Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 30. aprīlī

Vide un klimats: Eiropas Komisija piešķir 282,6 miljonus eiro 225 jauniem projektiem vides un klimata jomā

Eiropas Komisija šodien ir apstiprinājusi finansējumu 225 jauniem projektiem programmā LIFE+, kas darbojas kā Eiropas Savienības vides fonds. Atlasītos projektus iesniedza finansējuma saņēmēji no visām 28 dalībvalstīm, un tajos paredzēts īstenot pasākumus tādās jomās kā dabas aizsardzība, klimata pārmaiņas, vides politika un informācija un komunikācija par vides jautājumiem visā ES teritorijā. Pavisam kopā šo projektu ieguldījumu kopsumma ir 589,3 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs 282,6 miljonus eiro.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Pašreizējā plānošanas perioda pēdējā gadā programma LIFE+ atkal apliecina savu potenciālu nodrošināt būtiski svarīgu finansiālu atbalstu vides un dabas aizsardzības projektiem, kuriem ir nozīmīga pievienotā vērtība Eiropas Savienības mērogā. Šie jaunākie projekti dos vitāli svarīgu ieguldījumu Eiropas dabas bagātību saglabāšanā, aizsardzībā un uzlabošanā un palīdzēs nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, pateicoties ieguldījumiem mazoglekļa ekonomikā, kas ir arī resursu ziņā efektīva. Plaši atzītie LIFE+ un tās projektu panākumi ir nodrošinājuši to, ka nesen tika pieņemta jauna LIFE regula videi un rīcībai klimata jomā, un laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam tajā ir paredzēts lielāks budžets."

Klimata politikas komisāres Konnijas Hēdegordas komentārs: "Esmu patiesi gandarīta, ka arī šogad ir tik daudz inovatīvu projektu. Lai tie īstenotos, mēs ieguldīsim vairāk nekā 41,2 miljonus eiro, un kopējais budžets sasniegs 109,4 miljonus eiro. Arvien lielāka LIFE projektu daļa ir veltīta pasākumiem klimata jomā. Mēs vēlamies, lai situācija būtu vēl labāka. Jaunajā programmā LIFE no 2014. līdz 2020. gadam klimata pasākumiem tiks paredzēti vairāk nekā 850 miljoni eiro. Šī summa ir aptuveni trīsreiz lielāka par to, kas tiek tērēta klimata pasākumiem pašlaik."

Jaunākais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir noslēdzies 2013. gada jūnijā, un Komisija ir saņēmusi 1468 pieteikumus. 225 no šiem priekšlikumiem tika izvēlēti līdzfinansējumam kādā no trim programmas daļām — LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība, LIFE+ vides politika un pārvaldība un LIFE+ informācija un komunikācija.

1) LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti uzlabo apdraudēto sugu un biotopu aizsardzības stāvokli. No 342 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 92 projektus, ko īsteno dabas aizsardzības organizāciju, valsts iestāžu un citu iesaistīto personu partnerībā. Šos projektus īsteno projektu atbalsta saņēmēji 25 dalībvalstīs, un tajos ieguldīto līdzekļu kopējais apjoms ir 262,5 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās aptuveni 147,9 miljonus. Lielākā daļa (79) ir dabas projekti, kuri palīdz īstenot Putnu direktīvu un/vai Biotopu direktīvu un Natura 2000 tīkla izveidi. Pārējie 13 ir projekti bioloģiskās daudzveidības jomā; tā ir LIFE+ projektu kategorija eksperimentāliem projektiem, ar kuru palīdzību risina plašākas bioloģiskās daudzveidības problēmas.

2) LIFE+ vides politikas un pārvaldības projekti ir novatorisku politikas ideju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu izstrādes pilotprojekti. No 961 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 125 projektus, kas pārstāv plašu publiskā un privātā sektora struktūru iniciatīvu klāstu. Sekmīgos projektus īsteno projektu atbalsta saņēmēji 22 dalībvalstīs, un tajos ieguldīto līdzekļu kopējais apjoms ir 318,5 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās aptuveni 130,8 miljonus.

Šajā programmas daļā Komisija vairāk nekā 41,2 miljonus eiro ieguldīs 33 projektos, kuri tiešā veidā risina ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas un kuru kopējais budžets ir 109,4 miljoni eiro. Atlasītie projekti norisināsies Austrijā, Beļģijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Polijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē, un tie ir sīkāk aprakstīti šā paziņojuma pielikumā. Turklāt netiešā veidā siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmēs arī daudzi citi projekti, kuros galvenā uzmanība pievērsta citiem problēmjautājumiem.

Citi svarīgi projekti skar tādas jomas kā atkritumu saimniecība un dabas resursi, inovācijas, ūdens un ķīmiskās vielas.

3) LIFE+ informācijas un komunikācijas projekti ir paredzēti informācijas izplatīšanai un rosina pievērst lielāku uzmanību ar vidi saistītajiem jautājumiem. No 165 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 8 projektus no dažādām publiskā un privātā sektora dabas un/vai vides organizācijām. Projekti norisināsies sešās dalībvalstīs –Austrijā, Kiprā, Grieķijā, Ungārijā, Polijā un Rumānijā – un to kopējais ieguldījums sasniedz 8,3 miljonus eiro, no kuriem ES sniegs aptuveni 3,9 miljonus eiro.

Puse no astoņiem projektiem ir veltīti ES vides politikas kampaņām, trīs projekti ir vēsti uz to, lai vairotu izpratni par dabu un bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, bet viens projekts pievēršas mežu ugunsgrēku novēršanai.

Vispārīga informācija

LIFE+ ir Eiropas līmeņa finanšu instruments vides jautājumos, un tā kopējais budžets 2007.–2013. gadam ir 2,1 miljards eiro. Komisija ik gadu izsludina vienu uzaicinājumu iesniegt LIFE+ projektu priekšlikumus.

Programma LIFE turpināsies 2014.–2010. gada plānošanas periodā saskaņā ar jauno LIFE regulu vides un klimata pasākumu jomā. Programmas kopējais budžets visam periodam 2013. gada decembra cenās ir 3,4 miljardi eiro, un tā tiks iedalīta divās apakšprogrammās – viena apakšprogramma videi un otra – rīcībai klimata jomā.

Papildu informācija

Informācija par visiem jaunajiem LIFE+ finansētajiem projektiem un attiecīgajām elektroniskā pasta adresēm sadalījumā pa valstīm ir pieejama šeit: MEMO/14/320 (+ pielikums ar projektiem Latvijā)

Informācija par LIFE+ : http://ec.europa.eu/life

Saziņa ar attiecīgajām valsts iestādēm:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktpersonas:

Presei:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu

Pielikums

Programmas LIFE+ 2013. gada projekti

Latvijā

Latvija (LV) — 3 projekti (4,3 miljoni eiro)

  • LIFE+ vides politika un pārvaldība (1 projekts — 0,8 miljoni eiro)

LIFE ekosistēmu pakalpojumi (Dabas aizsardzības pārvalde). Ar projektu tiks ieviesta inovatīva pieeja dabas vērtību saglabāšanai, vienlaikus līdzsvarojot šīs vērtības ar sociālajiem un ekonomiskajiem apsvērumiem. Tas tiks panākts, sniedzot zināšanas, ko var izmantot, izvēloties attīstības scenārijus dažādiem Latvijas reģioniem un valstij kopumā, kā arī citām ES dalībvalstīm. Šī inovatīvā pieeja tiks izstrādāta saskaņā ar ES paraugpraksi un vides ekonomiskajiem rādītājiem (tostarp ekosistēmu ekonomisko novērtējumu). Projekts palīdzēs modernizēt pašreizējo praksi teritoriālās attīstības plānu, dabas aizsardzības plānu un citu saistīto plānu īstenošanā Latvijā un — konkrētāk — atlasītajās izmēģinājuma teritorijās. Kontaktinformācija: andris.sirovs@daba.gov.lv

LIFE+ daba (2 projekti — 3,5 miljoni eiro)

LIFE_Mitrāji (Latvijas Universitāte). Projekta mērķis ir nodrošināt prioritāro purvu biotopu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijas aizsargātajās teritorijās. Projekta uzdevums ir mazināt apdraudējumu, kas izraisa problēmas šajos biotopos, un atjaunot apstākļus, kuri nodrošina šo biotopu dabisko atjaunošanos. Ar šo projektu tiks ieviesta teritoriju ilgtermiņa aizsardzības un apsaimniekošanas paraugprakse. Kontaktinformācija: mara.pakalne@lu.lv

LIFE AQPOM (Latvijas Dabas fonds). Projekta galvenais mērķis ir uzlabot mazā ērgļa (Aquila pomarina) aizsardzības stāvokli Latvijā, kas ir galvenā šīs sugas putnu ligzdošanas teritorija Eiropā. Projekta pamatpieeja ir noteikt īpaši aizsargājamās teritorijas, kas ir atvēlētas mazā ērgļa ligzdošanas vietām. Kontaktinformācija: ldf@ldf.lv


Side Bar