Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 maj 2014

Prognoza z wiosny 2014 r.: coraz szersze podstawy wzrostu gospodarczego

Jak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej, ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej, która wyszła z recesji rok temu, będzie się nadal utrzymywać. W 2014 wzrost realnego PKB ma osiągnąć poziom 1,6 proc. w UE i 1,2 proc. w strefie euro i nadal zwiększać się w 2015 r., osiągając odpowiednio 2,0 proc. i 1,7 proc. Prognoza opiera się na założeniu, że państwa członkowskie i UE będą wdrażać uzgodnioną politykę, kontynuując konieczne dostosowania.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Obecne ożywienie gospodarcze jest trwałe. Deficyty zmniejszają się, inwestycje rosną, a co najważniejsze – zaczyna poprawiać się sytuacja na rynku pracy. Wysiłki reformatorskie, stale podejmowane przez państwa członkowskie i UE, przynoszą efekty. Przeprowadzane obecnie zmiany strukturalne przypominają mi głębokie reformy gospodarcze, które przeprowadzono w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 90. i w późniejszym okresie, związane z wejściem tych krajów do UE dokładnie 10 lat temu. Ich doświadczenie pokazuje, jak ważne jest przeprowadzenie reform strukturalnych na wczesnym etapie i konsekwentne podążanie w obranym kierunku, na przekór problemom, które mogą się pojawić po drodze. Pamiętając o tych doświadczeniach, musimy kontynuować nasze wysiłki na rzecz tworzenia miejsc pracy dla Europejczyków i wzmocnienia potencjału wzrostu.”

Stopniowe ożywienie wzrostu gospodarczego

Ogólnie rzecz biorąc oczekuje się, że w okresie objętym prognozą główną siłą napędową wzrostu gospodarczego stanie się popyt wewnętrzny. W miarę zwiększania się dochodów realnych dzięki obniżeniu się inflacji i ustabilizowaniu rynku pracy, do zwiększenia wzrostu gospodarczego powinny zacząć przyczyniać się wydatki konsumpcyjne. Kolejnym czynnikiem korzystnie wpływającym na wzrost jest ożywienie inwestycji, które powinny nadal rosnąć zarówno w zakresie wyposażenia, jak i w sektorze inwestycji budowlanych. W okresie objętym prognozą udział eksportu netto będzie się zmniejszać.

Stopniowy charakter ożywienia gospodarczego przypomina procesy, jakie obserwowano przy okazji wcześniejszych głębokich kryzysów finansowych. Mimo że warunki finansowania w ujęciu uśrednionym są korzystne, nadal istnieją znaczne różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi oraz w zależności od wielkości przedsiębiorstw.

Warunki na rynku pracy zaczęły się poprawiać w 2013 r. W najbliższej przyszłości przewiduje się stworzenie większej liczby miejsc pracy oraz dalszy spadek stopy bezrobocia (do 10,1 proc. w UE i 11,4 proc. w strefie euro w 2015 r.).

Inflacja powinna pozostać na niskim poziomie, zarówno w UE (1,0 proc. w 2014 r., 1,5 proc. w 2015 r.), jak i w strefie euro (odpowiednio 0,8 proc. i 1,2 proc.).

Wskutek stałego wzrostu konkurencyjności cenowej w ostatnich latach w państwach najbardziej zagrożonych kryzysem zmniejszyły się deficyty obrotów bieżących. W kilku z tych gospodarek w latach 2014 i 2015 przewidywane są nadwyżki.

Oczekuje się dalszego obniżania deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. W 2014 r. powinien on zmniejszyć się do około 2,5 proc. PKB zarówno w UE, jak i w strefie euro. Stosunek zadłużenia do PKB osiągnie w tym okresie najwyższy poziom – prawie 90 proc. w UE i 96 proc. w strefie euro – natomiast w przyszłym roku przewidywany jest spadek tego wskaźnika.

Największym zagrożeniem dla perspektyw wzrostu gospodarczego jest ponowna utrata zaufania z powodu spowolnienia reform. Zwiększyła się również niepewność, jeśli chodzi sytuację zewnętrzną. Z drugiej strony, dalsze odważne reformy strukturalne mogą doprowadzić do większego niż prognozowane ożywienia gospodarczego.

Obecny rozwój cen jest wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych i trwającego procesu wdrażania dostosowań, jednak zbyt długi okres niskiej inflacji również niesie ze sobą pewne ryzyko. Stopniowe, opierające się na coraz szerszych podstawach ożywienie gospodarcze powinno jednak złagodzić to ryzyko.

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Kontakt:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

W przypadku ogółu społeczeństwa: z Europe Direct można kontaktować się telefonicznie: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar