Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Brussels, 30 April 2014

Miljö och klimat: Europeiska kommissionen delar ut 282,6 miljoner euro till 225 nya miljö- och klimatprojekt

Kommissionen har i dag godkänt finansiering av 225 nya projekt inom programmet Life+, EU:s miljöfond. De utvalda projekten har lämnats in i alla 28 medlemsländer och omfattar naturskydd, klimatförändring, miljöpolitik samt information och kommunikation om miljöfrågor i hela EU. Sammanlagt utgör de en investering på 589,3 miljoner euro, varav EU kommer att stå för 282,6 miljoner.

Miljökommissionär Janez Potočnik har följande kommenar:
– Under det sista året av innevarande programperiod visar Life+-programmet återigen sin förmåga att tillhandahålla väsentligt ekonomiskt stöd till miljö- och naturskyddsprojekt med betydande mervärde för EU. De här senaste projekten blir viktiga bidrag när vi försöker skydda, bevara och förbättra Europas naturkapital och de kommer också att hjälpa till att uppnå en hållbar tillväxt genom investeringar i en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. De allmänt erkända framgångar för Life+-programmet och dess projekt har lett till att en ny Life-förordning avseende miljö och klimatpolitik med utökad budget nyligen har antagits för perioden 2014–2020.

Kommissionären Connie Hedegaard, som ansvarar för klimatpolitiken, har följande att säga:
Jag är glad över att också i år se så många  innovativa projekt. För att de ska kunna genomföras kommer vi att skjuta till mer än 41,2 miljoner euro, med en total budget på 109,4 miljoner euro. Allt fler Life-projekt bidrar till klimatåtgärder, och vi vill göra ännu bättre ifrån oss: I det nya Life-programmet 2014–2020 har 850 miljoner euro öronmärkts för klimatåtgärder. Det innebär i stora drag en tredubbling av de pengar som går till klimatåtgärder.

Kommissionen fick in 1 468 ansökningar i den senaste ansökningsomgången, som löpte ut i juni 2013. Av dessa valdes 225 ut för samfinansiering genom programmets tre delar: Life+ Natur och biologisk mångfald, Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning samt Life+ Information och kommunikation.

1) Projekt inom Life+ Natur och biologisk mångfald bidrar till att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer. Av de 342 förslag som EU-kommissionen tog emot valdes 92 projekt ut från partnerskap mellan naturvårdsorgan, statliga myndigheter och andra parter. Projekten leds av stödmottagare i 25 medlemsländer och motsvarar investeringar på sammanlagt 262,5 miljoner euro, varav EU står för 147,9 miljoner euro. Flertalet (79) av dem är naturprojekt som bidrar till genomförandet av fågel- och habitatdirektiven samt Natura 2000-nätverket. Övriga 13 är projekt för biologisk mångfald, en kategori för pilotprojekt som är inriktade på bredare frågor gällande biologisk mångfald.

2) Projekt inom Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning är pilotprojekt som bidrar till utvecklingen av innovativa strategiska idéer, tekniker, metoder och instrument. Av de 961 förslag som EU-kommissionen tog emot, valdes 125 projekt ut från en rad olika organisationer från den offentliga och den privata sektorn. De vinnande projekten, som leds av stödmottagare i 22 medlemsländer, motsvarar investeringar på sammanlagt 318,5 miljoner euro, varav EU står för 130,8 miljoner euro.

Inom denna del kommer EU-kommissionen att bidra med mer än 41,2 miljoner euro till 33 projekt som direkt åtgärdar klimatförändringen. Projektens totala budget är 109,4 miljoner euro. De utvalda projekten kan studeras i bilagan och finns i Österrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Sverige och Storbritannien. Dessutom kommer många andra projekt inriktade på andra frågor även att indirekt påverka utsläppen av växthusgaser.

Andra viktiga områden är avfall och naturresurser, innovation, vatten och kemikalier.

3) Projekt inom LIFE+ Information och kommunikation sprider information och ökar medvetenheten om miljöfrågor. Av de 165 förslag som kommissionen tog emot valdes åtta (8) projekt ut bland en rad naturskydds- eller miljöorganisationer från den offentliga och den privata sektorn. Projekten finns i sex medlemsländer (Österrike, Cypern, Grekland, Ungern, Polen och Rumänien – och innebär en total investering på 8,3 miljoner euro, varav EU kommer att stå för omkring 3,9 miljoner.

Hälften av de åtta projekten rör informationskampanjer om EU:s miljöpolitik, tre syftar till att öka medvetenheten om frågor som rör natur och biologisk mångfald och det sista projektet är inriktat på förebyggande av skogsbränder.

Bakgrund

Life+ är EU:s finansiella instrument för miljön och har en sammanlagd budget på 2,1 miljarder euro för perioden 2007–2013. Kommissionen har varje år utlyst en ansökningsomgång för projekt inom Life+.

Life-programmet kommer att fortsätta under perioden 2014–2020 på grundval av den nya Life-förordningen avseende miljö och klimatpolitik. Programmet har en sammanlagd budget på 3,4 miljarder euro i 2013 års priser och kommer att ha ett delprogram för miljö och ett delprogram för klimatpolitik.

Mer information

Se en sammanfattning och e-postadresser för alla nya projekt som finansierats inom ramen för Life+, uppdelade per land: MEMO/14/320 (+ en bilaga med projekt i ert land med översättning till ert språk)

Information om Life+ finns på http://ec.europa.eu/life

Kontaktuppgifter till nationella myndigheter:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktpersoner:

För journalister:

Joe Hennon (+32-2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32-2 295 14 45)

Isaac Valero Ladron (+32-2 296 49 71)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post

Bilaga

2013 års Life+ -projekt

i Sverige - Finland

Sverige (SE) 4 projekt (22,5 miljoner euro)

  1. LIFE+ Miljöpolitik och miljöstyrning (1 projekt – 3,9 miljoner euro)

LIFE+ småskaliga tillämpningar av kraftvärme (Energikontor Sydost AB): Projektets huvudsakliga syfte är att demonstrera sex olika småskaliga tillämpningar av kraftvärmesystem som använder biomassa som bränsle. Det ska demonstrera tekniken hos tre småskaliga biomassebaserade kraftvärmeanläggningar som ska byggas i Sverige, främja användningen av småskalig kraftvärmeteknik på biomassebas och öka produktionen av förnybar el genom att främja lokala, småskaliga biomassebaserade lösningar. (Relevant för klimatförändringen). Kontaktperson: hans.gulliksson@energikontorsydost.se

  1. LIFE+ Natur (3 projekt – 18,5 miljoner euro)

LifeTaiga (Länsstyrelsen Västmanlands län): Projektets huvudsakliga syfte är att återställa en gynnsam bevarandestatus i en betydande del av västra barrskogsområdets livsmiljöer i Sverige och utveckla lämpliga metoder för föryngringsbränning. Berörda parter uppmuntras att delta i fortbildning kring föryngringsbränningsteknik och i dialogen kring de naturskyddsfrågor som berörs. Kontaktperson: niclas.bergus@lansstyrelsen.se

BushLIFE (Länsstyrelsen i Skåne): Projektets huvudsakliga syfte är att återställa flera livsmiljötyper i delvis naturliga gräsmarker till en gynnsam bevarandestatus och skapa optimala förhållanden för berörda arter i 18 Natura 2000-områden i Skåne län. Projektet ska dessutom öka livsmiljökvaliteten och förbättra bevarandestatusen för läderbaggen (Osmoderma eremita) och ekoxen (Lucanus cervus), törnskatan (Lanius collurio), hasselmusen (Muscardinus avellanarius) och barbastellen (bredörad fladdermus) (Barbastella barbastellus). Kontaktperson: johan.niss@lansstyrelsen.se

LIFE-TripleLakes (Länsstyrelsen i Jämtland): Projektets huvudsakliga syfte är att utveckla en modell för anpassningsbar förvaltning av avrinningsområden för akvatiska ekosystem med högt bevarandevärde. Detta ska uppnås genom ett program med åtgärder för att förbättra avrinningsområden som ökar statusen och motståndskraften hos akvatiska Natura 2000-ekosystem i Jämtlandsområdet. Kontaktperson: ingemar.naslund@lansstyrelsen.se

Finland (FI) 2 projekt (6,1 miljoner euro)

  1. LIFE+ Miljöpolitik och miljöstyrning (1 projekt – 2,1 miljoner euro)

LIFE-FOUNDRYSAND (Meehanite Technology Oy): Projektet syftar till att främja hållbar framställning, undvikande av avfall och materialåtervinning genom pilotförsök med innovativa biologiska reningsmetoder för olika typer av avfall från gjutformssand, och för att eliminera föroreningar med farliga organiska spårämne. Målet är att undersöka kvaliteten på de prover som tas fram i pilotförsöken och se till att de uppfyller produktkraven för återanvändning av renad sand som ersättning för andra material för markarbeten eller liknande jordliknande material för tillämpning inom jordbruk och geo-engineering. Kontaktperson: sara.hihnala@meehanite.org

LIFE+ Natur (1 projekt – 4,1 miljoner euro)

Light & Fire - LIFE (Forststyrelsens naturarvstjänster): Projektet syftar till att återställa strukturella faktorer av betydelse för bevarandet av artrika livsmiljöer, och att öka arealen av sådana livsmiljöer genom att återställa svårt medtagna områden. Verksamheten kommer att äga rum inom Natura 2000-livsmiljöer där de ekologiska förhållandena skapats av bränder eller extrem solstrålning och strakt ljus. Projektet syftar också till att förbättra bevarandestatusen för fågelarter som törnskatan (Lanius collurio) och höksångaren (Sylvia nisoria). Kontaktperson: jussi.paivinen@metsa.fi


Side Bar