Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. aprill 2014

Keskkond ja kliima: Euroopa Komisjon eraldab 282,6 miljonit eurot 225 uuele keskkonna- ja kliimaprojektile

Euroopa Komisjon kiitis täna ELi keskkonnafondi LIFE+ programmi alusel heaks 225 uue projekti rahastamise. Valitud projektid on pärit kõigist 28 liikmesriigist ja need on seotud looduskaitse, kliimamuutuste, keskkonnapoliitika ning keskkonnaküsimusi käsitleva teabe ja teabevahetusega kogu ELis. Kokku investeeritakse projektidesse ligikaudu 589,3 miljonit eurot, millest EL annab 282,6 miljonit eurot.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Kehtiva programmiperioodi viimasel aastal on LIFE+ programm taas tõestanud oma suutlikkust toetada olulisel määral keskkonna- ja looduskaitseprojekte, millel on ELi jaoks suur lisaväärtus. Uued projektid annavad otsustava panuse Euroopa looduskapitali säilitamisele, kaitsele ja parandamisele ning aitavad vähese CO2-heitega ja ressursitõhusasse majandusse tehtavate investeeringutega saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu. Tänu LIFE+ ja selle projektide laialdaselt tunnustatud edule võeti hiljuti vastu keskkonna- ja kliimameetmeid käsitlev uus LIFE määrus, millega nähakse ette suurem eelarve aastateks 2014–2020.”

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard lisas: „Mul on hea meel, et ka sel aastal on nii palju uuenduslikke projekte. Nende elluviimiseks annab ELi üle 41,2 miljoni euro, projektide kogueelarve on 109,4 miljonit eurot. Üha enam LIFE projekte on seotud kliimameetmetega. Kindlasti soovime, et selliseid projekte oleks veelgi rohkem. Aastateks 2014–2020 kavandatud uues LIFE programmis on kliimameetmete jaoks ette nähtud juba üle 850 miljoni euro. Kliimameetmetele kulutatav raha seega ligikaudu kolmekordistub."

Viimase, juunis 2013 lõppenud projektikonkursi tulemusel sai komisjon 1468 projektiettepanekut. Neist valiti välja 225 projekti, mida kaasrahastatakse programmi kolme eri osa kaudu. Need programmi osad on LIFE+ loodus ja bioloogiline mitmekesisus, LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimine ning LIFE+ teave ja teabevahetus.

1) LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektid aitavad parandada ohustatud liikide ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitset. Komisjon sai 342 projektiettepanekut, millest otsustati toetada 92 looduskaitseorganisatsioonide, valitsusasutuste ja muude osaliste koostööprojekti. Neisse projektidesse, mida viiakse ellu toetusesaajate juhtimisel 25 liikmesriigis, investeeritakse kokku 262,5 miljonit eurot, millest EL annab ligikaudu 147,9 miljonit eurot. Enamik projekte (79) on seotud looduskaitsega ning need toetavad linnudirektiivi ja/või loodusdirektiivi ning Natura 2000 võrgustiku rakendamist. Ülejäänud 13 projekti on seotud bioloogilise mitmekesisusega ja kuuluvad LIFE+ projektikategooriasse, mille kaudu rahastatavate katseprojektide raames tegeldakse bioloogilise mitmekesisusega seotud probleemidega laiemalt.

2) LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimise projektid on katseprojektid, mis toetavad uuenduslike tegevuspõhimõtete, tehnoloogiliste lahenduste, meetodite ja vahendite väljatöötamist. Komisjon sai 961 projektiettepanekut, millest otsustati toetada 125 avaliku ja erasektori organisatsioonide esitatud projekti. Võitnud projektidesse, mida viiakse ellu toetusesaajate juhtimisel 22 liikmesriigis, investeeritakse kokku 318,5 miljonit eurot, millest EL annab umbes 130,8 miljonit eurot.

Komisjon eraldab selles valdkonnas enam kui 41,2 miljonit eurot 33 vahetult kliimamuutuste küsimustega tegeleva projekti tarbeks (kogueelarvega 109,4 miljonit eurot). Valitud projektid Austrias, Belgias, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias, Luksemburgis, Madalmaades, Poolas, Rootsis ja Ühendkuningriigis on esitatud pressiteate lisas. Lisaks sellele avaldavad mitmed teised muudele probleemidele keskenduvad projektid samuti kaudset mõju kasvuhoonegaaside heitele.

Muud olulised valdkonnad hõlmavad jäätmeid ja loodusvarasid, innovatsiooni, vett ja kemikaale.

3) LIFE+ teabe ja teabevahetuse valdkonna projektide eesmärk on jagada teavet ja suurendada teadlikkust keskkonnaküsimuste valdkonnas. Komisjon sai 165 projektiettepanekut, millest otsustati toetada kaheksa avaliku- ja erasektori looduskaitse- ja/või keskkonnaorganisatsioonide esitatud projekti. Neisse kuue liikmesriigi (Austria, Küpros, Kreeka, Ungari, Poola ja Rumeenia) projektidesse investeeritakse kokku 8,3 miljonit eurot, millest EL annab ligikaudu 3,9 miljonit eurot.

Pooled projektid kaheksast on seotud ELi keskkonnapoliitikakampaaniatega, kolme projekti eesmärk on suurendada teadlikkust looduse ja bioloogilise mitmekesisuse olulisusest ning viimases keskendutakse metsapõlengute vältimisele.

Taust

LIFE+ on Euroopa keskkonnakaitse rahastamisvahend, mille kogueelarve aastateks 2007–2013 oli 2,1 miljardit eurot. Komisjon kuulutab välja ühe LIFE+ projektikonkursi aastas.

Programmi LIFE jätkatakse aastatel 2014–2020 keskkonna- ja kliimameetmeid hõlmava uue LIFE-määruse raames. Programmi kogueelarve selleks ajavahemikuks on 3,4 miljardit eurot 2013. aasta detsembri hindades ning see jaguneb keskkonna allprogrammiks ja kliimameetmete allprogrammiks.

Lisateave

Kokkuvõte kõikidest uutest LIFE+ raames rahastatavatest projektidest riikide kaupa ja e-posti aadressid, vt: MEMO/14/320 (+ lisas on esitatud Eesti projekt eesti keeles)

Kogu teave LIFE+ kohta: http://ec.europa.eu/life

Vastavate riigiasutuste kontaktandmed:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktandmed

Ajakirjanikele:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post

Lisa

2013. aasta LIFE+ projektid

Eestis

Eesti (EE) 1 projekt (3,7 miljonit eurot)

  • LIFE+ loodus (1 projekt – 3,7 miljonit eurot)

LIFE loopealsete jaoks (Keskkonnaamet): projekti põhieesmärk on taastada loopealsed alad 2500 hektaril maal ja luua kohalikele põllumajandustootjatele õiged tingimused nende alade haldamiseks pärast nende taastamist. Samuti on projekti eesmärk kaasata otse eramaaomanikke ning suurendada kohaliku kogukonna ja laiema üldsuse teadlikkust. Kontakt: info@keskkonnaamet.ee.


Side Bar