Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. toukokuuta 2014

Kevään 2014 talousennusteen mukaan kasvu on muuttumassa laajapohjaisemmaksi

Euroopan komission laatiman kevään talousennusteen mukaan Euroopan unionin talouksien elpyminen jatkuu taantuman päätyttyä vuosi sitten. Kokonaistuotannon kasvun odotetaan nousevan EU:ssa tänä vuonna 1,6 prosenttiin ja euroalueella 1,2 prosenttiin. Kasvun ennustetaan edelleen vauhdittuvan vuonna 2015, EU:ssa 2,0 prosenttiin ja euroalueella 1,7 prosenttiin. Ennuste perustuu oletukseen, että jäsenvaltiot ja EU toteuttavat sovitut politiikkatoimet, joilla tarvittavaa sopeutusta saadaan aikaan.

”Talous on nyt elpymässä. Alijäämät ovat supistuneet, investoinnit ovat päässeet vauhtiin ja – mikä tärkeintä – työllisyystilanne on alkanut kohentua. Jäsenvaltioiden ja EU:n jatkuva uudistustyö tuottaa tulosta”, totesi komission varapuheenjohtaja Siim Kallas ja jatkoi: ”Tämä käynnissä oleva rakennemuutos muistuttaa minua siitä mittavasta sopeutuksesta, joka Keski- ja Itä-Euroopan talouksissa koettiin 1990-luvulta alkaen ennen maiden liittymistä EU:hun tasan kymmenen vuotta sitten. Näiden maiden kokemus osoittaa, kuinka tärkeää on toteuttaa rakenneuudistukset ajoissa ja pysyä valitulla tiellä riippumatta siitä, millaisia haasteita matkalla tulee vastaan. Onkin tärkeää, että työskentelemme herpaantumatta työpaikkojen lisäämiseksi ja kasvupotentiaalin vahvistamiseksi.”

Talouskasvu vauhdittuu vähitellen

Odotettavissa on, että kotimainen kysyntä toimii ennustejaksolla kasvun pääveturina. Kulutuksen on määrä vähitellen lisätä kasvua, kun reaalitalous hyötyy hitaammasta inflaatiosta ja työmarkkinoiden vakiintumisesta. Investointien elpymisen on määrä edelleen tukea kasvua. Sekä laite- että rakennusinvestoinnit lisääntyvät. Nettoviennin merkityksen odotetaan ennustejaksolla vähenevän.

Elpyminen on asteittaista, kuten aiemminkin syvien finanssikriisien jälkeen. Rahoitusolosuhteet pysyvät keskimäärin hyvinä, mutta jäsenvaltioiden ja erikokoisten yritysten välillä on edelleen eroja.

Olosuhteet työmarkkinoilla alkoivat kohentua vuonna 2013. Tämän seurauksena työpaikkojen odotetaan lisääntyvän ja työttömyysasteiden pienentyvän (EU:ssa 10,1 prosenttiin ja euroalueella 11,4 prosenttiin vuonna 2015).

Inflaation ennustetaan pysyvän hitaana sekä EU:ssa (1,0 prosenttia vuonna 2014 ja 1,5 prosenttia vuonna 2015) että euroalueella (0,8 prosenttia ja 1,2 prosenttia).

Heikommassa asemassa olevien jäsenvaltioiden vaihtotaseen alijäämät ovat supistuneet viime vuosina, kun hintakilpailukyky on jatkuvasti parantunut. Monissa niistä odotetaan ylijäämiä vuosina 2014 ja 2015.

Julkisen talouden alijäämien supistumisen odotetaan jatkuvan. Supistumisen ennustetaan olevan vuonna 2014 noin 2½ prosenttia suhteessa BKT:hen sekä koko EU:ssa että euroalueella. Velka suhteessa BKT:hen on EU:ssa lähes 90 prosenttia ja euroalueella 96 prosenttia, mutta osuus alkaa supistua ensi vuonna.

Merkittävin kasvunäkymiin kohdistuva negatiivinen riski on edelleen se, että luottamus heikentyisi uudistusten pysähtymisen vuoksi. Myös ulkoiseen ympäristöön liittyvät epävarmuustekijät ovat lisääntyneet. Toisaalta rohkeiden rakenteellisten lisäuudistusten toteuttaminen voisi johtaa ennakoitua voimakkaampaan elpymiseen.

Hintojen kehitys kuvastaa sekä ulkoisia tekijöitä että meneillään olevaa sopeutusprosessia, mutta hitaan inflaation liiallinen pitkittyminen voisi myös aiheuttaa riskejä. Asteittain vahvistuvan ja yhä laajapohjaisemman elpymisen uskotaan kuitenkin pienentävän näitä riskejä.

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar