Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 30 kwietnia 2014 r.

Środowisko i klimat: Komisja Europejska przeznacza 282,6 mln euro na 225 nowych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu

Komisja Europejska zatwierdziła dziś finansowanie 225 nowych projektów w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+. Wybrane projekty zostały przedstawione przez beneficjentów ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Obejmują one działania w dziedzinie ochrony przyrody, zmiany klimatu, polityki ochrony środowiska, a także popularyzowanie zagadnień związanych ze środowiskiem w UE. Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 589,3 mln euro, z czego 282,6 mln euro zapewni UE.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „W ostatnim roku obecnego okresu programowania program LIFE+ ponownie jest źródłem cennego dla UE wsparcia finansowego w zakresie projektów ochrony środowiska i przyrody. Najnowsze projekty w istotny sposób przyczynią się do ochrony, zachowania i poprawy kapitału naturalnego Europy, a także do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu poprzez inwestycje w niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę. Dzięki powszechnie uznanym sukcesom programu LIFE+ i finansowanych z niego projektów niedawno przyjęto nowe rozporządzenie LIFE na rzecz środowiska i klimatu na lata 2014–2020 o zwiększonym budżecie.”

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Cieszę się, że w tym roku również zaproponowano wiele innowacyjnych projektów. Nasz wkład w ich realizację wyniesie ponad 41,2 mln euro, przy budżecie całkowitym w wysokości 109,4 mln euro. Coraz więcej projektów LIFE obejmuje działania w dziedzinie klimatu. Chcemy, by kwestii tej poświęcono jeszcze większą uwagę. W ramach nowego programu LIFE w latach 2014-2018 na działania w dziedzinie klimatu przeznaczymy ponad 850 mln euro. Będzie to kwota w przybliżeniu trzykrotnie wyższa od kwoty obecnie przeznaczonej na ten cel.”

W odpowiedzi na ostatnie zaproszenie do składania wniosków, którego termin minął w czerwcu 2013 r., Komisja otrzymała 1 468 wniosków. 225 projektów spośród nich zakwalifikowano do współfinansowania w ramach trzech komponentów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja.

1) Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 342 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 92 projekty zgłoszone przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Realizowane przez beneficjentów w 25 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 262,5 mln euro, z czego około 147,9 mln euro zapewni UE. Większość projektów (79) dotyczy ochrony przyrody, przyczyniając się do realizacji dyrektyw ptasiej lub siedliskowej oraz sieci Natura 2000. Pozostałe 13 projektów dotyczy różnorodności biologicznej. Należą one do kategorii projektów pilotażowych LIFE+ i uwzględniają szersze kwestie związane z różnorodnością biologiczną.

2) Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji politycznych, technologii, metod i instrumentów. Spośród 961 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 125 projektów zgłoszonych przez wiele różnego rodzaju organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty, realizowane przez beneficjentów w 22 państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 318,5 mln euro, z czego około 130,8 mln euro zapewni UE.

W ramach tego komponentu Komisja przeznaczy ponad 41,2 mln euro na 33 projekty bezpośrednio dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu o całkowitym budżecie w wysokości 109,4 mln euro. Wybrane projekty, realizowane w Austrii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii, zostały przedstawione w załączniku do niniejszego komunikatu prasowego. Ponadto wiele innych projektów poświęconych innym zagadnieniom będzie również miało pośredni wpływ na emisje gazów cieplarnianych.

Inne ważne dziedziny obejmują odpady i zasoby naturalne, innowacje, wodę oraz chemikalia.

3) Projekty LIFE + informacja i komunikacja służą upowszechnianiu informacji i podkreślaniu wagi zagadnień związanych ze środowiskiem. Spośród 165 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 8 projektów zgłoszonych przez organizacje z sektora publicznego i prywatnego zajmujące się ochroną przyrody lub środowiska. Projekty prowadzone są w sześciu państwach członkowskich (w Austrii, na Cyprze, w Grecji, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii) i stanowią inwestycję o łącznej wartości 8,3 mln euro, z czego około 3,9 mln euro zapewni UE.

Cztery projekty dotyczą kampanii środowiskowych UE, trzy mają na celu zwiększenie wiedzy o kwestiach ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, a jeden koncentruje się na zapobieganiu pożarom lasów.

Kontekst

LIFE + jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska i dysponuje budżetem w wysokości 2,1 mld euro na lata 2007-2013. Komisja ogłasza rocznie jeden nabór wniosków dotyczących projektów LIFE+.

Program LIFE będzie prowadzony w latach 2014-2020 na podstawie nowego rozporządzenia LIFE na rzecz środowiska i klimatu. Na ten okres program dysponuje całkowitym budżetem w wysokości 3,4 mld euro w cenach z grudnia 2013 r. Będzie obejmował podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

Więcej informacji:

Zob. streszczenie wszystkich nowych projektów objętych finansowaniem w ramach LIFE+ w podziale na poszczególne kraje (wraz z adresami e-mail): MEMO/14/320 (+ załącznik zawierający projekty realizowane w poszczególnych krajach w językach tych państw)

Informacje na temat LIFE+ można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/life

Istnieje również możliwość kontaktu z właściwymi organami krajowymi:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontakt:

Informacje dla prasy:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Informacje dla obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną

Załącznik

Projekty LIFE + w roku 2013

w Polsce

Polska (PL) – 11 projektów (28,4 mln euro)

  1. LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska (2 projekty – 5,4 mln euro)

LIFE+ ForBioSensing (Instytut Badawczy Leśnictwa): Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie metodyki monitorowania dużych obszarów leśnych przy użyciu innowacyjnych technologii. Chodzi zarówno o monitorowanie punktowe (pomiary terenowe na wybranych stanowiskach), jak i monitorowanie wielkoskalowe przy użyciu technik teledetekcji. Uzyskane tą drogą informacje umożliwią zwiększenie skuteczności ochrony ekosystemów leśnych i przyczynią się do rozwoju badań nad bioróżnorodnością lasów. Na podstawie zaobserwowanych zmian struktury lasów i ich składu gatunkowego możliwe będzie ustalenie czynników determinujących i dynamiki zachodzących procesów, co umożliwi zarządom parków narodowych oraz nadleśnictwom wdrażanie odpowiednich działań ochronnych. (Projekt istotny dla przeciwdziałania zmianie klimatu) Kontakt: K.Sterenczak@ibles.waw.pl

LIFE-ENERGA Living Lab-PL (ENERGA Innowacje Sp. z o.o.): Celem projektu jest opracowanie rozwiązań opierających się na sieci domowej (Home Area Network, HAN) – innowacyjnym systemie oszczędnego zarządzania energią elektryczną w gospodarstwach domowych – oraz upowszechnianie wiedzy o tych rozwiązaniach. Efektem przetestowania systemu HAN w warunkach rzeczywistych powinno być ograniczenie emisji CO2. (Projekt istotny dla przeciwdziałania zmianie klimatu) Kontakt: magdalena.pajak@energa.pl

  1. LIFE+ przyroda (8 projektów – 21,6 mln euro)

LIFEDrawaPL (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie): Celem projektu jest udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Drawy poprzez usunięcie istniejących przeszkód i dostosowanie budowli hydrotechnicznych (np. jazów), które utrudniają migrację ryb i mięczaków i stanowią zagrożenie dla takich gatunków, jak minóg rzeczny, kózka, łosoś atlantycki i głowacz białopłetwy na całym obszarze zlewni Drawy. Kontakt: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

LIFE_BISON_NW_PL (Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze): Celem projektu jest opracowanie modelu zarządzania zagrożoną populacją żubra na obszarze intensywnej działalności gospodarczej. Zakłada się też zwiększenie populacji żubra w Polsce północno-zachodniej z obecnych 110 do co najmniej 190 osobników, stopniowe zwiększenie powierzchni siedliska żubra o 30 % i zmniejszenie średniego sezonowego zagęszczenia żubra na jednostkę powierzchni. Kontakt: tracz@hot.pl

LIFENaturaSlowinskaPL (Słowiński Park Narodowy): Celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu siedlisk, aby zapewnić odpowiednią ochronę ptaków wodno-błotnych na polderach jeziora Gardno, zwiększyć drożność rzeki Łupawy przez budowę przepławki przy elektrowni wodnej w Smołdzinie i poprawić funkcjonowanie naturalnych procesów fluwialnych w dolinie Łupawy. Kontakt: sekretariat@slowinskipn.pl

AlkFens_S_PLife (Klub Przyrodników): Celem projektu jest utrzymanie lub poprawienie stanu ochrony większości torfowisk zasadowych w Polsce południowej, gdzie znajduje się 70 proc. tego typu siedlisk w Polsce. Projekt przyczyni się do ochrony pełnej geograficznej i regionalnej różnorodności siedliska 7230, szczególnie małych torfowisk i torfowisk źródliskowych w regionie Karpat i w okolicach Lublina. Ochroną objęte zostaną kluczowe obszary występowania lipiennika Loesella (Liparis Loeselii) i innych rzadkich gatunków występujących na torfowiskach zasadowych. Kontakt: magdalena.makles.kp@gmail.com

Life - Lasy Janowskie PL (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie): Głównym celem projektu jest zagwarantowanie wszechstronnej ochrony najcenniejszych obszarów torfowisk w ich naturalnym środowisku – czynnych torfowisk wysokich, grzęzawisk przejściowych, trzęsawisk oraz depresji na podłożach torfowych – a także charakterystycznych dla nich gatunków roślin i zwierząt. Ponadto celem jest zatrzymanie procesu utraty bioróżnorodności, który jest skutkiem rozprzestrzeniania się obcych gatunków drzew i krzewów. Projektem zostaną również objęte lasy bagienne, zagrożone odwodnieniem i wysychaniem w związku z wykopaniem w ubiegłych dekadach rowów melioracyjnych. Kontakt: twasik@rdos.lublin.pl

ZSiNPK_Kielce_LIFE_PL (Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych): Głównym celem jest poprawa stanu ochrony naturalnych siedlisk w regionie Ponidzie, szczególnie siedlisk priorytetowych wymienionych w załączniku I do dyrektywy siedliskowej, takich jak: murawy kserotermiczne, ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, ciepłolubne dąbrowy oraz śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary. Korzyści z odtworzenia i ochrony tej mozaiki ekosystemów odniosą populacje zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunki wymienione w załaczniku II do dyrektywy siedliskowej. Kontakt: kwd@pk.kielce.pl

Renaturyzacja II_LIFE_PL (Biebrzański Park Narodowy): Celem projektu jest poprawa warunków ochrony siedlisk hydrogenicznych w basenie środkowym doliny Biebrzy poprzez zatrzymanie procesów degradacyjnych siedlisk hydrogenicznych na obszarze systemu wodnego Kanał Rudzki – rzeka Ełk – rzeka Jegrznia – Kanał Woźnawiejski oraz na obszarze Kanału Kapickiego. Zakłada się, że korzyści z poprawy warunków ochrony siedlisk odniosą różne gatunki, w szczególności awifauna. Celem projektu jest także pogodzenie wymogów ochrony przyrody z rozwojem turystyki. Kontakt: jzawadzka@biebrza.org.pl

LIFEZONE (Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne): Głównym celem projektu jest poprawienie warunków gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków na wybranych obszarach należących do sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie (Polska południowo-wschodnia), w tym orlika krzykliwego, gadożera zwyczajnego oraz włochatki zwyczajnej. Cel zostanie osiągnięty przez następujące działania: minimalizowanie zagrożeń dla ptaków lęgowych, poprawianie stanu zdegradowanych obszarów żerowania, zmniejszanie śmiertelności w wyniku zderzenia z liniami wysokiego napięcia, rozwiązanie problemu braku drzew i dziupli do gniazdowania oraz zapobieganie takim zagrożeniom, jak drapieżniki, zatrucia, niekontrolowany rozwój infrastruktury i brak strategii ochrony gatunków i ich siedlisk. Kontakt: jzawadzka@biebrza.org.pl

  1. LIFE+ informacja i komunikacja (1 projekt – 1,4 mln euro)

LIFE_ADAPTCITY_PL (Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju): Celem projektu jest złagodzenie niekorzystnego wpływu zmiany klimatu na ekosystem Warszawy, w tym opracowanie strategii przystosowania do zmiany klimatu dla miasta. Na podstawie doświadczeń zgromadzonych w Warszawie do podjęcia działań przystosowawczych w zakresie zmiany klimatu zachęcane będą inne polskie miasta. (Projekt istotny dla przeciwdziałania zmianie klimatu) Kontakt: a.kassenberg@ine-isd.org.pl


Side Bar