Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 30 d.

Aplinka ir klimatas. Europos Komisija skiria 282,6 mln. eurų 225 naujiems aplinkos ir klimato projektams

Šiandien Europos Komisija patvirtino finansavimą, kurį ES aplinkos fondas (programa „LIFE+“) skirs 225 projektams. Atrinktuosius projektus pateikė gavėjai iš 28 ES valstybių narių. Juose numatyti veiksmai, susiję su gamtos apsauga, klimato kaita, aplinkos politika ir informacijos bei komunikacijos veikla aplinkos klausimais visoje ES. Į šiuos projektus iš viso bus investuota 589,3 mln. eurų, iš kurių 282,6 mln. eurų skirs ES.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Paskutiniais šios finansinės programos metais dar sykį atsiskleidė „LIFE+“ programos pajėgumas užtikrinti esminę finansinę paramą aplinkos ir gamtosaugos projektams, kurių pridėtinė vertė Europos Sąjungai yra didelė. Naujausiais projektais bus labai prisidedama prie Europos gamtos turto apsaugos, išsaugojimo ir didinimo. Be to, investicijomis į mažaanglę ir efektyviai išteklius naudojančią ekonomiką jie padės užtikrinti tvarų augimą. „LIFE+“ ir jos projektų sėkmė visuotinai pripažįstama. Tai rodo faktas, kad neseniai priimtas 2014–2020 m. programos „LIFE“ reglamentas ir kad jai numatytas didesnis biudžetas.“

Už veiksmus klimato srityje atsakinga Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Džiaugiuosi, kad ir šiemet pateikta tiek daug novatoriškų projektų. Norėdami, kad jie būtų įvykdyti, prie bendro 109,4 mln. EUR jų biudžeto prisidėsime daugiau nei 41,2 mln. EUR. LIFE projektai tampa vis svaresne veiksmų klimato srityje dalimi. Norime, kad ši tendencija išliktų: naujojoje LIFE programoje 2014–2020 m. veiksmams klimato srityje numatyta daugiau nei 850 mln. EUR. Veiksmams klimato srityje skiriamą sumą tai padidins maždaug tris kartus.

Paskelbusi naują kvietimą teikti paraiškas, kurio terminas – 2013 m. birželio mėn., Komisija gavo 1468 projektų pasiūlymus. Ji atrinko 225 bendro finansavimo projektus ir skirs jiems lėšas pagal vieną iš trijų programos dalių: „LIFE+“ gamta ir biologinė įvairovė, „LIFE+“ aplinkos politika ir valdymas ir „LIFE“+ informavimas ir komunikacija.

1) „LIFE+“ gamtos ir biologinės įvairovės projektais gerinama nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugos būklė. Iš 342 gautų pasiūlymų Komisija atrinko 92 projektus, kurie bus finansuojami įgyvendinant gamtos apsaugos įstaigų, vyriausybės institucijų ir kitų subjektų partnerystę. Bendra 25 valstybėse narėse vykdysimų projektų vertė — 262,5 mln. eurų, iš jų 147,9 mln. eurų skirs ES. Dauguma projektų (79) yra gamtos srities. Jais prisidedama prie Paukščių direktyvos ir (arba) Buveinių direktyvos įgyvendinimo, taip pat kuriamas „Natura 2000“ tinklas. Kiti 13 projektų susiję su biologine įvairove. Tai nauja „LIFE+“ projektų rūšis, susijusi su bandomosiomis programomis, kuriomis siekiama spręsti platesnio pobūdžio biologinės įvairovės problemas.

2) „LIFE+“ aplinkos politikos ir valdymo projektai yra bandomieji projektai, kuriais prisidedama prie naujoviškų politikos idėjų, technologijų, metodų ar priemonių kūrimo. Iš 961 pasiūlymo, kurį pateikė įvairios viešojo ir privačiojo sektorių organizacijos, Komisija atrinko 125 projektus, kuriems skirs finansavimą. Atrinkti projektai bus įgyvendinami 22 valstybėse narėse. Į juos bus iš viso investuota 318,5 mln. eurų, iš jų 130,8 mln. eurų skirs ES.

Daugiau kaip 41,2 mln. eurų Komisija skirs tiems šios srities 33 projektams, kuriais siekiama tiesiogiai spręsti klimato kaitos klausimus. Bendras šių projektų biudžetas sudaro 109,4 mln. eurų. Atrinkti projektai vykdomi Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Lenkijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Jie išvardyti pranešimo spaudai priede. Be to, netiesioginio poveikio sprendžiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų problemą turės daug kitų projektų, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas kitiems klausimams.

Kitos svarbios tikslinės sritys – atliekų tvarkymas, gamtos ištekliai, inovacijos, vanduo ir cheminės medžiagos.

3) Įgyvendinant „LIFE+“ informavimo ir komunikacijos projektus bus skleidžiama informacija apie aplinkos problemas ir siekiama, kad jos sulauktų daugiau dėmesio. Iš 165 gautų pasiūlymų Komisija atrinko aštuonis projektus, kuriuos pasiūlė įvairios viešojo ir privačiojo sektorių gamtos ir (arba) aplinkos apsaugos organizacijos. Projektai bus vykdomi šešiose valstybėse narėse: Austrijoje, Kipre, Graikijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Iš viso bus investuota 8,3 mln. eurų, iš jų 3,9 mln. eurų skirs ES.

Keturi projektai susiję su ES aplinkos politikos kampanijomis, trys – su informuotumo apie gamtos ir biologinės įvairovės reikalus didinimu, o vienas projektas skirtas miškų gaisrų prevencijai.

Pagrindiniai faktai

„LIFE+“ yra Europos aplinkos finansinė priemonė, kurios bendras 2007–2013 m. biudžetas – 2,1 mlrd. eurų. Komisija kasmet skelbia vieną kvietimą teikti „LIFE+“ projektų pasiūlymus.

„LIFE“ programa bus toliau vykdoma 2014–2020 m. pagal naują „LIFE“ (aplinkos ir klimato srities veiksmų) reglamentą. Bendras programos biudžetas – 3,4 mlrd. eurų 2013 m. gruodžio mėn. kainomis. Ją sudaro aplinkos ir klimato srities paprogramės.

Daugiau informacijos

Pagal „LIFE+“ programą finansuojamų visų pagal šalis suskirstytų naujų projektų trumpas aprašas ir e. pašto adresai ryšiams pateikiami teminėje apžvalgoje MEMO/14/320. Į lietuvių kalbą išverstame priede nurodomi Lietuvos projektai.

Informacija apie „LIFE+“ http://ec.europa.eu/life

Informacija ryšiams su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Informacija teikia:

Žurnalistams:

Joe Hennon tel. +32 2 295 35 93 Andreja Skerl tel. +32 2 295 14 45

Isaac Valero Ladron tel.+32 2 296 49 71

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštas

Priedas

2013 m. „LIFE+“ projektai

Lietuva

Lietuva (LT) – 3 projektai (6,0 mln. EUR)

  1. LIFE+ aplinkos politika ir valdymas (1 projektas – 2,8 mln. EUR)

LIFE projektas „Viva Grass“ (Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje). Projektas padės tobulinti žemės naudojimo ir gamtos išsaugojimo politiką ir sukurti teisinę ilgalaikio pievų biologinės įvairovės ir jų ekosistemų funkcijų išlaikymo sistemą. Šio tikslo bus siekiama skatinant taikyti ekosistemomis grindžiamą planavimo metodą ir ekonomiškai perspektyvų pievų tvarkymą. Vykdant projektą bus atskleistos daugiafunkcio pievų naudojimo galimybės, kuriomis naudojantis didinamas kaimo vietovių tvarumas ir skatinamas vietos ekonomikos vystymasis. Asmuo ryšiams – kestutis.navickas@bef.lt

  1. LIFE+ gamta (1 projektas – 1,6 mln. EUR)

Amalvo ir Kamanų pelkių išsaugojimo projektas „WETLIFE 2“ (Gamtos paveldo fondas). Šiuo projektu siekiama atkurti svarbias buveines Lietuvoje esančiose Amalvo ir Kamanų pelkėse. Pirmiausiai bus siekiama atkurti tinkamas hidrologines sąlygas, kurios būtų naudingos retiems ir nykstantiems gyvūnams bei augalams ir užtikrinti nenutrūkstamas pelkių buveinių ekosistemų funkcijas. Daugiau informacijos – info@gpf.lt

LIFE+ biologinė įvairovė (1 projektas – 1,6 mln. EUR)

LIFE projektas „Paukščiai ant elektros laidų“ (Lietuvos ornitologų draugija). Šiuo projektu siekiama gerinti Lietuvoje aptinkamų migruojančių, žiemojančių ir perinčių paukščių, visų pirma baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) ir pelėsakalių (Falco tinnunculus) apsaugos būklę mažinant neigiamą antžeminių aukštos įtampos elektros perdavimo linijų poveikį jų populiacijoms. Asmuo ryšiams – liutauras.raudonikis@birdlife.lt


Side Bar