Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Strasbourg den 16 april 2014

Kommissionen välkomnar parlamentets antagande av lagstiftning om fysisk planering i kust- och havsområden

Europaparlamentet godkände idag ett direktiv om fysisk planering i kust- och havsområden. Detta direktiv ska hjälpa medlemsstaterna att ta fram planer för att förbättra samordningen mellan de olika verksamheterna till havs så att dessa verksamheter kan genomföras på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Många olika typer av verksamheter konkurrerar om samma utrymme och resurser i kust- och havsområdena. Detta betyder att till exempel fiskeområden, vattenbruksanläggningar och marina skyddade områden kan samexistera med havsinfrastruktur såsom kablar, rörledningar, farleder, olja-, gas- och vindkraftsanläggningar. Det nya direktivet gör att man bättre kan undvika potentiella konflikter mellan detta slags mycket olikartade verksamheter, vilket i sin tur ger en stabil miljö som är attraktiv för investerare och bidrar till en hållbar tillväxt.

Eftersom det finns alltfler verksamheter som behöver plats i havsområdena, t.ex. anläggningar för produktion av förnybar energi och vattenbruksanläggningar, så behöver man naturligtvis förbättra planeringen när det gäller de olika verksamheterna i havsområdena. Direktivet fastställer minimikrav för de nationella planerna för fysisk planering i kust- och havsområden. Dessa planer kommer att kartlägga befintlig mänsklig verksamhet, varvid växelverkan mellan kustnära verksamhet och verksamhet till havs ska beaktas, och ange hur dessa bäst bör hanteras. Eftersom många av aktiviteterna spänner över nationsgränserna kommer direktivet att hjälpa medlemsstaterna till ett bättre samarbete.

- Att Europaparlametet i dag röstat igenom detta direktiv är ett viktigt steg som gör att vi kan skapa nya tillväxtmöjligheter inom alla maritima sektorer tack vare en förbättrad och mer hållbar förvaltning av våra hav, säger EU:s kommissionär för havsfrågor och fiske Maria Damanaki och miljökommissionär Janez Potočnik. Det krävs att vi samordnar de olika verksamheterna i våra hav för att vi ska kunna skapa mer förutsägbarhet för investerarna när det gäller tillgången till havsområdena och samtidigt kunna minska miljöpåverkan av verksamheterna i havsområdena.

Bakgrund

Fysisk planering i kust- och havsområden är en hörnsten i kommissionens strategi för blå tillväxt och i EU:s integrerade havspolitik. Den ger en bättre överblick över fördelningen av de marina resurserna och gör det lättare för investerare att få en bild av den potentiella ekonomiska utvecklingen. Tack vare den fysiska planeringen kommer aktörerna att veta var och hur länge en viss typ av verksamhet kan genomföras. Fysisk planering i kust- och havsområden kommer även att minska den överreglering och de komplexa regelverk som finns på detta område. I vissa länder måste man till exempel kontakta upp till nio genomförandeorgan för att få ett tillstånd till en off-shore- vattenbruksanläggning. En bättre samordning kommer att ge snabbare förfaranden och därmed också ekonomiska vinster. Om tiden för att genomföra investeringar i off-shore-vattenbruk och förnybara energikällor kunde minskas med ett, två eller tre år skulle detta till exempel kunna ge vinster på mellan 60 till över 600 miljoner euro fram till 2020.

Fysisk planering i kust- och havsområden kommer också att bidra till ett effektivare genomförande av EU:s miljölagstiftning i marina vatten och hjälpa medlemsstaterna att nå en god miljöstatus för sina havsområden till 2020. Dessutom ska denna planering bidra till att skapa sammanhängande nätverk av marina skyddade områden, vilket kräver samarbete och planering över gränserna, och garantera att alla aktörer deltar i planeringsprocessen.

Nästa steg

När direktivet antagits av ministerrådet ska medlemsstaterna till 2016 införliva direktivet i sin nationella lagstiftning och utse den behöriga myndighet som ska ansvara för genomförandet av den fysiska planeringen i kust- och havsområden. Medlemsstaterna måste också utarbeta nationella planer för fysisk planering till 2021. De är fria att skräddarsy innehållet i planerna och anpassa strategierna till sina specifika ekonomiska, sociala och miljömässiga prioriteringar samt nationella sektorspolitiska mål och rättsliga traditioner, men måste följa minimikraven i direktivet.

Mer information

MEMO/14/313: Frågor och svar om direktivet om fysisk planering i kust- och havsområden

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

För allmänheten: Europa direkt på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e­post


Side Bar