Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. jaanuar 2014

Liiklusohutus: komisjon annab Portugali kohtusse, sest riik ei ole koostanud suuniseid maanteetaristu ohutuse hindamiseks

Euroopa Komisjon otsustas esitada Portugali vastu hagi Euroopa Liidu Kohtusse, sest Portugal ei ole vastu võtnud ega esitanud kohustuslikke suuniseid üleeuroopalisse transpordivõrku (TEN-T) kuuluva maanteetaristu ohutuse parandamiseks. Suuniste vastuvõtmine aitaks säästa elusid Portugali teedel ning maanteel surma saanute arv väheneks veelgi.

Direktiivi 2008/96/EÜ peamine eesmärk on kehtestada kord, millega tagataks teedevõrgu ohutus. Selles direktiivis on ette nähtud, et uute teede puhul tuleb teede planeerimise ja ehitamise mitmes etapis viia läbi liiklusohutusele avalduva mõju hindamine ja liiklusohutuse audit. Kasutusel oleva teedevõrgu puhul tuleb ohutuse taset pidevalt kontrollida, et teha kindlaks ohtlikud teelõigud. Ohutuse regulaarne kontrollimine on kohustuslik. Direktiivi kohaldatakse üksnes nende maanteede suhtes, mis moodustavad osa TEN-T võrgust.

Direktiivis 2008/96/EÜ ei ole täpselt määratletud, milliseid meetodeid liikmesriigid teede ohutuse hindamisel kasutama peavad. Siiski on seal loetletud mitmed aspektid, mida hindamisel tuleb arvesse võtta. Liikmesriigid on direktiivi nõuetekohase kohaldamise tagamiseks kohustatud koostama suunised, kus sätestatakse praktilised meetmed, mida riigi ametiasutused või taristuettevõtjad peavad teede ohutuse hindamisel järgima. Kui sellised suunised puuduvad, võib juhtuda, et direktiivi 2008/96/EÜ ei kohaldata ühtviisi ega nõuetekohaselt.

Suuniste vastuvõtmise tähtaeg oli 19. detsember 2011 ja need tuli komisjonile edastada 19. märtsiks 2012. Suunised on avalikkusele kättesaadavad.

Faktid liiklusohutuse kohta

Portugal teatas, et 2012. aastal oli surmaga lõppenud liiklusõnnetusi 748 (71 surma miljoni elaniku kohta)1. See näitaja ületab ELi keskmise (55 surma miljoni elaniku kohta). Surmaga lõppenud õnnetused toimusid enamjaolt linnapiirkonnas (55%) ja kohalikel maanteedel (36%), kiirteedel oli selliseid õnnetusi vaid 9%.

Aastatel 2001–2010 vähenes Portugalis maanteesurmade arv 44%, mis vastab ELi keskmisele (43%). Ajavahemikul 2011–2012 vähenes see arv Portugalis vaid ühe aasta jooksul 19%, mis on parem ELi keskmisest tulemusest.

Lisateave

Rikkumismenetluse paketi otsused jaanuaris, vt MEMO/14/36

Rikkumismenetluse kohta üldiselt vt MEMO/12/12

Lisateave ELis rikkumistega seotud menetluste kohta:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Avalik kontakt: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar