Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. aprila 2014

Okolje in podnebje: Evropska komisija zagotovila 282,6 milijona evrov za 225 novih projektov na področju okolja in podnebja

Evropska komisija je danes odobrila financiranje 225 novih projektov v okviru sklada Evropske unije za okolje LIFE+. Izbrane projekte so pripravili upravičenci iz vseh 28 držav članic, obsegajo pa dejavnosti na področju ohranjanja narave, podnebnih sprememb in okoljske politike ter informacijske in komunikacijske dejavnosti v zvezi z okoljskimi vprašanji v EU. Skupni znesek naložb v projekte znaša približno 589,3 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila 282,6 milijona evrov.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „V zadnjem letu sedanjega programskega obdobja program LIFE+ znova dokazuje, da lahko zagotovi bistveno finančno podporo projektom za ohranjanje okolja in narave z veliko dodano vrednostjo za EU. Ti zadnji projekti bodo pomembno prispevali k varovanju, ohranjanju in izboljšanju naravnega kapitala Evrope ter k doseganju trajnostne rasti prek naložb v nizkoogljično in z viri gospodarno gospodarstvo. Splošno priznani uspeh programa LIFE+ in njegovih projektov je zagotovil nedavno sprejetje nove uredbe o programu LIFE za okoljske in podnebne ukrepe, katerega proračun se je za obdobje 2014–2020 povečal.“

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je dodala: „Veseli me, da imamo tudi letos tako veliko inovativnih projektov. Za uresničitev teh projektov s skupnim proračunom 109,4 milijona evrov bomo prispevali več kot 41,2 milijona evrov. Vse več projektov LIFE prispeva k podnebnim ukrepom, a naši cilji so še ambicioznejši: v novem programu LIFE za obdobje 2014–2020 bo podnebnim ukrepom namenjen približno trikrat večji znesek, in sicer 850 milijonov evrov.“

Komisija je na zadnjem razpisu za zbiranje predlogov, ki se je zaključil junija 2013, prejela 1 468 prijav, od katerih jih je bilo 225 izbranih za sofinanciranje v okviru treh sklopov programa: LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost, LIFE+ Okoljska politika in upravljanje ter LIFE+ Informacije in obveščanje.

1) Projekti iz sklopa LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost so namenjeni ohranjanju ogroženih vrst in habitatov. Med 342 prejetimi predlogi, ki so jih pripravila partnerstva okoljskih organizacij, vladnih organov in drugih udeležencev, je Komisija za financiranje izbrala 92 projektov. Ti projekti, ki jih vodijo upravičenci iz 25 držav članic, pomenijo skupno naložbo v vrednosti 262,5 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila približno 147,9 milijona evrov. Večina projektov (79) je s področja narave in prispevajo k izvajanju direktiv o pticah in/ali habitatih ter omrežja Natura 2000. Preostalih 13 projektov je s področja biotske raznovrstnosti, kategorije projektov LIFE+ za pilotne projekte, ki obravnavajo širša vprašanja biotske raznovrstnosti.

2) Projekti iz sklopa LIFE+ Okoljska politika in upravljanje so pilotni projekti, ki prispevajo k razvoju inovativnih strategij, tehnologij, metod in instrumentov. Med 961 prejetimi predlogi, ki so jih pripravile številne organizacije iz javnega in zasebnega sektorja, je Komisija za financiranje izbrala 125 projektov. Uspešni projekti, ki jih vodijo upravičenci iz 22 držav članic, pomenijo skupno naložbo v vrednosti 318,5 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila približno 130,8 milijona evrov.

V tem sklopu bo Komisija prispevala več kot 41,2 milijona evrov za 33 projektov s skupnim proračunom 109,4 milijona evrov, ki neposredno obravnavajo podnebne spremembe. Izbrani projekti v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Španiji, Franciji, Grčiji, Italiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, Poljskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu so predstavljeni v prilogi k temu sporočilu za javnost. Poleg tega bo na emisije toplogrednih plinov posredno vplivalo še več drugih projektov, osredotočenih na druga vprašanja.

Druga pomembna področja delovanja vključujejo odpadke in naravne vire, inovacije, vode in kemikalije.

3) Projekti iz sklopa LIFE+ Informacije in obveščanje so namenjeni razširjanju informacij in opozarjanju na okoljska vprašanja. Med 165 prejetimi predlogi, ki so jih poslale številne organizacije iz javnega in zasebnega sektorja s področja narave in/ali okolja, je Komisija za financiranje izbrala osem projektov. Projekti v šestih državah članicah (v Avstriji, na Cipru, v Grčiji, na Madžarskem, Poljskem in v Romuniji) pomenijo skupno naložbo v vrednosti 8,3 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila približno 3,9 milijona evrov.

Polovica od teh osmih projektov obravnava kampanje okoljske politike EU, trije so namenjeni ozaveščanju o naravi in biotski raznovrstnosti, eden pa je osredotočen na preprečevanje gozdnih požarov.

Ozadje

LIFE+ je evropski finančni instrument za okolje s skupnim proračunom 2,1 milijarde evrov za obdobje 2007–2013. Komisija vsako leto objavi en razpis za zbiranje predlogov projektov LIFE+.

Program LIFE se bo v obdobju 2014–2020 nadaljeval v okviru nove uredbe o programu LIFE za okoljske in podnebne ukrepe. Skupni proračun programa za to obdobje znaša 3,4 milijarde evrov po cenah iz decembra 2013, program pa bo sestavljen iz podprograma za okolje in podprograma za podnebne ukrepe.

Več informacij

Oglejte si povzetek in kontaktni e-naslov za vse nove projekte, financirane v okviru programa LIFE+, po državah: MEMO/14/320 (+ prilogo s projekti iz vaše države v vašem jeziku).

Informacije o programu LIFE+ so na voljo na: http://ec.europa.eu/life

Stopite v stik s pristojnimi nacionalnimi organi:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontakti:

Za medije:

Joe Hennon (+32 22953593) – Andreja Skerl (+32 22951445)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti

Priloga

Projekti LIFE+ 2013

v Sloveniji

Slovenija (SI) 3 projekti (13,8 milijona evrov)

  • LIFE+ Okoljska politika in upravljanje (1 projekt – 5,5 milijona evrov)

LIFEGENMON (Gozdarski inštitut Slovenije): Glavni cilj projekta je razviti sistem genetskega spremljanja gozdov, ki bo služil kot sistem zgodnjega opozarjanja za pomoč pri ocenjevanju odziva vrst na okoljske spremembe na dolgi rok. Kontakt: hojka.krajger@gozdis.si

LIFE+ Narava (2 projekta – 8,3 milijona evrov)

LIFE Kočevsko (Občina Kočevje): Glavni cilj projekta je ponovna vzpostavitev ugodnega ohranitvenega stanja petih ciljnih vrst ptic (divjega petelina, gozdnega jereba, belohrbtega detla, triprstega detla in orla belorepca), ene prednostne vrste v interesu EU (človeške ribice) ter prednostnega podzemnega habitata – jam, ki niso dostopne javnosti. Projekt naj bi z obravnavanjem glavnih vzrokov za njihov upad izboljšal sedanje upravljanje območij Natura 2000 na Kočevskem. Kontakt: OBCINA@kocevje.si

LIFE DINALP BEAR (Zavod za gozdove Slovenije): Glavni cilj projekta je vzpostavitev bolj strateškega teritorialnega pristopa k ohranjanju, upravljanju in spremljanju populacij rjavega medveda v Sloveniji. Med drugimi pomembnimi cilji sta zmanjšanje števila konfliktov med ljudmi in medvedi ter spodbujanje njihovega boljšega sobivanja. Končni cilj je spodbuditi naravno širjenje rjavih medvedov iz Dinarskega gorstva v Alpe. Kontakt: miha.marence@zgs.gov.si


Side Bar