Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. aprill 2014

Euroopa Komisjon tervitab Eurotunneli otsust vähendada kasutustasu kuni 50%

Euroopa Komisjon tervitab Eurotunneli täna avaldatud teadet tunnelit kasutavatele raudtee-ettevõtjatele praegu kehtestatud raudteekasutustasude kuni 50%lise vähendamise kohta – selle tulemusel peaks kaubavedu La Manche'i tunneli kaudu järgmisel viiel aastal kahekordistuma.

La Manche'i tunneli läbilaskevõimet ei kasutata täies ulatuses ja selle peamine põhjus on suured kasutustasud. Seepärast veetakse veoautodega rohkem kaupu kui rongidega ning kaubaveoettevõtjad saavad teenuse kõrge hinna kanda üle oma klientidele.

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Eurotunneli teadaanne on teretulnud ja kujutab endast esimest sammu selles suunas, et La Manche'i tunnelit saavad läbida suuremad kaubavood väiksema tasu eest. Eurotunneli kasutustasude vähendamine võimaldaks kõrvaldada ühe häirivama kitsaskoha Euroopa transpordivõrgustikus. Uudis rõõmustab kindlasti nii neid Euroopa ettevõtjaid, kes sõltuvad toimivatest ja konkurentsivõimeliste hindadega veoteenustest, kui ka nende teenuseid kasutavaid tarbijaid. See on hea uudis ka keskkonnakaitse seisukohast, sest raudteetransport on kaupade vedamiseks kõige energiasäästlikum.

Praegu kasutavad tunnelit päevas keskmiselt ainult seitse kaubarongi, seega on kasutamata 43% läbilaskevõimest. Raudtee-ettevõtjad kaebavad, et ülemäärased kasutustasud ja muud kohustuslikud maksud teevad tunneli kasutamise ebamajanduslikuks.

Selline Eurotunneli võetud kohustus on otseselt vastuseks õiguslikule uurimisele, mille Euroopa Komisjon algatas juunis 2013 Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vastu seoses Euroopa õigusnormide eiramisega La Manche'i tunneli infrastruktuurile juurdepääsu tagamisel (vt IP/13/557).

Eurotunneli uus kaubaveotasude kava

Eurotunneli uue kaubaveotasude kava kohaselt maksab oma ronge kõige tihedama kaubaliiklusega ajavahemikel käitav uus vedaja kasutustasude eest praegusega võrreldes kuni 50% vähem. Keskmine tasu vähenemine sõltub erinevatest asjaoludest, kuid jääb hinnanguliselt 30 ja 45 protsendi vahemikku.

Peamised meetmed on järgmised.

Tippkoormusevälisel ajal toimuvate kaubavedude tollimaksu vähendatakse 25% ning nädalalõpu hooldustööde toimumise ajal isegi 33,3%1.

Kõige suurema maksumusega hooldustööde perioodi kärbitakse kolmelt öölt nädalas kahele.

Tasusid ei kohandata inflatsioonimääradega kuni 2018. aastani.

Praegust uutele vedajatele soodustusi pakkuvat stimuleerimiskava (ETICA)2 pikendatakse ja rakendatakse veel kahte liiki kaubarongide puhul.

Likvideeritakse raudtee-ettevõtjatelt tänaseni nõutav turvalisusmaks (nn Frethuni maks: 600 eurot iga Prantsusmaa-Ühendkuningriik liinil sõitva rongi kohta).

Uus tasude kava kehtib juunist 2014 kuni 2023. aastani3.

Euroopa Komisjoni uurimine

Juunis 2013 algatas Euroopa Komisjon õigusliku uurimise (rikkumismenetluse) Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vastu seoses Euroopa õigusnormide eiramisega La Manche'i tunneli käitamisel (vt IP/13/557). Menetlus viiakse läbi neljas valdkonnas: kulude läbipaistvus, tasude kehtestamine, reguleeriva asutuse, st valitsustevahelise komisjoni (IGC) sõltumatus ning raudteekasutusleppega (RUC) tagatud läbilaskevõime jaotamine tunnelis.

Rikkumise eri aspekte silmas pidades tervitab Euroopa Komisjon ka järgmist otsust.

Tunneli käitamist reguleeriva asutuse otsus kulude läbipaistvuse kohta

La Manche'i tunneli käitamist reguleeriv asutus võttis hiljuti vastu otsuse, mis kohustab Eurotunnelit suurendama oma kulude läbipaistvust. See on oluline edasiminek, sest kõnealuse infrastruktuuri kasutamise tegelikud kulud on peamine näitaja, mille alusel võib vastavalt ELi õigusnormidele kehtestada raudteekasutustasusid. Kindlakäelise jõustamise korral peaks see otsus tagama oluliselt läbipaistvamad tunnelitasud nii reisijate- kui ka kaubaveo jaoks.

Järgmised sammud

Komisjon hindab eespool nimetatud meetmete rakendamist käimasoleva rikkumismenetluse kontekstis.

Eurotunnel — peamised faktid (allikas Eurotunnel)

43% tunneli läbilaskevõimest on praegu kasutamata.

Raudteereisijatevedu on viimastel aastatel aeglaselt kasvanud. 2012. aastal kasutas tunnelit 9,9 miljonit reisijat, võrreldes 9,7 miljoniga 2011. aastal.

Raudteekaubaveo maht on samas vähenenud. 2012. aastal läbis tunneli ainult 2325 kaubarongi (2011. aastal 2388 rongi ja 2008. aastal 2718 rongi).

Eurotunnel ei ole avamisest, st 1994. aastast alates suutnud koguda piisavas mahus tunneli infrastruktuurile vastavaid raudteekaubavedusid. 2013. aastal kasutas tunnelit ainult seitse kaubarongi päevas, võrreldes tunneli avamisel kavandatud 30–40 rongiga.

Üks kaubaveo kasvu pidurdav märkimisväärne takistus on suured kasutustasud, mis hetkel ulatuvad kuni 6075 euroni kaubarongi kohta, samas kui keskmine ühe suuna tasu kaubarongi kohta on ligikaudu 4500 eurot.

Eurotunneli süstikrongiteenused (nii reisijate- kui ka kaubavedu) on enamikust ELi raudteeliiklust reguleerivatest õigusnormidest, sealhulgas kasutustasusid reguleerivatest õigusnormidest välja jäänud ning seega ei kohaldata nende suhtes ka ELi rikkumismenetlust.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kodanikule: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post

1 :

Pakkumine 1A.

2 :

Eurotunnel Incentive for Capacity addition ehk Eurotunneli läbilaskevõimet suurendav stimuleerimiskava.

3 :

Teatavaid kohandusi tehakse viie aasta järel, pärast 2018. aastat.


Side Bar