Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 april 2014

Arbeidsomstandigheden: tevredenheid werknemers daalt en loopt sterk uiteen, blijkt uit nieuw onderzoek

Uit een vandaag gepubliceerde Eurobarometerenquête blijkt dat slechts iets meer dan de helft (53 %) van de Europese werknemers de arbeidsomstandigheden in eigen land goed vindt en dat een meerderheid van mening is dat de arbeidsomstandigheden in de laatste vijf jaar zijn verslechterd. In de enquête werden de gevolgen van de crisis voor de kwaliteit van het werk onderzocht. Hoewel de meeste werknemers in de EU tevreden zijn met hun eigen werkomstandigheden (gemiddeld 77 %), zijn er zeer grote verschillen tussen de lidstaten, uiteenlopend van 94 % in Denemarken tot 38 % in Griekenland. Over het algemeen zijn de meeste werknemers zeer tevreden met hun werktijden (80 %) en met de veiligheid en gezondheid op het werk (85 %).

De uitkomsten van de Eurobarometer zullen een rol spelen bij de bespreking van het huidige en toekomstige EU-optreden op het gebied van arbeidsomstandigheden op 28 april in Brussel. Tijdens de conferentie zal worden besproken hoe de EU haar benadering van de arbeidsomstandigheden in de EU op consistente en toekomstgerichte wijze kan voortzetten om te zorgen voor een goede kwaliteit, veiligheid en kansengelijkheid op het werk.

"Bij de bescherming en verbetering van de arbeidsomstandigheden in de EU staat ons menselijk kapitaal op het spel. In de loop der jaren zijn opmerkelijke wetten en maatregelen ontwikkeld om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, waardoor de tevredenheid van de Europese werknemers een hoog niveau heeft kunnen bereiken. Maar er bestaat ook vrees, en een reëel risico, dat de arbeidsomstandigheden als gevolg van de economische crisis verslechteren. Samen met de lidstaten en de werknemers- en werkgeversorganisaties moeten wij nu opnieuw ons uiterste best doen om de arbeidsomstandigheden te behouden en te verbeteren", aldus EU-commissaris László Andor voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.

Uit de Eurobarometerenquête in 28 lidstaten blijkt het volgende:

in Denemarken, Luxemburg, Finland en Nederland vindt meer dan 80 % van de respondenten de arbeidsomstandigheden in eigen land goed. Denemarken komt ook op de eerste plaats als gevraagd wordt naar de eigen werkomstandigheden (94 % is daarover tevreden), gevolgd door Oostenrijk en België (90 %), Finland (89 %), het Verenigd Koninkrijk en Estland (beide 88 %);

aan het andere uiteinde van het spectrum is de tevredenheid over de in eigen land heersende arbeidsomstandigheden het laagst in Griekenland (16 %), dat ook het enige land is waar minder dan de helft (38 %) van de werkende respondenten tevreden is over de eigen werkomstandigheden;

de tevredenheid over de arbeidsomstandigheden in eigen land is slechts iets minder laag in Kroatië (18 %), Spanje (20 %), Italië (25 %), Bulgarije (31 %), Slovenië, Portugal en Roemenië (elk 32 %), maar ook niet hoog in Slowakije (36 %) en Polen (38 %).

Aan deze grote verschillen in tevredenheid kunnen diverse factoren ten grondslag liggen: de sociale en economische context, die door de crisis wordt beïnvloed, maar ook meer structurele kenmerken, bijvoorbeeld de sociale dialoog, het sociale beleid en de arbeidswetgeving, waarvan de kwaliteit tussen de landen van de EU uiteen kan lopen.

Andere belangrijke uitkomsten van de enquête zijn dat met name op de volgende punten verbeteringen mogelijk zijn:

een aantal cijfers lijken te bevestigen dat de arbeidsintensiteit toeneemt. Stress is duidelijk het grootste risico dat op het werk wordt ervaren (dit geldt voor 53 % van de werkende respondenten). Daarnaast is de ontevredenheid over de werkbelasting, het werktempo en lange werkdagen (meer dan 13 uur) wijder verbreid dan die over andere aspecten, zoals een gebrek aan belangstelling voor de te verrichten taken of te korte rustperiodes gedurende de week of het jaar;

wat de organisatie van het werk en het evenwicht tussen werk en privéleven betreft, zei 40 % van de respondenten niet gebruik te kunnen maken van flexibele werkregelingen;

ten aanzien van de gezondheid en veiligheid op het werk gaf minder dan een op de drie werknemers aan dat op het werk maatregelen zijn genomen om nieuwe risico's (bijvoorbeeld als gevolg van nano- of biotechnologie) aan te pakken, of maatregelen zijn genomen voor oudere en chronisch zieke werknemers. Naast stress worden ook slechte ergonomische omstandigheden gezien als een van de grootste risico's op het werk: 28 % van de respondenten noemt repetitieve bewegingen en vermoeiende of pijnlijke houdingen als een groot gezondheids- en veiligheidsrisico op de eigen werkplek, en 24 % het dagelijks optillen, dragen en verplaatsen van voorwerpen.

Aanstaande EU-conferentie over arbeidsomstandigheden

Aan de conferentie van 28 april wordt deelgenomen door ongeveer 300 belanghebbenden. Er zullen vijf workshops worden gehouden om een diepgaand debat te voeren over veiligheid en gezondheid op het werk, herstructurering, het evenwicht tussen werk en privéleven, stages en de internationale dimensie van het EU-optreden op het gebied van arbeidsomstandigheden.

De vakbonden, werkgeversorganisaties en beleidsmakers op Europees en nationaal niveau worden opgeroepen gezamenlijke initiatieven voor te stellen en te nemen om de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het werk te verbeteren, hetgeen cruciaal is om de Europa 2020-doelstellingen te realiseren. Er wordt vaak een verband gelegd tussen goede arbeidsomstandigheden, met gezonde en veilige werkplekken, en gemotiveerde, creatieve en toegewijde werknemers, waardoor uiteindelijk een hogere productiviteit wordt bereikt.

Achtergrond

Deze enquête is tussen 3 en 5 april 2014 in 28 lidstaten gehouden. Er werden 26 571 mensen uit verschillende sociale en demografische groepen telefonisch (vaste en mobiele verbindingen) ondervraagd in hun eigen taal.

In deze Eurobarometer werden onder arbeidsomstandigheden verstaan de werktijden, de organisatie van het werk, de gezondheid en veiligheid op het werk, de werknemersvertegenwoordiging en de relatie met de werkgever.

In de Europa 2020-strategie zijn ambitieuze streefdoelen opgenomen om de werkgelegenheid te vergroten en de armoede terug te dringen. Het Europees semester, het werkgelegenheidspakket en het pakket sociale investeringen dragen alle bij tot een systematische aanpak van de opkomende werkloosheid en de sociale uitdagingen uit het oogpunt van het pan-Europese belang.

De EU ondersteunt de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de EU door middel van uiteenlopende beleidsmaatregelen en wetgeving, waaronder de minimumeisen van het arbeidsrecht en voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Het afgelopen jaar heeft de Europese Commissie ook kwaliteitskaders voorgesteld voor herstructureringen (IP/13/1246) en stages (IP/13/1200). Dat laatste kader is in maart 2014 door de Raad van ministers goedgekeurd (IP/14/236).

Op 7 april 2014 startte het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de campagne "Healthy Workplaces Manage Stress" (een gezonde werkplek verlaagt de stress) om de aandacht te vestigen op de psychologische, lichamelijke en sociale risico's van stress op het werk (zie IP/14/386).

Nadere informatie

Eurobarometer "Werkomstandigheden in de EU" en landenfiches in landstalen

Conferentie over arbeidsomstandigheden, Brussel 28 april 2014

Uw rechten op het werk

Herstructurering

Banen voor jongeren

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneert u zich op de gratis e-nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie.

Contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Voor het publiek: Europe Direct – tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-mail


Side Bar