Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. huhtikuuta 2014

Euroopan komissiolta 282,6 miljoonaa euroa 225 uudelle ilmasto- ja ympäristöhankkeelle

Euroopan komissio on hyväksynyt tänään 225 uutta hanketta rahoitettavaksi Euroopan unionin ympäristörahastosta, Life+-ohjelmasta.

Rahoitettavaksi valittiin hankkeita kaikista 28 jäsenvaltioista. Hankkeet liittyvät luonnonsuojeluun, ilmastonmuutokseen, ympäristöpolitiikkaan sekä ympäristötiedotukseen ja -viestintään. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 589,3 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 282,6 miljoonaa euroa.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik toteaa Life+-ohjelman osoittaneen nykyisen ohjelmakauden viimeisenä vuotena jälleen kerran hyödyllisyytensä taloudellisen tuen antamisessa ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeille, joilla on merkittävää EU:n tason lisäarvoa.

”Näiden uusimpien hankkeiden avulla edistetään merkittävästi Euroopan luonnonpääoman säilyttämistä, suojelemista ja parantamista sekä edesautetaan kestävän kasvun saavuttamista investoimalla vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen”, komissaari toteaa.

”Life+ -ohjelman ja sen hankkeiden laajalti tunnustetun menestyksen ansiosta äskettäin voitiin hyväksyä vuosille 2020–2014 uusi ympäristö- ja ilmastotoimia koskeva Life-asetus, jonka määrärahoja on lisätty”, komissaari jatkaa.

EU:n ilmastokomissaari Connie Hedegaard on tyytyväinen siihen, että tänäkin vuonna saatiin monta innovatiivista hanketta.

“Osallistumme hankkeiden toteuttamiseen yhteensä yli 41,2 miljoonalla eurolla kokonaisbudjetin ollessa 109,4 miljoonaa euroa”, Hedegaard toteaa. “Yhä useammat Life-hankkeet liittyvät ilmastotoimiin. Pyrimme edelleen kasvattamaan tätä määrää: vuodet 2014–2020 kattavassa uudessa Life-ohjelmassa ilmastotoimiin on varattu yli 850 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmastotoimiin käytettävät varat karkeasti ottaen kolminkertaistuvat”, Hedegaard jatkaa.

Komissio sai kesäkuussa 2013 päättyneeseen viimeisimpään tarjouspyyntöönsä 1 468 hakemusta. Ehdotuksista 225:lle myönnettiin osarahoitusta ohjelman kolmesta kategoriasta, jotka ovat seuraavat: luonnon ja luonnon monimuotoisuuden Life+-tuki, ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-tuki sekä tiedotuksen ja viestinnän Life+-tuki.

1) Luonnon ja luonnon monimuotoisuuden Life+-tukea saavilla hankkeilla parannetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa.

Komissiolle toimitettiin 342 ehdotusta. Se myönsi rahoitusta 92:lle suojelujärjestöjen, viranomaisten ja muiden kumppanien yhteistyöhankkeelle. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 262,5 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 147,9 miljoonaa euroa.

Hankkeet toteutetaan hankkeiden edunsaajien johdolla 25 jäsenvaltiossa. Suurin osa hankkeista (79 hanketta) liittyy luonnonsuojeluun. Niillä edistetään lintu- ja/tai luontodirektiivien ja Natura 2000 -verkoston täytäntöönpanoa. Muut 13 hanketta liittyvät biologiseen monimuotoisuuteen. Kyseessä ovat LIFE+-ohjelman pilottihankkeet, joilla pyritään vaikuttamaan laajempiin biologista monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin.

2) Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-tukea saavat hankkeet ovat pilottihankkeita, joilla edistetään innovatiivisten toimintapolitiikkojen, tekniikoiden, menetelmien ja välineiden kehittämistä.

Komissiolle toimitettiin 961 ehdotusta, ja rahoitusta myönnettiin 125:lle yksityisen ja julkisen sektorin järjestöjen hankkeelle. Voitokkaiden hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 318,5 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 130,8 miljoonaa euroa. Hankkeet toteutetaan hankkeiden edunsaajien johdolla 22 jäsenvaltiossa.

Komissio rahoittaa tästä kategoriasta 33:a ilmastonmuutokseen liittyvää hanketta yli 41,2 miljoonalla eurolla, ja hankkeiden kokonaisbudjetti on 109,4 miljoonaa euroa. Valitut hankkeet esitetään tämän lehdistötiedotteen liitteessä. Hankkeita on Itävallassa, Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Kreikassa, Italiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Puolassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisäksi monilla muita kysymyksiä koskevilla hankkeilla on välillistä vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin.

Muita tärkeitä painopistealueita ovat jätteet ja luonnonvarat, innovointi, vesi ja kemikaalit.

3) Tiedotuksen ja viestinnän Life+-hankkeiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja lisätä ympäristökysymysten näkyvyyttä.

Komissiolle toimitettiin 165 ehdotusta, ja se päätti myöntää rahoitusta 8:lle yksityisen ja julkisen sektorin luonnonsuojelu- ja/tai ympäristöjärjestöjen hankkeelle. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 8,3 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 3,9 miljoonaa euroa. Hankkeita on kuudessa jäsenvaltiossa: Itävallassa, Kyproksessa, Kreikassa, Unkarissa, Puolassa ja Romaniassa.

Neljä hanketta liittyy EU:n ympäristöpolitiikkaan, kolmella pyritään lisäämään tietoa luonnosta ja biologisesta monimuotoisuudesta ja yhdessä keskitytään metsäpalojen ehkäisemiseen.

Taustaa

Life+ on Euroopan ympäristöhankkeiden rahoitusväline. Sen kokonaistalousarvio oli 2,1 miljardia euroa kaudella 2007–2013. Tänä aikana komissio järjesti vuosittain yhden Life+-hankkeiden ehdotuspyyntökierroksen.

LIFE-ohjelma jatkuu vuosina 2020–2014 uuden ympäristö- ja ilmastotoimia koskevan Life-asetuksen alla. Ohjelman kokonaismäärärahat ovat 3,4 miljardia euroa joulukuun 2013 hinnoin. Ohjelma jakautuu ympäristön alaohjelmaan ja ilmastotoimien alaohjelmaan.

Lisätietoja

Liitteessä on tiivistelmä kaikista uusista Life+-tukea saaneista hankkeista maittain jaoteltuna sekä hankkeisiin liittyvät sähköpostiosoitteet: MEMO/14/320 (+ liite, jossa maanne hankkeet on käännetty äidinkielellenne)

Lisätietoja Life+ -ohjelmasta on osoitteessa http://ec.europa.eu/life

Kansallisten viranomaisten yhteystiedot:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Yhteystiedot:

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

Liite

Vuoden 2013 LIFE+ -hankkeet

Suomessa

Suomi (FI) 2 hanketta (6,1 miljoonaa)

  • Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon LIFE+ -tuki (1 hanke – 2,1 miljoonaa)

LIFE-FOUNDRYSAND (Meehanite Technology Oy): Hankkeella pyritään edistämään kestävää tuotantoa, ehkäisemään jätteiden syntymistä ja lisäämään kierrätystä kokeilemalla innovatiivisia biologisia menetelmiä valimohiekkajätetyyppien puhdistamisessa ja vaarallisten orgaanisten vierasainejäämien poistamisessa. Tavoitteena on tutkia kokeiluhankkeessa otettujen otosten laatua ja varmistaa, että ne täyttävät tuotteiden vaatimukset, jotta puhdistettua hiekkaa voidaan käyttää uudelleen maarakennusmateriaaleja ja muita maaperää muistuttavia materiaaleja korvaavana aineena maatalouden ja ilmastonmuokkauksen sovelluksissa. Yhteyshenkilö: sara.hihnala@meehanite.org

Luonnon LIFE+ -tuki (1 hanke – 4,1 miljoonaa)

Light & Fire - LIFE (Metsähallituksen luontopalvelut): Hankkeen tavoitteena on palauttaa rakenteellisia ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä biologisesti monimuotoisten luontotyyppien säilyttämisen kannalta, sekä lisätä tällaisten luontotyyppien pinta-alaa kunnostamalla erittäin huonokuntoisia alueita. Toimet toteutetaan Natura 2000 ‑luontotyypeissä, joissa tuli tai erittäin voimakas auringon säteily ja valoisuus muokkaavat ekologisia ominaisuuksia. Hankkeella pyritään myös parantamaan lintulajien, esimerkiksi pikkulepinkäisen (Lanius collurio) ja kirjokertun (Sylvia nisoria), suojelun tasoa. Yhteyshenkilö: jussi.paivinen@metsa.fi


Side Bar