Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 mei 2014

Voorjaarsprognoses 2014: groei steeds breder gedragen

Volgens de voorjaarsprognoses van de Europese Commissie is er in de Europese Unie sprake van een aanhoudend economisch herstel, nadat de EU de recessie een jaar geleden achter zich heeft gelaten. Verwacht wordt dat de reële bbp-groei in 2014 in de EU op 1,6 % en in de eurozone op 1,2 % zal uitkomen, waarna hij in 2015 verder zal aantrekken tot respectievelijk 2,0 % en 1,7 %. Aan de prognoses ligt de aanname ten grondslag dat de lidstaten en de EU de afgesproken beleidsmaatregelen ten uitvoer zullen leggen en dus zullen doorgaan met het leveren van de vereiste aanpassingsinspanningen.

Siim Kallas, de vicevoorzitter van de Commissie, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Het herstel heeft thans vaste voet gekregen: de tekorten zijn afgenomen, de investeringen veren op en, belangrijker nog, de werkgelegenheidssituatie begint zich te stabiliseren. De volgehouden hervormingsinspanningen die de lidstaten en de EU zich hebben getroost, beginnen vruchten af te werpen. De momenteel aan de gang zijnde structurele veranderingen herinneren mij aan de ingrijpende aanpassingen die de economieën van Midden- en Oost-Europa in de jaren negentig en in de daaropvolgende jaren hebben doorgevoerd en die verband hielden met hun toetreding tot de EU, nu precies tien jaar geleden. Hun ervaring heeft geleerd hoe belangrijk het is reeds in een vroeg stadium het pad van de structurele hervormingen in te slaan en dat vastberaden te blijven volgen, ongeacht welke problemen men onderweg tegenkomt. In dezelfde geest mogen we onze inspanningen om meer banen voor Europeanen te scheppen en om het groeipotentieel te versterken, in geen geval terugschroeven."

Een geleidelijk aantrekkende economische groei

Globaal genomen wordt verwacht dat de binnenlandse vraag tijdens de prognoseperiode tot de voornaamste drijvende kracht achter de economische expansie zal uitgroeien. De consumentenuitgaven zouden geleidelijk aan een positieve bijdrage aan de groei leveren naarmate het reële inkomen gaat profiteren van een lagere inflatie en van een zich stabiliserende arbeidsmarkt. De zich herstellende investeringen zouden de groei moeten blijven ondersteunen, waarbij zowel de investeringen in uitrustingsgoederen als de investeringen in de bouwsector zouden toenemen. Aangenomen wordt dat de bijdrage van de netto-uitvoer tijdens de prognoseperiode zal teruglopen.

Het geleidelijke karakter van het huidige herstel ligt in de lijn van dat van eerdere oplevingen na diepe financiële crises. De financieringsvoorwaarden blijven gemiddeld genomen weliswaar gunstig, maar er bestaan nog steeds aanzienlijke verschillen tussen lidstaten en tussen ondernemingen van verschillende grootte.

In de loop van 2013 zijn de arbeidsmarktomstandigheden beginnen te verbeteren, wat tot meer werkgelegenheid en minder werkloosheid zou moeten leiden. In 2015 zou het werkloosheidspercentage dan ook teruglopen tot 10,1 % in de EU en 11,4 % in de eurozone.

De inflatie zal naar verwachting laag blijven, zowel in de EU (1,0 % in 2014 en 1,5 % in 2015) als in de eurozone (0,8 % in 2014 en 1,2 % in 2015).

Het tekort op de lopende rekening in kwetsbare lidstaten is de afgelopen jaren verminderd als gevolg van een voortdurende verbetering van het prijsconcurrentievermogen. Verwacht wordt dat een aantal van deze economieën in 2014 en 2015 een overschot zal vertonen.

De overheidstekorten zullen verder worden teruggedrongen. Voor 2014 wordt een daling voorspeld tot ongeveer 2½ % van het bbp in zowel de EU als de eurozone. De schuldquote zal in de EU en in de eurozone een piek van respectievelijk bijna 90 % en 96 % bereiken en volgend jaar een daling laten zien.

Een nieuw vertrouwensverlies wegens uitblijvende hervormingen blijft het grootste neerwaartse risico voor de groeivooruitzichten vormen. Ook de onzekerheid over de externe omgeving is toegenomen. Daartegenover staat dat verdere doortastende structurele hervormingen in een sterker dan verwacht herstel kunnen resulteren.

De huidige prijsontwikkelingen vormen een afspiegeling van zowel externe factoren als het aan de gang zijnde aanpassingsproces, maar ook een te lange periode van lage inflatie kan risico's inhouden. Een geleidelijk aantrekkend en steeds breder gedragen herstel zou deze risico's echter moeten verkleinen.

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Contact:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar