Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2014

Εαρινές προβλέψεις του 2014: Διευρύνεται η βάση της ανάκαμψης

Οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύουν συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έκανε την εμφάνισή της μετά την έξοδο από την ύφεση πριν από ένα έτος. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει σε 1,6% στην ΕΕ και σε 1,2% στη ζώνη του ευρώ το 2014, και να βελτιωθεί περαιτέρω το 2015 σε 2,0% και σε 1,7% αντίστοιχα. Η πρόβλεψη βασίζεται στην υπόθεση ότι τα συμφωνηθέντα μέτρα πολιτικής θα εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη και την ΕΕ, προωθώντας την απαραίτητη προσαρμογή.

Ο Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Η ανάκαμψη έχει πλέον εδραιωθεί. Τα ελλείμματα έχουν μειωθεί, οι επενδύσεις ανακάμπτουν και, κυρίως, η κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση έχει αρχίσει να βελτιώνεται. Οι συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την ίδια την ΕΕ αποδίδουν καρπούς. Οι συνεχιζόμενες αυτές διαρθρωτικές αλλαγές μου θυμίζουν τη βαθειά προσαρμογή που δρομολόγησαν οι οικονομίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης κατά τη δεκαετία του 90 και τα επόμενα έτη, σε συνάρτηση με την προσχώρησή τους στην ΕΕ πριν από 10 έτη ακριβώς. Η εμπειρία τους δείχνει πόσο σημαντικό είναι να εφαρμοστούν έγκαιρα οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ανεξαρτήτως από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπιστούν στην πορεία. Με αυτό το πνεύμα, οφείλουμε να μην μειώσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους και να ενισχυθεί το αναπτυξιακό δυναμικό.»

Σταδιακή επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης

Συνολικά, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων. Η καταναλωτική δαπάνη αναμένεται να ενισχύσει προοδευτικά την ανάπτυξη καθώς το πραγματικό εισόδημα επωφελείται από τον χαμηλότερο πληθωρισμό και τη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας. Η ανάκαμψη των επενδύσεων αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη· τα οφέλη εντοπίζονται στις επενδύσεις τόσο για τον εξοπλισμό όσο και τις κατασκευές. Η συμβολή των καθαρών εξαγωγών αναμένεται να μειωθεί στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων.

Η σταδιακή αυτή η ανάκαμψη ευθυγραμμίζεται με προγενέστερες ανακάμψεις μετά από σοβαρές οικονομικές κρίσεις. Ενώ οι όροι χρηματοδότησης παραμένουν κατά μέσο όρο ενθαρρυντικοί, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους.

Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας άρχισαν να βελτιώνονται κατά τη διάρκεια του 2013 και αναμένεται να σημειωθεί μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας, καθώς και περαιτέρω μείωση των ποσοστών ανεργίας (σε 10,1% στην ΕΕ και 11,4% στη ζώνη του ευρώ το 2015).

Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, τόσο στην ΕΕ (1,0% το 2014, 1,5% το 2015), όσο και στη ζώνη του ευρώ (0,8% και 1,2%).

Τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών σε ευάλωτα κράτη μέλη έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στα συνεχιζόμενα οφέλη από την ανταγωνιστικότητα των τιμών. Σε ορισμένες από τις οικονομίες αυτές αναμένονται πλεονάσματα το 2014 και το 2015.

Η μείωση των ελλειμμάτων της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να συνεχιστεί. Το 2014, προβλέπεται να υποχωρήσει σε περίπου 2½ % του ΑΕΠ τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ. Ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ θα κορυφωθεί σε ποσοστό σχεδόν 90% στην ΕΕ και 96% στη ζώνη του ευρώ πριν μειωθεί κατά το επόμενο έτος.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος επιδείνωσης των προοπτικών ανάπτυξης εξακολουθεί να είναι η εκ νέου απώλεια της εμπιστοσύνης λόγω της στασιμότητας των μεταρρυθμίσεων. Επίσης, έχει ενταθεί η αβεβαιότητα όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον. Αφετέρου, περαιτέρω τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάκαμψη ισχυρότερη από την προβλεπόμενη.

Ενώ οι τρέχουσες εξελίξεις των τιμών αντικατοπτρίζουν τόσο την επίδραση εξωτερικών παραγόντων όσο και την εξελισσόμενη διαδικασία προσαρμογής, μια υπέρ το δέον παρατεταμένη περίοδος χαμηλού πληθωρισμού ενδέχεται επίσης να συνεπάγεται κινδύνους. Ωστόσο, η σταδιακά ισχυροποιούμενη ανάκαμψη και η όλο και περισσότερο διευρυνόμενη βάση της θα πρέπει να αμβλύνουν τους κινδύνους αυτούς.

For more information:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Για το κοινό: Europe Direct τηλρφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


Side Bar