Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. April 2014

Kommissionen glæder sig over, at Parlamentet vedtager lovgivning om maritim fysisk planlægning

Europa-Parlamentet godkendte i dag et direktiv om maritim fysisk planlægning. Det skal hjælpe medlemslandene med at udvikle planer for de forskellige aktiviteter, som finder sted på havet, koordinere dem bedre og sikre, at de er så effektive og bæredygtige som muligt. I kyst- og havområder lægger en lang række aktiviteter billet ind på de samme steder og ressourcer: fiskepladser, dambrug og beskyttede havområder deler pladsen med maritime infrastrukturer som kabler, rør, sejlruter samt olie-, gas- og vindinstallationer. Det nye direktiv vil bidrage til at undgå potentielle konflikter mellem så forskellige aktiviteter og skabe et stabilt miljø, der kan tiltrække investorer og dermed bidrage til en bæredygtig vækst.

Med den stigende efterspørgsel efter det maritime rum til forskellige formål – som f.eks. anlæg til vedvarende energi og akvakultur – er der behov for en bedre og sammenhængende planlægning af maritime aktiviteter på havet. Direktivet fastsætter mindstekrav for medlemslandenes maritime fysiske planer. Disse planer skal kortlægge de eksisterende menneskelige aktiviteter, samtidig med at der tages hensyn til samspillet mellem land og hav, og den mest effektive måde at forvalte dem på. Da mange af disse aktiviteter gennemføres på tværs af de nationale grænser, vil direktivet hjælpe medlemslandene med at samarbejde bedre.

EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, og miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Dagens afstemning i Europa-Parlamentet er et vigtigt skridt i retning af at skabe nye muligheder for vækst på tværs af alle maritime sektorer ved at forvalte vores have bedre og sikre deres bæredygtighed. Kun ved at koordinere de forskellige aktiviteter på havene kan vi give investorerne mere forudsigelig adgang til havområder og samtidig mindske de maritime aktiviteters konsekvenser for miljøet."

Baggrund

Maritim fysisk planlægning (MFP) er en hjørnesten i Kommissionens strategi for blå vækst og EU's integrerede havpolitik. Det giver bedre indsigt i fordelingen af maritime ressourcer og sikrer investorer større vished om den mulige økonomiske udvikling. Med denne planlægning kan aktørerne se, hvilken aktivitet der kan finde sted hvor og hvor længe. Den maritime fysiske planlægning skal også reducere den nuværende overregulering og administrative kompleksitet. I nogle lande skal man f.eks. kontakte op til ni forvaltningsorganer for at opnå godkendelse af et offshore akvakulturanlæg. Bedre koordinering vil fremskynde procedurerne, og det vil give økonomiske fordele. Ved at fremrykke investeringer i offshore akvakultur eller vedvarende energi med 1, 2 eller 3 år kan man sikre en økonomisk gevinst på mellem 60 mio. og over 600 mio. euro frem til 2020.

Maritim fysisk planlægning er også med til at sikre en mere effektiv gennemførelse af EU's miljølovgivning i havområder og vil hjælpe medlemslandene med at opnå god miljøstatus i deres farvande inden 2020. Den skal bidrage til at fastlægge sammenhængende net af beskyttede havområder, som kræver samarbejde om planlægning på tværs af grænserne, og sikre, at alle involverede parter inddrages i planlægningsprocessen.

De næste skridt

Når direktivet er endeligt vedtaget af ministrene, skal medlemslandene senest i 2016 gennemføre direktivet i deres lovgivning og udpege den kompetente myndighed, der skal stå for gennemførelsen af den maritime fysiske planlægning. Medlemslandene skal også udarbejde deres nationale maritime fysiske planer inden udgangen af 2021. De kan frit tilpasse indholdet af disse planer og strategier til deres egne individuelle økonomiske, sociale og miljømæssige prioriteringer og nationale sektorpolitiske mål samt juridiske traditioner, men skal overholde direktivets mindstekrav.

Yderligere oplysninger

MEMO/14/313: Spørgsmål og svar om direktivet om maritim fysisk planlægning

Maritim fysisk planlægning: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm

Integreret kystforvaltning: http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

Pressehenvendelser:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar