Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 april 2014

De Commissie verheugt zich over de goedkeuring door het Parlement van de wetgeving inzake maritieme ruimtelijke ordening

Vandaag heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een richtlijn voor maritieme ruimtelijke ordening. Deze richtlijn moet de lidstaten helpen bij het opstellen van plannen om de verschillende activiteiten die op zee plaatsvinden, beter te coördineren. Zo wordt ervoor gezorgd dat die activiteiten zo efficiënt en duurzaam mogelijk zijn. In de kust- en zeegebieden beconcurreren tal van activiteiten elkaar om dezelfde ruimte en dezelfde hulpbronnen: visgronden, aquacultuurbedrijven en beschermde mariene gebieden bevinden zich naast maritieme infrastructuur, zoals kabels, pijpleidingen, scheepvaartroutes en olie-, gas- en windinstallaties. De nieuwe richtlijn zal potentiële conflicten tussen die diverse gebruiksmogelijkheden helpen voorkomen en een stabiele omgeving creëren die voor investeerders aantrekkelijk is. Zo zal zij ook bijdragen tot duurzame groei.

Door de snel groeiende vraag naar maritieme ruimte voor nieuwe activiteiten, gaande van hernieuwbare energie tot aquacultuurinstallaties, is het inderdaad nodig de maritieme activiteiten op zee beter en op coherente wijze te plannen. De richtlijn stelt minimumeisen vast voor het opstellen van de nationale plannen voor maritieme ruimtelijke ordening. In deze plannen zal een overzicht van alle bestaande menselijke activiteiten worden gemaakt, rekening houdend met de interacties tussen land en zee, en zal worden aangegeven hoe die activiteiten het doeltreffendst kunnen worden beheerd. Aangezien vele activiteiten niet stoppen aan de nationale grenzen, zal de richtlijn de lidstaten helpen om beter samen te werken.

Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, Maria Damanaki, en Europees commissaris voor Milieu, Janez Potočnik, zien het als volgt: "De goedkeuring van vandaag in het Europees Parlement is een belangrijke stap bij het creëren van nieuwe groeikansen in alle maritieme sectoren. Onze zeeën zullen immers beter worden beheerd en de duurzaamheid ervan zal worden gegarandeerd. Alleen als wij de diverse activiteiten die in onze zeeën plaatsvinden, coördineren, kunnen wij de toegang tot de maritieme ruimte voor de investeerders voorspelbaarder maken en tegelijk de impact van de maritieme activiteiten op het milieu verminderen.

Achtergrond

Maritieme ruimtelijke ordening is een hoeksteen van de blauwe groeistrategie van de Commissie en het geïntegreerd maritiem beleid van de EU. Zij maakt een beter begrip mogelijk van de verdeling van de mariene hulpbronnen en biedt investeerders meer zekerheid over potentiële economische ontwikkeling. Dankzij deze maritieme ruimtelijke ordening zullen de marktdeelnemers weten welke activiteit waar en gedurende hoeveel tijd mag plaatsvinden. De maritieme ruimtelijke ordening zal ook de bestaande overregulering en administratieve complexiteit doen afnemen. Zo moet iemand die een vergunning voor een offshore-aquacultuurlocatie wil, in sommige landen maar liefst bij negen uitvoerende agentschappen aankloppen. Een betere coördinatie zal de procedures versnellen, wat economische voordelen zal opleveren. Zo zouden, als de investeringen in offshore-aquacultuur of hernieuwbare energie met één, twee of drie jaar worden versneld, tegen 2020 economische voordelen gaande van 60 miljoen EUR tot meer dan 600 miljoen EUR kunnen worden gegenereerd.

De maritieme ruimtelijke ordening zal ook bijdragen aan een doeltreffender uitvoering van de milieuwetgeving van de EU in de mariene wateren en de lidstaten helpen om uiterlijk in 2020 een goede ecologische toestand van hun wateren te bereiken. Zij zal bijdragen aan de oprichting van coherente netwerken van beschermde mariene gebieden, waarvoor de samenwerking bij de uitwerking van de ruimtelijke ordening over de grenzen heen van essentieel belang is, en zal ervoor zorgen dat alle belanghebbenden aan het proces van de ruimtelijke ordening deelnemen.

Volgende stappen

Zodra de ministers de richtlijn definitief hebben goedgekeurd, moeten de lidstaten die uiterlijk in 2016 in hun nationale wetgeving omzetten en de bevoegde autoriteit aanwijzen die belast zal zijn met de uitvoering van de maritieme ruimtelijke ordening. Voorts moeten de lidstaten hun nationale plannen voor maritieme ruimtelijke ordening uiterlijk in 2021 hebben opgesteld. Zij mogen de inhoud van de plannen en strategieën afstemmen op hun specifieke economische, maatschappelijke en milieuprioriteiten en op hun nationale sectorale beleidsdoelstellingen en rechtstradities, maar moeten voldoen aan de minimumeisen van de richtlijn.

Meer weten?

MEMO/14/313: Vragen en antwoorden over de richtlijn voor maritieme ruimtelijke ordening

Maritieme ruimtelijke ordening http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_nl.htm

Geïntegreerd kustbeheer: http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

Contact:

Voor de pers:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon: 00 800 6 7 8 9 10 11 of via de e-mail


Side Bar