Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 17 d.

Komisija teigiamai vertina Parlamento priimtus jūrų erdvės planavimo teisės aktus

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino Jūrų erdvės planavimo direktyvą, kuri valstybėms narėms turėtų padėti parengti geresnio įvairios jūrinės veiklos derinimo planus ir užtikrinti, kad ta veikla būtų kuo našesnė ir tvaresnė. Toje pačioje pakrančių ir jūrų teritorijoje yra vykdoma įvairių rūšių veikla ir konkuruojama dėl išteklių, todėl erdvės reikia žvejybos vietoms, akvakultūros ūkiams, saugomoms jūrų teritorijoms, taip pat jūrų infrastruktūrai, kaip antai kabeliams, vamzdynams, jūrų keliams, naftos, dujų ir vėjo energijos įrenginiams. Naujoji direktyva padės išvengti galimo veiklos rūšių įvairovės nesuderinamumo, ją įgyvendinant bus sukurtos pastovios investuotojams patrauklios sąlygos ir taip bus prisidedama prie tvaraus augimo.

Jūrų erdvės poreikis naujai veiklai – nuo atsinaujinančiųjų išteklių energetikos iki akvakultūros – sparčiai didėja, todėl jūrinę veiklą būtina planuoti geriau ir nuosekliau. Direktyva nustatyti būtinieji nacionalinių jūrų erdvės planų rengimo reikalavimai. Šiuose planuose bus nurodoma visa dabartinė žmogaus veikla, atsižvelgiant į sausumos bei jūros sąsajų klausimus, ir veiksmingiausias jos valdymo būdas. Dažnai tokia veikla yra tarptautinė, todėl direktyva padės valstybėms narėms geriau bendradarbiauti.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki ir už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šiandien balsavęs Europos Parlamentas suteikė puikią progą visuose jūriniuose sektoriuose kurti naujų augimo galimybių geriau tvarkant mūsų jūrų erdvę ir užtikrinant jos darną. Tik derindami mūsų jūrose vykdomą įvairių rūšių veiklą, padėsime investuotojams numatyti galimybes naudotis jūrų erdve ir sumažinsime jūrinės veiklos poveikį aplinkai.“

Pagrindiniai faktai

Jūrų erdvės planavimas yra vienas iš esminių Komisijos mėlynojo augimo strategijos ir ES integruotos jūrų politikos aspektų. Ją planuojant galima geriau suprasti jūrinių išteklių pasiskirstymą, todėl tikėtinos ekonominės raidos perspektyvos yra aiškesnės investuotojams. Jei jūrų erdvė bus planuojama, veiklos vykdytojams bus aišku, kokią veiklą, kur ir kiek ilgai galima vykdyti. Planuojant jūrų erdvę bus mažinamas perteklinis reglamentavimas ir paprastinamos administravimo nuostatos. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse norint gauti jūrinio akvakultūros objekto įrengimo leidimą reikia kreiptis į ne mažiau kaip devynias vykdomąsias įstaigas. Geriau derinant veiklą paspartės procedūros, todėl bus gauta ekonominės naudos. Pavyzdžiui, į jūros akvakultūrą ir atsinaujinančius energijos išteklius investuojant vieneriais, dviem ar trejais metais sparčiau, iki 2020 m. galima gauti nuo 60 iki daugiau kaip 600 mln. EUR ekonominės naudos.

Planuojant jūrų erdvę galima sklandžiau įgyvendinti ES jūrų vandenų aplinkos apsaugos teisės aktus, todėl valstybėms narėms bus lengviau iki 2020 m. pagerinti joms priklausančių vandenų aplinkos būklę. Tai turėtų padėti kurti darnesnius saugomų jūrų teritorijų tinklus, kuriuos planuojant būtinas tarptautinis bendradarbiavimas, ir užtikrinti, kad planavimo procesuose dalyvautų visos suinteresuotosios šalys.

Tolesni žingsniai

Ministrų priimtą direktyvą valstybės narės turės perkelti į nacionalinę teisę iki 2016 m. ir paskirti kompetentingą įstaigą, atsakingą už jūrų erdvės planavimo įgyvendinimą. Nacionalinius jūrų erdvės planus valstybės narės turi parengti iki 2021 m. Planų turinį ir strategijas valstybės narės gali pritaikyti prie savo konkrečių ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos prioritetų, taip pat nacionalinės sektoriaus politikos tikslų ir teisinių tradicijų, tačiau turi laikytis būtinųjų direktyvos reikalavimų.

Daugiau informacijos

MEMO/14/313 Klausimai apie Jūrų erdvės planavimo direktyvą ir atsakymai į juos.

Jūrų erdvės planavimas http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm

Integruotas pakrančių tvarkymas http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

Asmenys ryšiams:

Spaudai

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Andreja Skerl, tel. +32 2 295 14 45

Visuomenei Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštas


Side Bar