Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 април 2014 г.

Условия на труд: Ново проучване показва влошаване и големи разлики в удовлетвореността на трудещите се

Докато малко повече от половината от европейските работници смятат, че условията на труд в тяхната страна са добри (53 %), мнозинството (57 %) все пак считат, че техните условия на труд са се влошили през последните 5 години — сочи публикувано днес проучване на Евробарометър, в което се изследва как кризата е засегнала качеството на труда. Въпреки че повечето работници са удовлетворени от условията на труд (средно 77 % в ЕС), налице са много големи разлики между държавите членки, като процентите варират от 94 % за Дания до 38 % за Гърция. Като цяло повечето работници изразяват високи нива на удовлетвореност от работното време (80 %) и здравословните и безопасни условия на работното място (85 %).

Резултатите от проучването на Евробарометър ще бъдат включени в дискусиите на 28 април в Брюксел относно настоящите и бъдещите перспективи за действия на ЕС в областта на условията на труд. Конференцията ще предостави възможност за обсъждане на това как да продължи разработването на последователен и ориентиран към бъдещето подход по отношение на условията на труд в ЕС, за да се осигурят високи равнища на качество, безопасност и справедливост на работното място.

Защитата и подобряването на условията на труд в ЕС означава полагане на грижи за нашия човешки капитал. Разполагаме със забележително наследство от правни норми и политики, за да осигурим добри условия на труд, които да дават възможност за високи нива на удовлетвореност сред европейските работници. Но също така съществуват опасения, а и реален риск, че условията на труд ще пострадат в резултат на икономическата криза. Заедно с държавите членки и организациите на служителите и работодателите ние трябва да подновим усилията си да запазим и подобрим условията на труд“, отбеляза комисарят на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.

Проучването на Евробарометър, проведено в 28-те държави членки, показва, че:

повече от 80 % от респондентите в Дания, Люксембург, Финландия и Нидерландия считат, че условията на труд в тяхната държава са добри. Отделно, на ниво работници Дания отново заема първо място, като 94 % от работниците са удовлетворени от своите условия на труд — Австрия и Белгия заемат второто място, като са удовлетворени 9 от всеки 10 работници. Плътно след това се нареждат Финландия (89 %), Обединеното кралство и Естония (и двете с 88 %);

на противоположната страна, Гърция е с най-ниския процент на удовлетвореност на национално равнище (16 %) и е единствената държава, в която по-малко от половината от работещите респонденти са доволни от настоящите си условия на труд (38 %);

в по-малка степен, на национално равнище нивата на удовлетвореност са по-ниски в Хърватия (18 %), Испания (20 %), Италия (25 %), България (31 %), Словения, Португалия и Румъния (всяка с 32 %), а също и в Словакия (36 %) и Полша (38 %).

Тази разлика в нивата на удовлетвореност може да бъде обяснена с множество фактори: социалният и икономически контекст, повлиян от кризата, но също и по-структурни характеристики като социален диалог, социални политики и трудово право, които могат да са по-силно или по-слабо изразени в зависимост от националните ситуации в ЕС.

Други ключови констатации от проучването показват, че има място за подобрение, и по-специално в следните области:

Редица фактори потвърждават нарастване на интензивността на труда. Стресът безспорно се счита за най-важният риск на работното място (за 53 % от работещите респонденти). Освен това, неудовлетвореността по отношение на работното натоварване, темпа на работа и дългия работен ден (над 13 часа) е по-често срещана от други проблеми, като липсата на интерес към задачите или недостатъчни периоди на почивка на седмична или годишна база;

По отношение на организацията на труда, във връзка с равновесието между професионалния и личния живот, 40 % от респондентите заявяват, че не им е предложена възможност да използват гъвкав режим на работа;

В областта на здравословните и безопасни условия на труд, по-малко от един от всеки трима работници е заявил, че на работното му място са въведени мерки срещу новите рискове (например, предизвиканите от нанотехнологиите или биотехнологиите), или мерки, насочени към възрастните работници и тези с хронични заболявания. Заедно със стреса, като един от най-важните рискове на работното място се възприема неергономичната среда, като 28 % от респондентите определят повтарящите се движения и изморителните или болезнени пози като основен риск за здравето и безопасността на работното място, а 24 % — ежедневното вдигане, пренасяне или преместване на товари.

Предстояща конференция на ЕС за условията на труд

На конференцията на 28 април ще бъдат представени около 300 заинтересовани страни. Пет работни семинара ще дадат възможност за задълбочено обсъждане на здравословните и безопасни условия на труд, на преструктурирането, съвместяването на професионалния и личния живот, стажовете и международното измерение на действията на ЕС в областта на условията на труд.

Профсъюзите, организациите на работодателите, създателите на политики, както на европейско, така и на национално равнище, се приканват да обмислят и предприемат общи инициативи за подкрепа на условията на труд и качеството на работното място, които са от съществено значение, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“. Добрите условия на труд, включително здравословната и безопасна среда, често се свързват с висока мотивация, творчество и ангажираност на работника, водещи в крайна сметка до високи нива на производителност.

Контекст

Проучването беше проведено в 28-те държави членки между 3 и 5 април 2014 г. На родния им език бяха интервюирани по телефона (стационарен или мобилен) 26 571 респондетни от различни социални и демографски групи.

За целите на този Евробарометър „условия на труд“ беше дефинирано като работно време, организация на труда, здравословни и безопасни условия на труд, представителство на работниците и отношения с работодателя.

Стратегията „Европа 2020“ определя амбициозни цели за повишаване на заетостта и намаляване на бедността. Европейският семестър, пакетът за заетостта и пакетът за социалните инвестиции допринасят за систематична и организирана от гледна точка на общоевропейския интерес реакция на променящите се социални предизвикателства и предизвикателствата, свързани със заетостта.

ЕС разчита на комплексен набор от политики и законодателство, които имат за цел да подпомагат по-добрите условия на труд в ЕС, включително минималните стандарти за трудовото право и безопасните и здравословни условия на труд. Миналата година Европейската комисия предложи също така две рамки за качеството, свързани с преструктурирането (IP/13/1246) и стажовете (IP/13/1200). Втората беше приета от Съвета на министрите през март 2014 г. (IP/14/236).

На 7 април 2014 г. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) започна кампанията „Здравословните работни места овладяват стреса“, за да повиши осведомеността за психологическите, физическите и социалните рискове, свързани със стреса на работното място (вж. IP/14/386).

За повече информация:

Евробарометър „Условия на труд в ЕС“ и фишове за държавите на националните им езици

Конференция за условията на труд, Брюксел, 28 април 2014 г.

Права на работното място

Преструктуриране

Младежка заетост

Уебсайт на Ласло Андор

Следете съобщенията на Ласло Андор в Twitter

Абонирайте се за безплатния бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването на Европейската комисия по електронната поща.

За връзка:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адресна информационната служба


Side Bar