Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 april 2014

Kommissionen välkomnar parlamentets antagande av nya Europeiska havs- och fiskerifonden

Europaparlamentet gav i dag med överväldigande majoritet stöd för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Med en budget på 6,5 miljarder euro för perioden 2014–2020 kommer fonden att finansiera projekt för genomförande av den nya reformerade gemensamma fiskeripolitiken och ge ekonomiskt stöd för att yrkesfiskare, vattenbrukare och kustsamhällen ska kunna anpassa sig till de ändrade bestämmelserna. Fonden kommer också att finansiera projekt för att främja "blå" tillväxt och sysselsättning inom ramen för EU:s integrerade havspolitik.

– Vår reformerade fiskeripolitik skapar en hållbar grund för det europeiska fisket en gång för alla, sade Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske, när hon välkomnade antagandet. – Detta kommer att medföra stora förändringar för våra yrkesfiskare och hela sektorn, som behöver vårt ekonomiska stöd. Vi kommer att samfinansiera konkreta projekt i medlemsstaterna för att hjälpa yrkesfiskare och kustsamhällen att utveckla en hållbar fisk- och skaldjursindustri – från båt till bord.

Finansiering av hållbart fiske

Genom reformen av den gemensamma fiskeripolitiken har EU agerat mot överfiske och bruket att kasta oönskad fisk tillbaka i havet. Den nya Europeiska havs- och fiskerifonden kommer att skapa investerings- och finansieringsmöjligheter för yrkesfiskare, vattenbrukare och kustsamhällen, så att de kan bidra till att minska fiskets inverkan på havsmiljön och återuppbygga fiskbestånd. Genom att finansiera mer selektiva fiskeredskap kommer fonden till exempel också att bidra till avskaffandet av onödiga utkast av fisk, vilket är en viktig del av den nya politiken.

Inga EU-pengar kommer att gå till byggandet av nya fiskefartyg eller andra initiativ som skulle bidra till att öka fiskekapaciteten. Prioriteringen är snarare att hjälpa småskaliga yrkesfiskare, som kommer att gynnas av en högre stödnivå, samt unga yrkesfiskare och fiskarfamiljer. Fonden kommer också att bidra till att göra vattenbrukare mer konkurrenskraftiga genom att hjälpa dem att nå ut till nya marknader. Europeiska havs- och fiskerifonden kommer således att säkerställa en stabil försörjning av hållbara fisk- och skaldjursprodukter till konsumenterna, främja innovation, hjälpa samhällen att diversifiera sina ekonomier, finansiera projekt som skapar nya arbetstillfällen, och i slutändan förbättra livskvaliteten längs de europeiska kusterna.

Dessutom kommer fonden att finansiera insamlingen av fiskeridata, så att besluten kan grundas på tillförlitliga underlag, och stärka programmen för fiskerikontroll för att se till att bestämmelserna om ansvarsfullt och hållbart fiske följs av alla. Fonden kommer också att stödja ett regionalt beslutsfattande inom den nya gemensamma fiskeripolitiken och göra det möjligt för alla berörda parter att delta fullt ut.

Främja blå tillväxt

För första gången kommer fonden också att främja den integrerade havspolitiken genom att underlätta samordning över gränser och mellan sektorer. Finansieringen kommer att koncentreras på sådana initiativ som gynnar olika sektorer, men som inte kan genomföras genom en enskild sektorspolitik eller av en enskild medlemsstat, såsom fysisk planering i kust- och havsområden, integrerad övervakning till havs liksom kunskap om havsfrågor.

Nästa steg

Efter dagens omröstning i Europaparlamentet kommer förslaget om Europeiska havs- och fiskerifonden nu att gå vidare till fiskeriministrarna i rådet för slutligt antagande, för att fonden ska kunna träda i kraft i juni i år.

Fonden kommer tillsammans med medel från nationella finansieringskanaler att samfinansiera projekt, och varje medlemsstat kommer att få en del av den totala budgeten. Medlemsstaterna kommer att utarbeta sina operativa program, där de anger hur de tänker använda tilldelade medel. Efter kommissionens godkännande beslutar de nationella myndigheterna om vilka projekt de kommer att stödja.

Mer information

Europeiska havs- och fiskerifonden:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm

MEMO/14/311

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

För allmänheten: Europe direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e-post


Side Bar