Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. aprill 2014

Euroopa Parlamendi hääletustulemus on verstapost keskkonnasäästlike transpordikütuste kasutuselevõtmisel

Täna kiitis Euroopa Parlament lõplikult heaks uued ELi eeskirjad, millega tagatakse, et kogu Euroopas rajatakse alternatiivkütusetanklad vastavalt ühistele ehitus- ja kasutusstandarditele, mis hõlmavad ka elektrisõidukite laadimise ühesugust pistikut. Senistes poliitikaalgatustes on käsitletud peamiselt kütust ja sõidukeid, pööramata tähelepanu kütuste jaotamise võrgule. Selle valdkonna stimuleerimiseks tehtud jõupingutused ei ole seni olnud koordineeritud ega piisavad.

Keskkonnasäästlike kütuste kasutamisel on kolm peamist takistust: sõidukite kõrge hind, leige vastuvõtt tarbijate hulgas ning laadimis- ja tankimiskohtade puudumine. See on nagu nõiaring. Uue direktiiviga pannakse liikmesriikidele kohustus rajada alternatiivkütuste, nagu elektri, vesiniku ja maagaasi jaoks minimaalne taristu, ning nähakse ette kehtestada vajalike seadmete ühtsed ELi standardid ja anda kasutajateavet.

Transpordiküsimuste eest vastutav komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Tegemist on olulise uuenduse ja verstapostiga keskkonnasäästlike kütuste kasutuselevõtmisel Euroopas. Need uued eeskirjad on otsene vastutulek ettevõtjate, investorite, tarbijate ja riikide ametiasutuste soovile, et oleks selge raamistik, millega seataks keskkonnasäästlike kütuste kasutamise tulevikusuund Euroopas, tehtaks lõpp ebakindlusele ja võimaldataks investeerimist. See hääletustulemus annab selge signaali, et Euroopa asetab keskkonnasäästlikud kütused oma transpordipoliitika keskmesse ja tal on kindel tahe arendada 21. sajandi jaoks sobivat transpordisüsteemi.”

Peamised kokkulepitud meetmed on järgmised.

Minimaalne taristu kogu ELis. Liikmesriikidel on kohustus esitada komisjonile alternatiivkütuste, nagu elektri, vesiniku ja maagaasi minimaalse taristu (tankimis- ja laadimiskohtade) riiklikud kavad. Komisjon avaldab seatud eesmärgid. Direktiiviga nähakse ette ka läbivaatamismehhanism, mille abil komisjon hindab, kas riiklikud eesmärgid on piisavad taristu kriitilise massi loomiseks või kas on tarvis ELi tasandi kohustuslikke eesmärke, nagu komisjon algselt välja pakkus.

Kogu ELis kehtivad taristustandardid. Ühised ELi standardid on kesskonnasäästlike kütuste arendamiseks esmatähtsad. Kokkuleppe kohaselt tuleb kasutada elektrisõidukite laadimiseks ühesugust pistikut ning vesiniku ja maagaasi jaoks standardseid tankimisseadmeid. Samuti tuleb koostada tulevased standardid juhtmeta laadimispunktide, akude vahetamise tehnoloogia ning busside ja mootorrataste standardsete pistikute jaoks. Nii lõpetatakse ebakindlus, mis on seni ettevõtjaid ja tarbijaid tagasi hoidnud.

Kasutamise hõlbustamiseks pannakse kokku selge kasutajateave laadimis- ja tankimiskohtade kohta, samuti eri keskkonnasäästlike ja tavakütuste hindade võrdlemise kohta komisjoni väljatöötatud metoodika põhjal.

Järgmised sammud:

Pärast Euroopa Parlamendi hääletust peaks nõukogu need eeskirjad veel käesoleval aastal ametlikult vastu võtma.

Vt ka:

EU launches clean fuel strategy [IP/13/40].

Clean power for transport – Frequently asked questions [MEMO/13/24].

Clean Power for Transport – Alternative fuels for sustainable mobility in Europe.

Asepresident Siim Kallas Twitteris.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Üldsusele: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­posti kaudu


Side Bar