Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 17. aprīlī

Komisija atzinīgi vērtē Parlamenta pieņemto jūras telpiskās plānošanas direktīvu

Eiropas Parlaments šodien apstiprināja jūras telpiskās plānošanas direktīvu, kas palīdzēs dalībvalstīm izstrādāt plānus, kā labāk koordinēt dažādas jūrā veicamās darbības, pēc iespējas nodrošinot šādu darbību efektivitāti un ilgtspēju. Jūras ūdeņos un piekrastes teritorijās uz vienu jūras telpu un resursiem pretendē visdažādākās darbības: zvejas vietas, akvakultūras saimniecības un aizsargājamās jūras teritorijas pastāv vienlaikus ar jūras infrastruktūru (piemēram, kabeļi, cauruļvadi, kuģu ceļi, naftas, gāzes un vēja enerģijas iekārtas). Jaunā direktīva palīdzēs izvairīties no iespējamiem konfliktiem, kas var rasties attiecībā uz šādu dažādo izmantojumu, un radīs stabilu vidi, kas pievilcīga ieguldītājiem, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi.

Līdz ar strauji augošo pieprasījumu pēc jūras telpas, kas būtu izmantojama jaunām darbībām, no atjaunojamiem energoresursiem līdz akvakultūras iekārtām, ir jāpanāk labāka un saskaņotāka jūrā veicamo darbību plānošana. Direktīvā izklāstīts prasību minimums, kas dalībvalstīm jāievēro, izstrādājot savu jūras telpisko plānojumu. Šajos plānos būs apzinātas visas pašreizējās cilvēka veiktās darbības, ņemot vērā mijiedarbību ar jūrā veiktām darbībām, un ierosināts visefektīvākais veids, kā tās pārvaldīt. Tā kā daudzas no tām sniedzas pāri valstu robežām, šī direktīva veicinās dalībvalstu sadarbību.

Eiropas Komisijas jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki un vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Šodien Eiropas Parlamentā notikušais balsojums ir svarīgs solis, lai, labāk pārvaldot jūrā veicamās darbības un nodrošinot to ilgtspēju, tiktu radītas jaunas izaugsmes iespējas visās jūrniecības nozarēs. Tikai tad, ja koordinēsim dažādas jūrā veicamās darbības, mēs varēsim paredzamāk nodrošināt jūras telpas pieejamību ieguldītājiem un vienlaikus samazināt šādu darbību ietekmi uz vidi.”

Vispārīga informācija

Jūras telpiskā plānošana (JTP) ir Komisijas Jūras nozaru izaugsmes stratēģijas un ES Integrēto jūrlietu politikas pamats. Tā ļauj labāk izprast jūras resursu sadalījumu un ieguldītājiem būt pārliecinātākiem par iespējamo ekonomisko attīstību. Ar JTP palīdzību uzņēmēji zinās, kāda veida darbību kurā vietā drīkst veikt un kāds drīkst būt tās ilgums. Turklāt jūras telpiskā plānošana palīdzēs vienkāršot esošo pārmērīgo un administratīvi sarežģīto reglamentāciju. Piemēram, dažās valstīs, lai saņemtu jūrā esošam akvakultūras objektam vajadzīgo atļauju, ir jāsazinās ar vairākām, līdz pat deviņām izpildaģentūrām. Labāka koordinācija paātrinās procedūru norisi, kas savukārt radīs ekonomisko ieguvumu. Piemēram, par 1, 2 vai 3 gadiem paātrinot ieguldījumus jūrā esošos objektos vai atjaunojamos energoresursos, līdz 2020. gadam varētu iegūt no 60 miljoniem eiro līdz pat vairāk nekā 600 miljoniem eiro.

Jūras telpiskā plānošana ļaus arī efektīvāk īstenot ES tiesību aktus vides jomā attiecībā uz jūras ūdeņiem un palīdzēs dalībvalstīm līdz 2020. gadam panākt labu jūras ūdeņu vides stāvokli. Tā palīdzēs izveidot saskaņotus aizsargājamo jūras teritoriju tīklus, attiecībā uz kurām pārrobežu plānošanas sadarbībai ir būtiska nozīme, un nodrošinās visu iesaistīto personu dalību plānošanas procesos.

Turpmākie pasākumi

Tiklīdz ministri būs galīgi pieņēmuši minēto direktīvu, dalībvalstīm tā līdz 2016. gadam jātransponē savos tiesību aktos un jāizraugās kompetentā iestāde, kura būs atbildīga par JTP direktīvas īstenošanu. Katrai dalībvalstij arī līdz 2021. gadam jāizstrādā savs jūras telpiskais plānojums. Plānojumu un stratēģiju saturu tās var brīvi pielāgot savām konkrētajām ekonomiskajām, vides un sociālajām prioritātēm, kā arī saviem nozaru politikas mērķiem un tiesību tradīcijām, taču tām jāievēro direktīvā noteiktais prasību minimums.

Plašāka informācija

MEMO/14/313: "Jautājumi un atbildes par jūras telpiskās plānošanas direktīvu"

Jūras telpiskā plānošana http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_lv.htm

Integrētā piekrastes zonu pārvaldība http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

Kontakti:

Presei:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Sabiedrībai: Europe Direct, tālr. 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e–pasts


Side Bar