Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2014

Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη χρηματοδότηση 225 νέων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Τα έργα που επιλέχθηκαν υποβλήθηκαν από δικαιούχους και στα 28 κράτη μέλη και καλύπτουν δράσεις στους τομείς της διατήρησης της φύσης, της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της ενημέρωσης και επικοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα σε όλη την ΕΕ. Συνολικά, τα έργα αντιπροσωπεύουν μια συνολική επένδυση ύψους 589,3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει 282,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potočnik δήλωσε: «Στο τελευταίο έτος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, το πρόγραμμα LIFE+ δείχνει γι’ ακόμη μία φορά την ικανότητά του να παρέχει ουσιαστική οικονομική υποστήριξη σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης με σημαντική προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αυτά τα πρόσφατα έργα θα συμβάλλουν ζωτικά στην προστασία, τη διατήρηση και αύξηση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης και στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, με την επένδυση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική χρήση των πόρων. Η ευρύτερα αναγνωρισμένη επιτυχία του προγράμματος LIFE+ και των έργων του οδήγησε στην πρόσφατη έκδοση του νέου κανονισμού για το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, με αυξημένο προϋπολογισμό, για την περίοδο 2014-2020.»

Η αρμόδια για τη Δράση για το Κλίμα επίτροπος Connie Hedegaard δήλωσε: «Χαίρομαι που υπάρχουν τόσα πολλά καινοτόμα έργα και φέτος. Για την υλοποίησή τους θα συνεισφέρουμε πάνω από 41,2 εκατομμύρια ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό 109,4 εκατομμυρίων ευρώ. Όλο και περισσότερα έργα του LIFE συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα. Και αυτό θέλουμε να το βελτιώσουμε περαιτέρω: Το νέο πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2020 θα προβλέπει πάνω από 850 εκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για δράσεις για το κλίμα. Πρόκειται για τριπλασιασμό του ποσού που δαπανάται για τη δράση για το κλίμα.»

Η Επιτροπή έλαβε 1 468 αιτήσεις, στο πλαίσιο της πρόσφατης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013. Από τις αιτήσεις αυτές, 225 επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση, μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος: LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία.

1) Τα έργα της συνιστώσας LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα συμβάλλουν στην προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Από τις 342 προτάσεις που έλαβε, η Επιτροπή επέλεξε 92 έργα για χρηματοδότηση από συμπράξεις φορέων προστασίας, κυβερνητικές αρχές και άλλους ενδιαφερομένους. Με επικεφαλής δικαιούχους σε 25 κράτη μέλη, τα έργα αντιπροσωπεύουν μια συνολική επένδυση ύψους 262,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα διαθέσει περίπου 147,9 εκατομμύρια ευρώ. Η πλειονότητα (79) είναι έργα της συνιστώσας «Φύση», που συμβάλλουν στην εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά ή/και της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα και στην υλοποίηση του δικτύου Natura 2000. Τα άλλα 13 είναι έργα που αφορούν τη βιοποικιλότητα, μια κατηγορία έργων LIFE+ για πιλοτικά εγχειρήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ευρύτερα ζητήματα βιοποικιλότητας.

2) Τα έργα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση αποτελούν πιλοτικά έργα τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για πολιτικές, τεχνολογίες, μεθόδους και μέσα.

Στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας, η Επιτροπή θα διαθέσει περισσότερα από 41,2 εκατομμύρια ευρώ σε 33 έργα που αντιμετωπίζουν άμεσα τις κλιματικές μεταβολές, συνολικού προϋπολογισμού 109,4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα που επιλέχθηκαν θα υλοποιηθούν στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου. Επιπλέον, πολλά άλλα έργα που αφορούν άλλα θέματα θα επηρεάσουν έμμεσα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Άλλοι σημαντικοί τομείς εστίασης περιλαμβάνουν τα απόβλητα και τους φυσικούς πόρους, την καινοτομία, το νερό και τις χημικές ουσίες.

3) Τα έργα LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία συνίστανται στη διάχυση πληροφοριών και σκιαγραφούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Από τις 165 προτάσεις που έλαβε, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση οκτώ (8) έργα, από ένα φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν τη φύση και/ή το περιβάλλον. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε έξι κράτη μέλη - Αυστρία, Κύπρο, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία - και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 8,3 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, τέσσερα έργα αφορούν εκστρατείες περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, τρία την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας και ένα την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

Ιστορικό

Το LIFE+ είναι το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή προκηρύσσει ετησίως μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα του LIFE+.

Το πρόγραμμα LIFE θα συνεχιστεί την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Για την περίοδο αυτή, το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε τιμές Δεκεμβρίου 2013, και θα διαθέτει ένα υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα.

Περισσότερες πληροφορίες

Σύνοψη και ηλ. ταχυδρομείο επικοινωνίας για όλα τα νέα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του LIFE+, ανά χώρα: MEMO/14/320 (+ παράρτημα με τα έργα στη χώρα σας, μεταφρασμένα στη γλώσσα της χώρας σας)

Πληροφορίες σχετικά με το LIFE+: http://ec.europa.eu/life

Στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων εθνικών αρχών:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Για τον Τύπο:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Για το κοινό: Europe Direct τηλ. 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail

Παράρτημα

Τα έργα του LIFE+ 2013

στην Ελλάδα - στην Κύπρο

Ελλάδα (EL) 5 έργα (7,1 εκατομμύρια)

  1. LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση (2 έργα – 4,1 εκατ.)

LIFE BIODELEAR (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»): Tο έργο έχει σκοπό τη χάραξη στρατηγικής για μια ορθολογική, ολοκληρωμένη και, περιβαλλοντικά, αειφόρο διαχείριση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μύγας της Μεσογείου στις χώρες της μεσογειακής λεκάνης και έχει ως παράδειγμα την καλλιέργεια οπωροφόρων. Θα χρησιμοποιήσει μια πρωτότυπη, φιλοπεριβαλλοντική και φθηνή τροφιμοπαγίδα (Βιοδέλεαρ), η οποία θεωρείται ευρεσιτεχνία για τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου σε μεγάλη κλίμακα. Πρόκειται για μια παγίδα μη τοξική για τον άνθρωπο, η οποία ελκύει επιλεκτικά τις θηλυκές μύγες χωρίς να επηρεάζει σχεδόν κανένα άλλο έντομο. Επικοινωνία: mavrag1a@otenet.gr

LIFE FOODPRINT (Γιώτης ΑΕ): Ο κύριος στόχος του έργου αυτού είναι η αξιολόγηση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα του κλάδου της ζαχαροπλαστικής και των προϊόντων αλευροποιίας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού. Το έργο θα υλοποιηθεί με μια επίδειξη μεγάλης κλίμακας, σε έξι εταιρείες ζαχαροπλαστικής και προϊόντων αλευροποιίας στην Ελλάδα και την Ιταλία, ώστε να αξιολογηθεί το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα ορισμένων προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού· να εντοπιστούν οι παράγοντες, στην αλυσίδα εφοδιασμού, που αυξάνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· και να αναπτυχθούν προγράμματα μετριασμού για καθεμία από τις εταιρείες τροφίμων και τα προϊόντα τους με κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα. (Αφορά την κλιματική αλλαγή). Επικοινωνία: dladikos@jotis.gr

  1. LIFE+ Φύση (1 έργο – 1,2 εκατ.)

LIFE ElClimA (Πανεπιστήμιο Πατρών – Επιτροπή ερευνών): Tο έργο στοχεύει στο να διευκολύνει την προσαρμογή του μαυροπετρίτη, ενός αποδημητικού γερακιού της Μεσογείου, στην τρέχουσα και μελλοντική κλιματική αλλαγή. Σχεδιάζεται η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών που στοχεύουν στη βελτίωση των επιδόσεων αναπαραγωγής του είδους καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των περιοχών χορτονομής. Επικοινωνία: sinosg@upatras.gr

  1. LIFE+ Ενημέρωση και επικοινωνία (2 έργο – 1,8 εκατ.)

LIFEINFOCYCLE (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ): Tο έργο αυτό έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μικρής ποσότητας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις περιφέρειες της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι ενέργειες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ποιότητας των διεργασιών των εταίρων που συμμετέχουν σε υπάρχον σύστημα συλλογικής ανακύκλωσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, προβλέπονται διάφορες ενέργειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του τοπικού κοινού ως προς τους κινδύνους από τη μη ορθή επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Επικοινωνία: hagelakopoulos@electrocycle.gr

LIFE Natura2000ValueCrete (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): Tο έργο έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των προσπαθειών διατήρησης για ορισμένες τοποθεσίες που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 στην Κρήτη, την ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων και την ανάδειξη του κοινωνικοοικονομικού κόστους που απορρέει από την απώλεια της βιοποικιλότητας στην Κρήτη. Επικοινωνία: mprobonas@nhmc.uoc.gr

Κύπρος (CY) 3 έργα (3,8 εκατ.)

  1. LIFE+ Φύση (1 έργο – 1 εκατ.)

LIFE-FORBIRDS (Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος): Tο έργο έχει σκοπό την υλοποίηση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης των πόρων, τα οποία θα βελτιώσουν ουσιαστικά τα οικολογικά ενδιαιτήματα 11 ειδών πτηνών σε τρεις τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000. Θα προβάλλει, επίσης, τα οφέλη από μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των δασών. Επικοινωνία: ttsintides@fd.moa.gov.cy

  1. LIFE+ Βιοποικιλότητα (1 έργο –600 000 ευρώ)

AgroLIFE (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου): Tο έργο εστιάζεται στα συστήματα μη εντατικής καλλιέργειας. Στους κυριότερους στόχους περιλαμβάνονται η διατήρηση της βιοποικιλότητας στην αμπελουργία και στην καλλιέργεια χαρουπιών με μεγαλύτερη έμφαση στα είδη πτηνών, η υποστήριξη αειφόρων γεωργικών πρακτικών που αυξάνουν τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των διαφόρων μερών. Επικοινωνία: c.chrisostomou@cut.ac.cy

  1. LIFE+ Ενημέρωση και επικοινωνία (1 έργο – 2,2 εκατ.)

LIFE KNOW WASTE (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου): Tο έργο αυτό έχει σκοπό την προώθηση της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Κύπρο, μέσω μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης που θα βασίζεται σε ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική, σχεδιασμένη για να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να κινητοποιεί. Το έργο αποβλέπει σε μια ορατή αλλαγή της αντίληψης και της αντιμετώπισης όπως και των συνηθειών του ευρέος κοινού αλλά και των ειδικότερων ομάδων των εμπλεκομένων μερών. Επικοινωνία: kyriakos@opinionaction.com


Side Bar