Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. apríla 2014

Životné prostredie a klíma: Európska komisia poskytne 282,6 mil. EUR na 225 nových projektov v oblasti životného prostredia a klímy

Európska komisia dnes schválila financovanie 225 nových projektov v rámci programu LIFE+, fondu Európskej únie pre životné prostredie. Vybrané projekty predložili príjemcovia zo všetkých 28 členských štátov a týkajú sa opatrení v oblasti ochrany prírody, zmeny klímy, environmentálnej politiky a informovania a komunikácie o otázkach životného prostredia v celej EÚ. Predstavujú celkovú investíciu vo výške 589,3 mil. EUR, z čoho 282,6 mil. EUR poskytne EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik k tomu uviedol: „V poslednom roku súčasného programového obdobia sa opäť ukazuje, že prostredníctvom programu LIFE+ dokážeme poskytnúť potrebnú finančnú podporu na projekty ochrany prírody s veľkou pridanou hodnotou pre EÚ. Tieto najnovšie projekty zásadne prispejú k ochrane, zachovaniu a zveľaďovaniu prírodného kapitálu v Európe a pomôžu pri dosahovaní udržateľného rastu prostredníctvom investícií do nízkouhlíkového hospodárstva a hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje. Na základe všeobecne uznávaného úspechu programu LIFE+ a jeho projektov sa nedávno prijalo nové nariadenie LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy na obdobie rokov 2014 – 2020 so zvýšeným rozpočtom.“

Komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová dodala: „Som rada, že aj tento rok je tak veľa inovačných projektov. Aby sa tieto projekty mohli realizovať, budeme sa na ich financovaní podieľať sumou vyše 41,2 mil. EUR z celkového rozpočtu 109,4 mil. EUR. Podiel projektov programu LIFE, ktoré prispievajú k opatreniam na ochranu klímy, stále rastie. V novom programe LIFE na obdobie rokov 2014 – 2020 sa ráta s 850 mil. EUR určenými na opatrenia na ochranu klímy. Tým sa približne strojnásobí suma, ktorá sa vynaloží na opatrenia na zmenu klímy.“

V rámci najnovšej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola uzatvorená v júni 2013, Komisia dostala 1 468 žiadostí. 225 z nich bolo vybraných na spolufinancovanie prostredníctvom troch zložiek programu: LIFE+ príroda a biodiverzita, LIFE+ environmentálna politika a správa v oblasti životného prostredia a LIFE+ informovanie a komunikácia.

1. Projekty v rámci zložky LIFE+ Príroda a biodiverzita zlepšujú stav ochrany ohrozených druhov a biotopov. Z 342 doručených návrhov Komisia vybrala 92 projektov, ktoré bude financovať a ktoré boli predložené partnerstvami zloženými z organizácií na ochranu prírody, orgánov štátnej správy a iných subjektov. Ich realizáciu budú riadiť príjemcovia z 25 členských štátov a tieto projekty predstavujú celkovú investíciu 262,5 mil. EUR, z čoho EÚ poskytne asi 147,9 mil. EUR. Väčšinu z nich (79 projektov) tvoria projekty týkajúce sa prírody, ktoré prispievajú k vykonávaniu smerníc o vtákoch a/alebo o biotopoch, a budovaniu siete Natura 2000. Ďalších 13 projektov je z oblasti biodiverzity, kategórie projektov LIFE+ určenej pre pilotné schémy zaoberajúce sa širšími otázkami biodiverzity.

2. Projekty v rámci zložky LIFE+ Environmentálna politika a správa v oblasti životného prostredia sú pilotnými projektmi, ktoré prispievajú k rozvoju inovačných koncepcií politík, technológií, metód a nástrojov. Z 961 doručených návrhov Komisia vybrala 125 projektov, ktoré bude financovať a ktoré predložili rozličné súkromné a verejné organizácie. Víťazné projekty, ktorých realizáciu budú riadiť príjemcovia z 22 členských štátov, predstavujú celkovú investíciu 318,5 mil. EUR, z čoho EÚ poskytne asi 130,8 mil. EUR.

V rámci tejto zložky bude Komisia prispievať viac ako 41,2 mil. EUR na 33 projektov, ktoré sa priamo zaoberajú zmenou klímy, s celkovým rozpočtom 109,4 mil. EUR. Vybrané projekty z Rakúska, Belgicka, Nemecka, Španielska, Francúzska, Grécka, Talianska, Luxemburska, Holandska, Poľska, Švédska a Spojeného kráľovstva sú uvedené v prílohe k tejto tlačovej správe. Okrem toho mnoho ďalších projektov zameraných na iné otázky bude mať takisto nepriamy vplyv na emisie skleníkových plynov.

Medzi ďalšie dôležité oblasti záujmu patria odpad a prírodné zdroje, inovácie, voda a chemikálie.

3. Prostredníctvom projektov zložky LIFE+ Informovanie a komunikácia sa šíria informácie o otázkach životného prostredia a zviditeľňujú sa. Zo 165 doručených návrhov Komisia vybrala osem (8) projektov, ktoré bude financovať a ktoré predložili rozličné súkromné a verejné organizácie zaoberajúce sa prírodou a/alebo životným prostredím. Projekty sa realizujú v šiestich členských štátoch – v Rakúsku, na Cypre, v Grécku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku – a predstavujú celkovú investíciu 8,3 mil. EUR, z čoho EÚ poskytne asi 3,9 mil. EUR.

Polovica z ôsmich projektov sa týka kampaní zameraných na politiku EÚ v oblasti životného prostredia, tri sa zameriavajú na zvyšovanie povedomia o otázkach týkajúcich sa prírody a biologickej rozmanitosti a zvyšný projekt sa zameriava na prevenciu lesných požiarov.

Súvislosti

LIFE+ je európsky finančný nástroj pre životné prostredie s celkovým rozpočtom 2,1 mld. EUR na obdobie rokov 2007 – 2013. V rámci programu LIFE+ Komisia každoročne uverejňuje jednu výzvu na predkladanie návrhov projektov.

Program LIFE bude v období rokov 2014 – 2020 pokračovať na základe nového nariadenia LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Celkový rozpočet programu na toto obdobie predstavuje 3,4 mld. EUR v cenách z decembra 2013 a súčasťou programu bude podprogram „Životné prostredie“ a podprogram „Ochrana klímy“.

Ďalšie informácie

Pozri súhrn a kontaktné emailové adresy všetkých nových projektov financovaných v rámci programu LIFE+ podľa jednotlivých krajín: MEMO/14/320 (+ príloha s projektmi pre vašu krajinu preložená do jazyka vašej krajiny).

Informácie o programe LIFE+ nájdete na: http://ec.europa.eu/life.

Kontakt na príslušné vnútroštátne orgány:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm.

Kontaktné osoby:

Pre médiá:

Joe Hennon (+32 2 295 3593) – Andreja Skerl (+32 2 295 1445)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 4971)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

Príloha

Projekty programu LIFE+ v roku 2013

na Slovensku

Slovensko (SK) 1 projekt (1,9 milióna)

  • LIFE+ Príroda (1 projekt – 1,9 milióna)

LIFE ENERGETIKA (Ochrana dravcov na Slovensku): Projekt sa zameriava na 10 vtáčích druhov vrátane husy malej (Anser erythropus), východného orla kráľovského (Aquila heliaca) a sokola rároha (Falco cherrug), ktoré hniezdia v 13 lokalitách sústavy Natura 2000 na Slovensku. V rámci projektu sa prijmú osobitné opatrenia na zabránenie kolízii vtákov s elektrickými vedeniami. Kontaktná osoba: deutschova@dravce.sk


Side Bar