovať, čo by malo viesť k vytváraniu nových pracovných miest a k ďalšiemu poklesu miery nezamestnanosti (na 10,1 % v rámci EÚ a 11,4 % v eurozóne v roku 2015).

Očakáva sa, že inflácia zostane nízka v EÚ (1,0 % v roku 2014, 1,5 % v roku 2015) aj v eurozóne (0,8 % v roku 2014 a 1,2 % v roku 2015).

V zraniteľných členských štátoch sa v posledných rokoch v dôsledku pokračujúceho nárastu cenovej konkurencieschopnosti znižuje deficit bežných účtov. V mnohých týchto hospodárstvach sa v rokoch 2014 a 2015 očakávajú prebytky.

Znižovanie deficitov verejných financií má aj naďalej pokračovať. V roku 2014 sa očakáva pokles približne na 2½ % HDP v EÚ aj v eurozóne. Pomer dlhu k HDP dosiahne takmer 90 % v EÚ a 96 % v eurozóne, pričom budúci rok by mal klesnúť.

Najväčšie riziko nepriaznivého vývoja rastu aj naďalej predstavuje opätovná strata dôvery, ktorá by mohla byť dôsledkom odďaľovania reforiem. Zvýšila sa takisto neistota týkajúca sa vonkajšieho prostredia. Na druhej strane by však ďalšie odvážne štrukturálne reformy mohli viesť k výraznejšiemu hospodárskemu oživeniu než sa predpokladá.

Zatiaľ čo súčasný vývoj cien odzrkadľuje vonkajšie faktory, ako aj prebiehajúci proces úprav, príliš dlhé obdobie nízkej inflácie by takisto mohlo zahŕňať riziká. Postupné zosilňovanie oživenia na čoraz širšom základe by však malo tieto riziká zmierniť.

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htmhttp://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Kontaktné osoby:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Pre verejnosť: služba Europe Direct, telefón 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mail


Side Bar