Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 април 2014 г.

Комисията приветства приемането на новия Европейски фонд за морско дело и рибарство от Парламента

Днес Европейският парламент одобри с голямо мнозинство Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Фондът разполага с бюджет от 6,5 милиарда евро за периода 2014 — 2020 г. и ще предоставя финансиране за проекти, с които се прилагат реформите от новата обща политика в областта на рибарството. Ще се осигурява и финансова подкрепа за рибарите, рибопроизводителите и крайбрежните общности, за да могат да се приспособят към промените в правилата за работата на фонда. Със средства от фонда ще се финансират и проекти за насърчаване на т.нар. „син растеж“ и за създаване на работни места в рамките на интегрираната морска политика.

Европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки приветства решението: С тази реформа политиката в областта на рибарството поставя веднъж завинаги този отрасъл в ЕС на стабилна основа. Това означава радикални промени за рибарите и за целия сектор, за който е необходимо да осигурим финансова подкрепа. Затова ще съфинансираме конкретни проекти в държавите членки, за да помогнем на рибарите и крайбрежните общности да развиват устойчиво производство на рибни и морски продукти — от рибарската мрежа до трапезата.

Финансиране на устойчив риболов

С реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) Европейският съюз предприе мерки срещу прекомерния улов и практиката нежеланият улов да се изхвърля обратно в морето. Новият ЕФМДР ще осигури инвестиции и възможности за финансиране за рибарите, рибопроизводителите и крайбрежните общности, за да се ограничат последиците от риболова върху морската среда, както и за възстановяване на рибните запаси. Предоставените от фонда средства, например за по-селективни риболовни съоръжения, ще спомогнат и за премахване на практиката да се разхищават ресурси, като се изхвърля уловът — ключов аспект от новата политика.

Средствата от ЕС няма да се използват за строеж на нови риболовни кораби и за никакви други инициативи, които биха допринесли за повишаване на риболовния капацитет. Целта е преди всичко да се подпомогнат дребните рибари, които ще могат да ползват по-големи помощи, както и младите рибари и рибарските семейства. Фондът ще подпомогне и рибопроизводителите да повишат конкурентоспособността си, като им осигури подкрепа да излязат на нови пазари. По този начин ЕФМДР ще съдейства за потребителите да се осигурят стабилни доставки на рибни и морски продукти, които се отглеждат и произвеждат съобразно принципите на устойчивото развитие, и ще допринесе за насърчаване на иновациите. Средствата от фонда ще помогнат на местните общности да развиват нови икономически отрасли и ще осигурят финансиране за проекти, чрез които се разкриват нови работни места. Всичко това ще подобри качеството на живота в европейските крайбрежни райони.

Паралелно с това ще бъдат осигурени средства за събиране на данни в областта на рибарството, за да може решенията в тази сфера да се основават на солидни доказателства, както и за засилване на програмите за контрол в сектора на рибарството, за да се гарантира, че правилата за отговорен и устойчив риболов се спазват от всички. Чрез фонда ще се подкрепи регионализираното разработване на политиката в рамките на новата ОПОР и ще се даде възможност за пълноценно участие на всички заинтересовани страни.

Стимулиране на синия растеж

За първи път фондът пряко ще подпомага осъществяването на интегрираната морска политика, като се осигури подкрепа за координация между различните държави и отрасли. Финансирането ще се съсредоточи върху инициативи, които са от полза за различни сектори, но не могат да бъдат осъществени в рамките на отделна секторна политика или от една-единствена държава членка — като морско пространствено планиране, интегрирано морско наблюдение и познания за морската среда.

Какво предстои

След днешното гласуване в Европейския парламент разпоредбите за ЕФМДР ще бъдат представени за окончателно одобрение от ресорните министри в Съвета по рибарство, след което ще могат да влязат в сила през юни тази година.

Чрез ЕФМДР ще се съфинансират проекти, финансирани по национални програми, като всяка държава от ЕС ще получи дял от общия бюджет. Всяка държава ще изготви оперативна програма, в която ще посочи как възнамерява да изразходва така разпределените средства, като след одобрение от Комисията националните органи ще вземат решение кои проекти да подпомагат.

За повече информация

Европейски фонд за морско дело и рибарство: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_bg.htm

MEMO/14/311

За контакти:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar