Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

European Commission

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2014

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ενίσχυση αναδιάρθρωσης για την ελληνική τράπεζα Eurobank

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου Eurobank είναι σύμφωνο με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Το σχέδιο θα επιτρέψει στην τράπεζα να καταστεί βιώσιμη σε μακροπρόθεσμη βάση χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Ελλάδα δεσμεύτηκε να λάβει μια πλήρη σειρά μέτρων τόσο για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της Eurobank όσο και για την πιστωτική πολιτική του ομίλου. Βάσει του σχεδίου, η Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις την ενίσχυση αναδιάρθρωσης που χορηγήθηκε από την Ελλάδα στην Eurobank Ergasias Α.Ε., εκ των οποίων ορισμένες ανακεφαλαιοποιήσεις από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το 2012 και το 2013, καθώς και τη στήριξη του ΕΤΧΣ όσον αφορά τη συνεχόμενη ανακεφαλαιοποίηση. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την αγορά της Νέας Proton Bank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από τη Eurobank, η ενσωμάτωση των οποίων στη Eurobank θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του ομίλου, χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια δήλωσε υα εξής: «Η αναδιάρθρωση της Eurobank αποτελεί σημαντικό βήμα για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε σήμερα ενισχύει τη βιωσιμότητα της τράπεζας και την καθιστά αρκετά ισχυρή για να μπορέσει να στηρίξει την ανάκαμψη στην Ελλάδα με τη χορήγηση πιστώσεων στην πραγματική οικονομία.»

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank

Από το 2008, η Ελλάδα και το ΕΤΧΣ στήριξαν επανειλημμένα με τη μορφή κεφαλαίων και ρευστότητας τη Eurobank Ergasias Α.Ε. (μέρος του ομίλου Eurobank). Η Επιτροπή άρχισε διεξοδική έρευνα τον Ιούλιο του 2012 για να εκτιμήσει αν το μέτρο ήταν σύμφωνο με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ για τις τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης (βλ.IP/12/860).

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank θα διαρκέσει μέχρι το 2018. Κύριος στόχος του είναι η μεγαλύτερη επανεστίαση στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, ώστε να καταστούν εκ νέου κερδοφόρες σε μεγάλο βαθμό:

Eurobank έχει ήδη αρχίσει τον εξορθολογισμό του ελληνικού δικτύου υποκαταστημάτων και πώλησε θυγατρικές στην Τουρκία και στην Πολωνία. Από το 2012, ο όμιλος μετέτρεψε και εξαγόρασε, με μεγάλη έκπτωση, χρεωστικούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης για τον σχηματισμό κεφαλαίου. Δεν κατέβαλε κανένα μέρισμα σε μετρητά από το 2008 και το ποσοστό ιδιοκτησίας των ιστορικών μετόχων της έπεσε κάτω από το 2% μετά την ανακεφαλαιοποίησή της από το ΕΤΧΣ. Η τράπεζα θα συνεχίσει την αναδιάρθρωση και την απομόχλευσή της σε διεθνές επίπεδο, θα εξακολουθήσει την παύση των μη βασικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και θα βελτιώσει την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα και τα καθαρά περιθώρια κερδών επί των τόκων, ιδίως με την περαιτέρω μείωση των δαπανών της.

Ελλάδα δεσμεύθηκε επίσης ότι η Eurobank θα εφαρμόσει πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συνετή πιστωτική πολιτική με βάση υγιείς εμπορικές πρακτικές, κυρίως όσον αφορά τις συναλλαγές της με τους μετόχους και τα διαχειριστικά της στελέχη.

Η τήρηση αυτών των δεσμεύσεων θα παρακολουθείται από εντολοδόχο.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης κατηγορηματικά ότι όσον αφορά για την αύξηση του τρέχοντος κεφαλαίου της Eurobank, το οποίο στηρίζεται από το ΕΤΧΣ, η τιμή εγγραφής των νέων μετοχών καθορίστηκε με βάση τις δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις της εύλογης αξίας της τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η υπερβολικά μεγάλη μείωση των συμμετοχών του ΕΤΧΣ, το οποίο κατέχει περισσότερο από το 90% της Eurobank από την ανακεφαλαιοποίηση του 2013. Επιπλέον, σε περίπτωση που το ΕΤΧΣ πρέπει να καταβάλει σημαντικά κεφάλαια στο πλαίσιο της τρέχουσας ανακεφαλαιοποίησης, η Ελλάδα δεσμεύθηκε να μειώσει ακόμη περισσότερο τις διεθνείς δραστηριότητες της τράπεζας. Η δέσμευση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εκδώσει απόφαση πριν οριστικοποιηθεί η αύξηση του κεφαλαίου.

Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι δυσκολίες της Eurobank δεν οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην ανάληψη υπέρμετρου κινδύνου, αλλά στην κρίση του δημόσιου χρέους και στη παρατεταμένη και βαθιά ύφεση που άρχισε το 2008. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμφώνησε η μείωση των δραστηριοτήτων να είναι λιγότερο σημαντική απ’ ό, τι για άλλες υποθέσεις αναδιάρθρωσης που είχε εγκρίνει στο παρελθόν, κυρίως στην εγχώρια αγορά, στην οποία η Επιτροπή δέχθηκε να μην μειώσει η τράπεζα τον ισολογισμό της κατά την περίοδο αναδιάρθρωσης.

Ωστόσο, τα φιλόδοξα μέτρα αναδιάρθρωσης και διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρμοστούν, όπως η μείωση των διεθνών δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, η συνεισφορά μετόχων και πιστωτών μειωμένης εξασφάλισης ή η αναδιάρθρωση εμπορικών πράξεων στην Ελλάδα, παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις για τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που προκύπτουν από τις κρατικές ενισχύσεις και διασφαλίζουν ότι η τράπεζα και οι ιδιοκτήτες της συμβάλλουν επαρκώς στο κόστος της αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ενέκρινε όλα τα μέτρα στήριξης κεφαλαίων και ρευστότητας.

Αγορά της Νέας Proton Bank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από τη Eurobank

Τον Ιούλιο 2012 (βλ. IP/12/854) και τον Μάιο 2013, η Επιτροπή άρχισε διεξοδικές έρευνες σχετικά με τη σημαντική κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στη Νέα Proton Bank και στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τις ενδιάμεσες τράπεζες οι οποίες διεκπεραίωναν τις δραστηριότητες της Proton Bank και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αντίστοιχα. Τον Ιούλιο 2013, οι δύο τράπεζες προσφέρθηκαν για πώληση. Η Eurobank επελέγη ως ο επικρατέστερος υποψήφιος αγοραστής και για τις δύο.

Βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων και, ιδίως, βάσει της ανακοίνωσης περί αναδιάρθρωσης τραπεζών (βλ. IP/09/1180), οι τράπεζες που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις δεν επιτρέπεται συνήθως να αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναδιάρθρωσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο παραγκωνισμός επενδυτών που λειτουργούν χωρίς κρατικές ενισχύσεις και να διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση περιορίζεται αυστηρά στο κόστος της αναδιάρθρωσης.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, κανένας μη ενισχυόμενος επενδυτής δεν υπέβαλε έγκυρη προσφορά για τις δύο ενδιάμεσες τράπεζες κατά τη διάρκεια των ανοικτών, διαφανών και άνευ διακρίσεων διαδικασιών πώλησης. Η Eurobank επωφελείται επίσης από τις συνέργειες που προσφέρουν οι δύο τράπεζες και από τη μεγάλη βάση των καταθέσεών τους, γεγονός το οποίο με τη σειρά του ενισχύει τη βιωσιμότητα της Eurobank και μειώνει τις δαπάνες αναδιάρθρωσης, τόσο για την Eurobank όσο και για τις τράπεζες που εξαγοράστηκαν. Επιπλέον, οι συναλλαγές δεν θα δημιουργήσουν άλλες πρόσθετες κρατικές ενισχύσεις υπέρ της Eurobank στο μέλλον, δεδομένου ότι οι τράπεζες που εξαγοράστηκαν παρουσίαζαν επαρκή βαθμό κεφαλαιοποίησης. Τέλος, καμία από τις δύο ενδιάμεσες τράπεζες δεν ήταν βιώσιμη σε αυτόνομη βάση, έτσι ώστε η πώλησή τους σε βιώσιμο όμιλο ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επομένως, και οι δύο τράπεζες θα εξέλθουν από την αγορά ως αυτόνομοι ανταγωνιστές. Σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι αγορές αυτές δεν αποτελούν εμπόδιο για την αναδιάρθρωση της Eurobank. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τις ενισχύσεις που έλαβαν η Νέα Proton Bank και το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank.

Ιστορικό

Η Eurobank παρέχει γενικές τραπεζικές υπηρεσίες κυρίως στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο την Ελλάδα, στην οποία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα από πλευράς καθαρών δανείων και καταθέσεων. Έχει ωφεληθεί από σημαντικές κρατικές ενισχύσεις, καθώς και από κρατικές εγγυήσεις και κεφαλαιακή στήριξη που της χορηγήθηκαν από το κράτος το 2009 και από το ΕΤΧΣ το 2012 και το 2013. Ειδικότερα, η Ελλάδα αγόρασε, το 2009, προνομιούχες μετοχές ύψους 950 εκατ. ευρώ και το ΕΤΧΣ χρηματοδότησε τη Eurobank, από το 2012, με κεφάλαιο περίπου 6 δισεκατ. ευρώ .

Για να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η Eurobank χρειάζεται πρόσθετο κεφάλαιο ύψους 2 864 εκατ. ευρώ. Το ΕΤΧΣ στηρίζει την αύξηση κεφαλαίου, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, πρέπει να αναλάβει όλα τα υπόλοιπα μερίδια της Eurobank σε περίπτωση ανεπαρκούς ζήτησης εκ μέρους ιδιωτών επενδυτών. Η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι τώρα η παρέμβαση του ΕΤΧΣ ενεργοποιείται μόνο αν η προηγούμενη μετατροπή υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων μειωμένης εξασφάλισης σε μετοχές δεν παρέχει επαρκές κεφάλαιο, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2013 (βλ. IP/13/672).

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα που χορηγήθηκαν στη Eurobank βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης (βλ. IP/13/672 και MEMO/13/886). Οι εν λόγω κανόνες αποσκοπούν στην αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των τραπεζών, στην εξασφάλιση ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος χωρίς σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων και περιορίζει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που επιφέρουν οι επιδοτήσεις, οι οποίες δίνουν στις ενισχυόμενες τράπεζες πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους που δεν έλαβαν αυτές τις κρατικές ενισχύσεις.

Το μη εμπιστευτικό κείμενο αυτής της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.34825 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο ανταγωνισμός αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων περί κρατικών ενισχύσεων στο Διαδίκτυο και την Επίσημη Εφημερίδα αναφέρονται στο State Aid Weekly e-News (εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Yizhou Ren (+32 2 299 48 89)


Side Bar