Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 23. janvārī

Komisija vēršas Tiesā pret Latviju saistībā ar noteikumu, ka notāriem jābūt pilsoņiem

Šodien Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties pret Latviju Eiropas Savienības Tiesā, jo Latvijā par notāriem var būt tikai Latvijas Republikas pilsoņi.

ES Tiesa jau 2011. gada maijā ir lēmusi, ka šāda pilsonības prasība ir pretrunā principam par uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un ka uz notāru darbību neattiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību 51. pantā noteiktais izņēmums saistībā ar valsts varas īstenošanu.

Savā 2011. gada 24. maija spriedumā Tiesa nolēma, ka notāri Beļģijā, Vācijā, Grieķijā, Francijā, Luksemburgā, Austrijā un Nīderlandē nepiedalās valsts varas īstenošanā. Saskaņā ar Tiesas spriedumu, jābūt tiešai un konkrētai saiknei starp veiktajām darbībām un dalību valsts varas īstenošanā. Notāru profesionālajā darbībā šajās septiņās valstīs šī prasība nav izpildīta.

Komisija uzskata, ka notāru darbībai Latvijā nav raksturīgas pazīmes, kas jebkādā veidā atšķirtos no Tiesas izvērtētajām pazīmēm iepriekš minētajās lietās un kas viņu darbību tuvinātu valsts varas īstenošanai.

Komisija 2007. gada 23. oktobrī nosūtīja Latvijai argumentētu atzinumu. Tomēr, tā kā pēc tam tika atzīts par lietderīgu sagaidīt tiesas spriedumu iepriekš minētajās lietās, tobrīd nekādas turpmākas darbības netika veiktas un papildu argumentēts atzinums tika nosūtīts 2012. gada 22. novembrī (skatīt MEMO/12/876).

Tā kā, sniedzot atbildes uz Komisijas argumentētajiem atzinumiem, Latvija savu nostāju nemainīja, Komisija ir nolēmusi ar šo jautājumu vērsties Tiesā.

Plašāka informācija pieejama:

Papildu informācija par profesionālajām kvalifikācijām ir atrodama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

On the January infringement package decisions, see MEMO/14/36

On the general infringement procedure, see MEMO/12/12

For more information on infringement procedures:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_lv.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar