Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2014

Η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Με προϋπολογισμό ύψους 6.5 δις ευρώ για το διάστημα 2014-2020 το ταμείο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση έργων υλοποίησης της νέας αναμορφωμένης κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) και θα παράσχει στήριξη σε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και παράκτιες κοινότητες προκειμένου να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες. Το Ταμείο θα χρηματοδοτήσει επίσης έργα για την προώθηση της «μπλε» ανάπτυξης και της απασχόλησης, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ (ΟΘΠ).

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, επικρότησε ως εξής την απόφαση: «Η αναθεωρημένη αλιευτική πολιτική μας θα θέσει την ευρωπαϊκή αλιεία σε βιώσιμη βάση μια για πάντα. Η επίτευξη του στόχου αυτού συνεπάγεται ριζικές αλλαγές για τους αλιείς και το σύνολο του τομέα, ενώ απαιτεί οικονομική στήριξη από πλευρά μας. Σκοπεύουμε να συγχρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα έργα στα κράτη μέλη, προκειμένου να βοηθηθούν οι αλιείς και οι παράκτιες κοινότητες στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου κλάδου ιχθυηρών — «από το δίχτυ στο πιάτο».

Χρηματοδότηση της βιώσιμης αλιείας

Με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) η ΕΕ στοχεύει στην καταπολέμηση της υπεραλίευσης και της πρακτικής της απόρριψης των ανεπιθύμητων ιχθύων στη θάλασσα. Το νέο ΕΤΘΑ θα παράσχει επενδυτικές δυνατότητες και χρηματοδότηση σε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και παράκτιες κοινότητες, σε μια προσπάθεια για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, τη σταδιακή αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και την εξάλειψη της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας. Με τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, το Ταμείο θα συμβάλει κατά κύριο λόγο στην εξάλειψη πρακτικών δαπανηρής απόρριψης – μια βασική πτυχή της νέας πολιτικής.

Δεν θα δαπανηθούν πόροι της ΕΕ για την κατασκευή νέων αλιευτικών σκαφών ή για την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών που θα συνέβαλαν στην αύξηση της αλιευτικής ικανότητας. Προτεραιότητα είναι η παροχή βοήθειας, κυρίως, σε μικρής κλίμακας αλιείς, οι οποίοι θα επωφεληθούν από το υψηλότερο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης, καθώς και σε νέους αλιείς και σε οικογένειες αλιέων. Το Ταμείο θα βοηθήσει επίσης τους υδατοκαλλιεργητές να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί, παρέχοντας τους στήριξη για την εξεύρεση νέων αγορών. Το ΕΤΘΑ θα εξασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο σταθερή προσφορά βιώσιμων θαλασσίων προϊόντων στους καταναλωτές, θα ενισχύσει την καινοτομία, θα βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, θα χρηματοδοτήσει έργα που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει, τέλος, την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές ακτές.

Επιπλέον, θα παράσχει, χρηματοδότηση για τη βελτίωση της συλλογής αλιευτικών δεδομένων, ούτως ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, και θα ενισχύσει τα προγράμματα ελέγχου της αλιείας, για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες σχετικά με την υπεύθυνη και αειφόρο αλιεία τηρούνται από όλους. Το Ταμείο, στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ, θα στηρίξει επίσης την λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο και θα διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης

Θα είναι πρώτη φορά που το Ταμείο θα ενισχύσει επίσης την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική διευκολύνοντας τον διασυνοριακό και διατομεακό συντονισμό. Η χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί σε εκείνες τις διασυνοριακές πρωτοβουλίες, όπως είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση και η γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που ωφελούν διάφορους τομείς αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης τομεακής πολιτικής ή από μόνο ένα κράτος μέλος.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σχετική με το Ταμείο πρόταση θα διαβιβαστεί στους Υπουργούς Αλιείας για την τελική έγκριση στο Συμβούλιο, προκειμένου το ΕΤΘΑ να αρχίσει να λειτουργεί από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Το ΕΤΘΑ θα συγχρηματοδοτήσει διάφορα έργα από κοινού με τις εθνικές πηγές χρηματοδότησης, ι κάθε κράτος μέλος θα λάβει μερίδιο από τον συνολικό προϋπολογισμό. Τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα, με τα οποία θα διευκρινίζουν πώς σκοπεύουν να δαπανήσουν τα χρήματα που θα λάβουν και, αφού αυτά εγκριθούν από την Επιτροπή, οι εθνικές αρχές θα αποφασίσουν ποια έργα θα χρηματοδοτήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm

MEMO/14/311

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar