Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 април 2014 г.

Комисията приветства приемането от Европейския парламент на Директива за морското пространствено планиране

Днес Европейският парламент одобри Директивата за морското пространствено планиране, която следва да подпомогне държавите членки при разработването на планове за по-добро координиране на различните дейности в морето, като се гарантира, че те са възможно най-ефикасни и устойчиви. В крайбрежните и морските райони множество дейности се конкурират за използването на едни и същи ресурси и пространство: риболовни зони, стопанства за аквакултури и защитени морски зони съжителстват с морски инфраструктури като кабели, тръбопроводи, морски пътища, нефтени, газови и вятърни съоръжения. Новата директива ще спомогне за избягването на евентуални конфликти между такива различни употреби и за създаването на стабилна, привлекателна за инвеститорите среда, като по този начин ще допринесе за устойчив растеж.

Бързо растящото търсене на морско пространство за нови дейности — от производството на енергия от възобновяеми източници до отглеждането на аквакултури, определено налага по-добро и съгласувано планиране на дейностите в морето. С Директивата се поставят минимални изисквания за изготвянето на национални морски пространствени планове. В тези планове ще бъдат установени всички съществуващи човешки дейности, като се отчитат взаимодействията между сушата и морето, и най-ефективният начин за тяхното управление. Тъй като много от дейностите се извършват извън националните граници, директивата ще спомогне за подобряване на сътрудничеството между държавите членки.

Европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки и европейският комисар по околната среда Янез Поточник заявиха съвместно: Днешното гласуване в Европейския парламент е важна стъпка за създаването на нови възможности за растеж във всички морски сектори чрез по-добро управление на нашите морета и гарантиране на тяхната устойчивост. Само чрез координация на различните дейности, осъществявани в нашите морета, можем да внесем повече яснота за инвеститорите относно достъпа до морското пространство и в същото време да намалим въздействието на морските дейности върху околната среда.

Контекст

Морското пространствено планиране (МПП) е основен елемент на стратегията на Комисията за „син растеж“, т.е. растеж в морските сектори, и на интегрираната морска политика на Европейския съюз. То дава възможност за по-добро разбиране на разпределението на морските ресурси и повишава сигурността на инвеститорите относно потенциалното икономическо развитие. Благодарение на МПП операторите ще знаят къде и за какъв период от време може да се извършва дадена дейност. С морското пространствено планиране също така ще се намали сегашното свръхрегулиране и прекомерно администриране. Например в някои държави е необходимо да се осъществи контакт с до девет изпълнителни агенции преди да се получи разрешително за разработване на участък с аквакултури. По-добрата координация ще ускори процедурите, което ще донесе икономически ползи. Например ускоряването с 1, 2 или 3 години на процеса на инвестиране в крайбрежни аквакултури или производство на енергия от възобновяеми източници може да донесе до 2020 г. икономически ползи в размер от 60 млн. евро до повече от 600 млн. евро.

Морското пространствено планиране ще допринесе и за по-ефикасно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда в морските води и ще помогне на държавите членки да постигнат до 2020 г. добро екологично състояние на техните води. То следва да спомогне за изграждането на съгласувани мрежи от защитени морски зони, за които от съществено значение е сътрудничеството по трансграничното планиране, и да осигури участието на всички заинтересовани страни в процеса на планиране.

Какво предстои?

След окончателното приемане на директивата от Съвета на министрите държавите членки трябва да я транспонират в националното си законодателство до 2016 г. и да определят компетентните органи, отговарящи за въвеждането на МПП. От държавите членки се изисква също да изготвят до 2021 г. своите национални морски пространствени планове. Те имат свобода да приспособят съдържанието на плановете и стратегиите към своите специфични икономически, социални и екологични приоритети, както и към целите на своите национални секторни политики и правните си традиции, но трябва да спазят минималните изисквания, заложени в директивата.

За повече информация

MEMO/14/313: Въпроси и отговори относно Директивата за морското пространствено планиране

Морско пространствено планиране: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_bg.htm

Интегрирано управление на крайбрежната зона: http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

За контакти:

За медиите:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar