Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. april 2014

Arbejdsvilkår: Ny undersøgelse viser mindskelse af og store forskelle på arbejdstagernes tilfredshed

Mens lidt over halvdelen af de europæiske arbejdstagere opfatter arbejdsvilkårene i deres land som gode (53 %), mener et flertal (57 %) alligevel, at deres arbejdsvilkår er forringet i løbet af de sidste fem år. Det viser en Eurobarometer-undersøgelse offentliggjort i dag, hvor der fokuseres på, hvordan krisen har påvirket arbejdets kvalitet. Selv om de fleste arbejdstagere er tilfredse med deres egne arbejdsvilkår (gennemsnitligt 77 % i EU), er der meget store forskelle mellem medlemsstaterne, fra 94 % i Danmark til 38 % i Grækenland. Generelt giver de fleste arbejdstagere udtryk for, at de er ganske tilfredse med deres arbejdstid (80 %) og med sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen (85 %).

Resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen vil indgå i drøftelserne af aktuelle og fremtidige planer for EU's indsats vedrørende arbejdsvilkår i Bruxelles den 28. april. Konferencen giver lejlighed til at drøfte videreudviklingen af en sammenhængende og fremsynet tilgang til arbejdsvilkår i EU for at fremme kvalitet, sikkerhed og lige muligheder på arbejdspladsen.

"Vi værner om vores menneskelige kapital ved at beskytte og fremme gode arbejdsvilkår i EU. Vi har en imponerende arv i form af lovgivning og politikker til sikring af gode arbejdsvilkår, der giver mulighed for en høj grad af tilfredshed blandt de europæiske arbejdstagere. Men der er også en frygt og en reel risiko for, at arbejdsvilkårene forringes i kølvandet på den økonomiske krise. Vi skal sammen med medlemsstaterne og arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne intensivere bestræbelserne på at bevare og forbedre arbejdsvilkårene", udtalte EU's kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, László Andor.

Eurobarometer-undersøgelsen, der blev gennemført i de 28 medlemsstater, viser, at:

mere end 80 % af de adspurgte i Danmark, Luxembourg, Finland og Nederlandene mener, at arbejdsvilkårene i deres land er gode. For så vidt angår de enkelte arbejdstagere fører Danmark også, idet 94 % af arbejdstagerne er tilfredse med deres egne arbejdsvilkår – Østrig og Belgien kommer lige efter med 9 ud af 10 arbejdstagere, der er tilfredse, skarpt forfulgt af Finland (89 %), Det Forenede Kongerige og Estland (begge 88 %)

Grækenland i den anden ende af skalaen har den laveste grad af tilfredshed på nationalt plan (16 %) og er det eneste land, hvor under halvdelen af de adspurgte arbejdstagere er tilfredse med deres aktuelle vilkår (38 %)

graden af tilfredshed i mindre omfang er lavere på nationalt plan i Kroatien (18 %), Spanien (20 %), Italien (25 %), Bulgarien (31 %), Slovenien, Portugal og Rumænien (alle 32 %), men også i Slovakiet (36 %) og Polen (38 %).

Der er flere forskellige årsager til denne forskel i graden af tilfredshed, f.eks. den sociale og økonomiske situation som følge af krisen, men også mere strukturelle faktorer i form af social dialog, sociale politikker og arbejdsret, som kan være mere eller mindre stærke afhængigt af de enkelte EU-landes situation.

Andre vigtige resultater af undersøgelsen viser, at der er plads til forbedring, navnlig på følgende områder:

En række resultater synes at bekræfte en stigning i arbejdsintensiteten. Stress er helt klart den risiko på arbejdspladsen, der betragtes som størst (53 % af de adspurgte arbejdstagere). Desuden er utilfredshed med arbejdsbyrden, arbejdstempoet og lange arbejdsdage (over 13 timer) mere udbredt end andre forhold som f.eks. manglende interesse for opgaverne eller utilstrækkelige hvileperioder på uge- eller årsbasis.

Hvad angår tilrettelæggelse af arbejdet af hensyn til balancen mellem arbejdsliv og familieliv oplyser 40 % af de adspurgte, at de ikke har mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet

Med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen oplyser mindre end hver tredje arbejdstager, at der er indført foranstaltninger på deres arbejdsplads med henblik på at håndtere nye risici (som følge af f.eks. nanoteknologi eller bioteknologi) eller rettet mod ældre og kronisk syge arbejdstagere. Sammen med stress opfattes dårlige ergonomiske forhold som en af de største risici på arbejdspladsen, idet 28 % af de adspurgte peger på gentagne bevægelser og trættende eller smertefulde stillinger som en alvorlig sundheds- og sikkerhedsrisiko på deres arbejdsplads, mens 24 % peger på risikoen ved hver dag at løfte, bære og flytte byrder.

Kommende EU-konference om arbejdsvilkår

Konferencen den 28. april vil samle ca. 300 interessenter. Fem workshopper giver mulighed for indgående drøftelser af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, omstrukturering, balance mellem arbejde og privatliv, praktikophold og den internationale dimension af EU's indsats vedrørende arbejdsvilkår.

Fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og politikere på både europæisk og nationalt plan opfordres til at gøre sig overvejelser og tage fælles initiativer til at støtte gode arbejdsvilkår og kvalitet i arbejdet, hvilket er afgørende for at nå Europa 2020-målene. Gode arbejdsvilkår, herunder et sundt og sikkert miljø, er ofte forbundet med en høj grad af motivation, kreativitet og engagement blandt arbejdstagerne, hvilket resulterer i høj produktivitet.

Baggrund

Denne undersøgelse blev gennemført i de 28 medlemsstater den 3.-5. april 2014. 26 571 adspurgte fra forskellige social- og befolkningsgrupper blev interviewet via telefon (fastnet og mobiltelefon) på deres modersmål.

Arbejdsvilkår var i forbindelse med denne Eurobarometer-undersøgelse defineret som arbejdstid, arbejdets tilrettelæggelse, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, medarbejdernes repræsentation og forhold til arbejdsgiveren.

Europa 2020-strategien fastsætter ambitiøse mål for stigende beskæftigelse og nedbringelse af fattigdom. Det europæiske semester, beskæftigelsespakken og den sociale investeringspakke bidrager til, at de beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer, der er under udvikling, kan håndteres systematisk og ud fra et synspunkt om fælleseuropæisk interesse.

EU har et omfattende sæt af politikker og lovgivning, der har til formål at støtte bedre arbejdsvilkår i EU, herunder minimumsstandarder for arbejdsret og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Sidste år stillede Kommissionen også forslag om to kvalitetsrammer for henholdsvis omstrukturering (IP/13/1246) og praktikophold (IP/13/1200). EU's Ministerråd vedtog sidstnævnte i marts 2014 (IP/14/236).

Den 7. april 2014 iværksatte Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) kampagnen "Gode arbejdspladser tager hånd om stress" for at øge bevidstheden om de psykologiske, fysiske og sociale risici forbundet med stress på arbejdspladsen (se IP/14/386).

Yderligere oplysninger

Eurobarometer "Working Conditions in the EU" og landeoplysninger på de nationale sprog

Konference om arbejdsvilkår, Bruxelles, den 28. april 2014

Rettigheder på arbejdet

Omstrukturering

Ungdomsbeskæftigelse

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis e-mail-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

Pressehenvendelser:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar