Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. aprill 2014

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi otsust võtta vastu mereruumi planeerimist käsitlev õigusakt

Euroopa Parlament võttis täna vastu mereruumi planeerimist käsitleva direktiivi, mis peaks aitama liikmesriikidel välja töötada kava, kuidas paremini koordineerida merel toimuvat mitmesugust tegevust ning tagada selle võimalikult suur tõhusus ja jätkusuutlikkus. Väga paljud ranniku- ja merepiirkondades toimuvad tegevused konkureerivad sama tegevuskoha ja samade ressursside pärast: näiteks kalapüügipiirkonnad, vesiviljelusettevõtted ja kõrvuti paiknevad merekaitsealad, merealade taristud nagu kaablid, torujuhtmed, laevateed ning nafta-, gaasi- ja tuuleenergiarajatised. Uus direktiiv aitab ära hoida võimalikke konflikte selliste erinevate kasutusviiside vahel ja luua stabiilse keskkonna investorite jaoks, aidates nii kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule.

Kiiresti kasvav nõudlus mereruumi järele, mida vajavad uued tegevusalad taastuvenergia tootmisest vesiviljelusrajatisteni, loob vajaduse merendusalase tegevuse parema ja ühtse planeerimise järele. Direktiiviga kehtestatakse miinimumnõuded mereruumi arengukavade koostamiseks liikmesriikides. Nendes kavades määratakse kindlaks kõik olemasolevad inimtegevuse liigid, võttes arvesse maismaa ja mere vastastoimet, ning kõige tõhusam viis neid hallata. Kuna paljud tegevused ulatuvad üle riigipiiride, aitab direktiiv liikmesriikidel teha paremini koostööd.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ja keskkonnavolinik Janez Potočnik ütlesid: „Tänane hääletus Euroopa Parlamendis on oluline samm selleks, et luua uusi võimalusi majanduskasvuks kõigis merendussektoritest sel teel, et haldame paremini oma meresid ja tagame nende jätkusuutlikkuse. Ainult siis, kui kooskõlastame merel toimuvad erisugused tegevused, on võimalik muuta juurdepääs merealale investorite jaoks prognoositavamaks ning samal ajal vähendada merendustegevuse mõju keskkonnale.”

Taust

Mereruumi planeerimine on komisjoni meremajanduskasvu strateegia ja ELi integreeritud merenduspoliitika nurgakivi. See võimaldab paremat arusaamist mereressursside jaotamisest ja annab investoritele suurema kindluse võimaliku majandusarengu suhtes. Mereruumi planeerimisest saavad ettevõtjad teada, missugune tegevus, kus ja kui kaua toimub. Mereruumi planeerimine aitab võidelda ka olemasoleva ülereguleerimise ja haldusalase keerukusega. Näiteks tuleb mõnes riigis selleks, et saada luba avamere vesiviljelusega tegelemiseks, võtta ühendust kuni üheksa täitevasutusega. Parem koordineerimine kiirendab menetlusi, mis annavad majanduslikku kasu. Näiteks kiirendades investeeringuid avamere vesiviljelusse ja taastuvenergiasse ühe, kahe või kolme aasta võrra, võiks 2020. aastaks saavutatav majanduskasu suureneda 60 miljonilt eurolt rohkem kui 600 miljoni euroni.

Mereruumi planeerimine aitab kaasa ka ELi keskkonnaalaste õigusaktide tõhusamale rakendamisele merealal ja aitab liikmesriikidel saavutada 2020. aastaks oma vete hea keskkonnaseisund. See peaks aitama luua sidusad merekaitsealade võrgustikud, mille koordineerimiseks on oluline piiriülene planeerimine, ja tagada kõigi sidusrühmade osalemine planeerimises.

Edasised sammud

Kui direktiiv on vastu võetud, peavad liikmesriigid selle 2016. aastaks oma siseriiklikku õigusse üle võtma ja nimetama pädevad asutused, kes vastutavad mereruumi planeerimine rakendamise eest. Liikmesriigid peavad koostama ka oma riiklikud mereruumi arengukavad 2021. aastaks. Nad võivad kohandada arengukavade sisu ja strateegiat oma konkreetsetest majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkonnaalastest prioriteetidest lähtudes, võttes arvesse oma eesmärke kõnealuses valdkonnas ja õigustraditsioone, kuid kavad peavad vastama vähemalt kõnealuse direktiivi miinimumnõuetele.

Lisateave

MEMO/14/313: Küsimused ja vastused mereruumi planeerimise direktiivi kohta.

Mereruumi planeerimine: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm

Rannikuala tervikmajandamine: http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

Kontaktisikud:

Ajakirjanikele:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post


Side Bar