Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. april 2014

Miljø og klima: Europa-Kommissionen giver 282,6 mio. EUR til 225 nye miljø- og klimaprojekter

Europa-Kommissionen har i dag godkendt støtte til 225 nye projekter under miljøprogrammet LIFE+, EU's miljøfond. De udvalgte projekter er indgivet af støttemodtagere fra alle 28 medlemsstater og omfatter tiltag inden for naturbevarelse, klimaforandringer, miljøpolitik og information og kommunikation om miljøspørgsmål i hele EU. De repræsenterer samlet set en investering på ca. 589,3 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 282,6 mio. EUR.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Her i det sidste år af den aktuelle programmeringsperiode viser LIFE+ programmet endnu en gang, at det kan yde vigtig finansiel støtte til miljø- og naturbevarelsesprojekter med stor merværdi for EU. De seneste projekter vil være et vigtigt bidrag til at bevare og forbedre Europas naturkapital og de vil bidrage til, at der opnås bæredygtig vækst gennem investering i kulstoffattig og ressourceeffektiv økonomi. Den generelle anerkendelse af LIFE+ programmets succes og af dets projekter har betydet, at der for nylig blev vedtaget en ny LIFE-forordning for miljø- og klimaindsatsen med et øget budget for perioden 2014-2020".

Klimakommissær Connie Hedegaard udtaler: "Jeg er glad for at se, at der også i år er så mange innovative projekter. Og for at få dem gennemført vil vi bidrage med mere end 41,2 mio. EUR til et samlet budget på 109,4 mio. EUR. Der er flere og flere LIFE-projekter, som bidrager til klimatiltag. Og denne tendens vil vi gerne styrke: derfor er der i det nye LIFE-program fra 2014 til 2020 forudset mere end 850 mio. EUR udelukkende til klimatiltag. Det vil ca. svare til en tredobling af det beløb, der bruges på klimatiltag."

Kommissionen modtog 1 468 ansøgninger ved den seneste indkaldelse af forslag, der blev afsluttet i juni 2013. Af disse er 225 blevet udvalgt med henblik på medfinansiering via programmets tre komponenter: Life+ natur og biodiversitet, LIFE+ miljøpolitik og forvaltning og Life+ information og kommunikation.

1) Projekter inden for LIFE+ natur og biodiversitet forbedrer beskyttelsen af truede arter og naturtyper. Ud af de 342 forslag, som Kommissionen modtog, valgte den 92 projekter fra partnerskaber mellem miljøbeskyttelsesorganisationer, offentlige myndigheder og andre parter med henblik på finansiering. Projekterne gennemføres af støttemodtagere i 25 medlemsstater og udgør samlet en investering på 262,5 mio. EUR, hvoraf EU stiller ca. 147,9 mio. EUR til rådighed. Størstedelen (79) er naturprojekter, der bidrager til gennemførelsen af fugle- og/eller habitatdirektivet og Natura 2000-nettet. De øvrige 13 er biodiversitetsprojekter, som er en kategori af projekter under Life+ vedrørende pilotordninger, der tager fat på mere generelle biodiversitetsspørgsmål.

2) Projekter inden for LIFE+ miljøpolitik og forvaltning er pilotprojekter, der bidrager til at udvikle innovative idéer til politikker, teknologier, metoder og instrumenter. Ud af de 961 forslag valgte Kommissionen 125 projekter fra en bred vifte af organisationer fra den offentlige og private sektor med henblik på finansiering. De udvalgte projekter forvaltes af støttemodtagere i 22 forskellige medlemsstater og udgør samlet en investering på 318,5 mio. EUR, hvoraf EU vil stille ca. 130,8 mio. EUR til rådighed.

Under denne komponent vil Kommissionen bidrage med mere end 41,2 mio. EUR til 33 projekter til direkte bekæmpelse af klimaforandringer med et samlet budget på 109,4 mio. EUR. Bilaget til denne pressemeddelelse indeholder en oversigt over de udvalgte projekter i Belgien, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Derudover er der mange andre projekter, som fokuserer på andre problemer, der også får indirekte indvirkning på drivhusgasemissionerne.

Blandt andre vigtige fokusområder kan nævnes affald, naturressourcer, innovation, vand og kemikalier.

3) Projekterne inden for LIFE+ information og kommunikation formidler information og skaber opmærksomhed om miljøspørgsmål. Af de 165 modtagne forslag har Kommissionen udvalgt 8 projekter fra en bred vifte af natur- og/eller miljøorganisationer fra den offentlige og private sektor med henblik på finansiering. Projekterne skal gennemføres i 6 medlemsstater - Cypern, Grækenland, Polen, Rumænien, Ungarn og Østrig - og udgør samlet en investering på 8,3 mio. EUR, hvoraf EU yder ca. 3,9 mio. EUR.

Halvdelen af de 8 projekter vedrører EU's miljøpolitikkampagner, hvoraf 3 tager sigte på at skabe opmærksomhed om natur- og biodiversitetsspørgsmål, mens det sidste handler om forebyggelse af skovbrande.

Baggrund

LIFE+ er EU’s finansielle miljøinstrument og har et samlet budget på 2,1 mia. EUR for perioden 2007-2013. Kommissionen har i denne periode indkaldt forslag til projekter under LIFE+ en gang om året.

LIFE programmet vil fortsætte fra 2014-2020 under den nye LIFE-forordning for miljø- og klimaindsatsen. I den nye periode vil programmet have et samlet budget på 3,4 mia. EUR i 2013-priser (december) og bestå af et delprogram for miljø og et delprogram for klimaindsats.

Yderligere oplysninger

Der findes et landeopdelt resumé samt e-mailadresser på alle de nye projekter, som modtager støtte fra LIFE+, her: MEMO/14/320 (+ bilag med en beskrivelse på dansk af projekter i Danmark)

Yderligere oplysninger om LIFE+: http://ec.europa.eu/life

Adresser på de relevante nationale myndigheder:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Henvendelser

fra pressen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf.00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

Bilag

Projekter under LIFE+ i 2013

i Danmark

Danmark (DK) 2 projekter (4,6 millioner)

  1. LIFE+ miljøpolitik og forvaltning (1 projekt – 1,7 millioner)

LIFE NOVADRAIN (Videncentret for landbrug): Formålet med dette projekt er at vise to innovative drænvandsfiltreringsteknologier på afvandingsområde- og markniveau. De nye metoder forventes at være omkostningseffektive metoder til at opfylde kravene i vandrammedirektivet, Habitatdirektivet og oversvømmelsesdirektivet. De filtre, der testes, burde mindske mængden af næringsstoffer fra dræningsanlæg, især fra landbruget, både nu og under fremtidige klimaforhold. Kontakt: flg@vfl.dk

  1. LIFE+ Nature (1 project – 2,9 millioner)

REWETDUNE-LIFE (Naturstyrelsen): Projektet skal tage fat på alle trusler på lokalt niveau med henblik på at forbedre bevaringsstatussen for våd- og klithabitater på de to nordligst liggende Natura 2000-områder i Danmark. Det sigter også mod at skabe gode vilkår for to fuglearter: rørdrum (Botaurus stellaris) og tinksmed (Tringa glareola). Kontakt: vsy@nst.dk, jah@nst.dk


Side Bar