Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014

Συντονισμένη δράση για την επιβολή της νομοθεσίας οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των καταναλωτών στους δικτυακούς τόπους εμπορίας ταξιδιών

Σε εναρμονισμένη δράση από τις εθνικές αρχές αρμόδιες για θέματα καταναλωτών με συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι οι 382 από τους 552 δικτυακούς τόπους που ελέγχθηκαν το 2013 δεν τηρούσαν το ευρωπαϊκό καταναλωτικό δίκαιο. Ως αποτέλεσμα αυστηρών μέτρων για την επιβολή της νομοθεσίας, το 62 % των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν αντιμετωπίζουν πλέον τους καταναλωτές όπως θα έπρεπε. Το υπόλοιπο 38 % μπορεί να αναμένει ότι θα του επιβληθούν περαιτέρω μέτρα, καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών γίνονται πλήρως σεβαστά.

«Ένας στους τρεις χρήστες του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν ηλεκτρονικές κρατήσεις ταξιδιών και διαμονής. Έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι ηλεκτρονικές κρατήσεις είναι ασφαλείς και αξιόπιστες. Από τους 552 δικτυακούς τόπους εμπορίας ταξιδιών που ελέγξαμε, το 62 % τηρεί πλέον τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών, χάρη στις κοινές προσπάθειες των κρατών μελών και της Επιτροπής. Δεν θα ησυχάσω μέχρις ότου τα δικαιώματα των καταναλωτών να γίνουν πλήρως σεβαστά και θα επιδιώξω να χρησιμοποιήσω τις υφιστάμενες δομές για να το επιτύχω.», δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ για την Πολιτική Καταναλωτών, Neven Mimica.

Εναρμονισμένοι έλεγχοι (γνωστοί και ως «έλεγχοι συμμόρφωσης») δικτυακών τόπων συντονίζονται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διενεργούνται από τις εθνικές εκτελεστικές αρχές, για να εντοπίσουν παραβάσεις του καταναλωτικού δικαίου και, στη συνέχεια, να διασφαλίσουν την επιβολή του. Το καλοκαίρι του 2013 οι εθνικές αρχές έλεγξαν δικτυακούς τόπους πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχειακής διαμονής, συμπεριλαμβανομένων δικτυακών τόπων εμπόρων και μεσαζόντων. Συνολικά ελέγχθηκαν 552 δικτυακοί τόποι.

Μετά τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις, οι εθνικές αρχές εντόπισαν ότι συνολικά 382 δικτυακοί τόποι δεν συμμορφώνονταν με το καταναλωτικό δίκαιο της ΕΕ, ενώ μόνο το 31% των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν συμμορφωνόταν με τους κανόνες της ΕΕ. Στη συνέχεια, οι εθνικές αρχές είτε επικοινώνησαν με τις εθνικές εταιρείες στις οποίες ανήκουν οι μη συμμορφούμενοι δικτυακοί τόποι, ώστε οι δικτυακοί τόποι να συμμορφωθούν με το καταναλωτικό δίκαιο της ΕΕ, είτε – όσον αφορά επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη - ζήτησαν την βοήθεια του αρμόδιου κράτους μέλους. Μέχρι σήμερα, 173 δικτυακοί τόποι έχουν διορθωθεί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συμμορφούμενων δικτυακών τόπων στο 62% του συνόλου των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν. 209 δικτυακοί τόποι υπόκεινται σε εν εξελίξει διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 52 δεσμεύσεων από τους εμπόρους να διορθώσουν τους δικτυακούς τόπους τους.

Τι έχει ελεγχθεί ακριβώς;

Οι δικτυακοί τόποι ελέγχθηκαν για να προσδιοριστεί αν οι πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ήταν εύκολα προσβάσιμες· αν η τιμή αναφερόταν σε αρχικό στάδιο και συμπεριλάμβανε προαιρετικές επιπρόσθετες τιμολογήσεις· αν οι δικτυακοί τόποι παρείχαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες θα μπορούσαν να υποβληθούν ερωτήσεις και καταγγελίες· και για να διαπιστώσουν αν οι δικτυακοί τόποι κοινοποιούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από την αγορά και σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Τα κύρια προβλήματα που βρέθηκαν ήταν τα εξής:

Έλλειψη υποχρεωτικών πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα του εμπόρου, ιδίως την ηλεκτρονική του διεύθυνση, πράγμα που στερεί τους καταναλωτές από έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας. 162 δικτυακοί τόποι (30%) δεν περιείχαν αυτές τις πληροφορίες.

Έλλειψη σαφών οδηγιών για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών. 157 δικτυακοί τόποι (28 %) δεν παρείχαν τις εν λόγω πληροφορίες.

Οι προαιρετικές επιπρόσθετες τιμολογήσεις, όπως το τέλος αποσκευών, το ασφαλιστικό τέλος, η προτεραιότητα επιβίβασης, δεν γίνονται με δυνατότητα επιλογής. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε σε 133 δικτυακούς τόπους (24%).

Η συνολική τιμή της υπηρεσίας δεν αναφέρεται εκ των προτέρων, όταν εμφανίζονται στην οθόνη για πρώτη φορά τα κύρια στοιχεία της κράτησης. 112 δικτυακοί τόποι (20%) δεν παρείχαν τις εν λόγω πληροφορίες.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Για τους 209 δικτυακούς τόπους που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται, συνεχίζονται σε εθνικό επίπεδο διοικητικές ή νομικές διαδικασίες. Επιπλέον, ορισμένες πρακτικές στον ταξιδιωτικό τομέα είναι υπό περαιτέρω αναθεώρηση, ώστε οι καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις σχετικές πληροφορίες και να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Ιστορικό

Ο «έλεγχος συμμόρφωσης» είναι ένας πανευρωπαϊκός έλεγχος των δικτυακών τόπων για τον προσδιορισμό παραβάσεων του καταναλωτικού δικαίου και την επακόλουθη εξασφάλιση της επιβολής του. Ο έλεγχος συμμόρφωσης συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διενεργείται ταυτόχρονα από τις εθνικές εκτελεστικές αρχές βάσει των διατάξεων του κανονισμού συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ). Ο έλεγχος συμμόρφωσης ταξιδιωτικών υπηρεσιών έλαβε χώρα σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ(1), στη Νορβηγία και την Ισλανδία τον Ιούνιο του 2013. Η «φάση επιβολής» εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Αυτός ήταν ο 7ος έλεγχος συμμόρφωσης από το 2007. Ελέγχθηκαν δικτυακοί τόποι που προσφέρουν αεροπορικά ταξίδια και διαμονή ή και τα δύο· οι δικτυακοί τόποι που προσφέρουν και τις δύο υπηρεσίες υπολογίστηκαν δύο φορές.

Όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες αγοράζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο: το 2012, το 32% των ευρωπαίων καταναλωτών με πρόσβαση στο διαδίκτυο έκανε κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων ή ξενοδοχείου ηλεκτρονικά (δεδομένα της Eurostat, έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 2012). Τα ταξίδια, ο τουρισμός και οι συναφείς τομείς αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι πολίτες έκαναν το 2011 περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ταξίδια διακοπών, εκ των οποίων σχεδόν το 80% στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χώρα

Δικτυακοί τόποι που ελέγχθηκαν(2)

Έλεγχος συμμόρφωσης ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Δικτυακοί τόποι που έχουν συμμορφωθεί από τις 3 Απριλίου 2014, ως ποσοστό των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν το 2013

Δικτυακοί τόποι που έχουν ήδη συμμορφωθεί

Δικτυακοί τόποι με επιβεβαιωμένες παρατυπίες

Δικτυακοί τόποι που έχουν συμμορφωθεί από τις 3 Απριλίου 2014(3)

Δικτυακοί τόποι που υπόκεινται σε περαιτέρω διαδικασίες

Αυστρία

9

3

6

4

5

44%

Βέλγιο

28

11

17

18

10

64 %

Βουλγαρία

17

17

0

17

0

100 %

Κύπρος

14

4

10

4

10

29 %

Τσεχική Δημοκρατία

14

5

9

7

7

50 %

Δανία

10

7

3

9

1

90 %

Εσθονία

11

2

9

6

5

55 %

Φινλανδία

10

0

10

0

10

0 %

Γαλλία

33

0

33

15

18

45 %

Γερμανία

33

19

14

22

11

67 %

Ελλάδα

10

2

8

6

4

60 %

Ουγγαρία

8

5

3

8

0

100 %

Ισλανδία

10

0

10

9

1

90 %

Ιρλανδία

26

5

21

12

14

46 %

Ιταλία

17

9

8

10

7

59 %

Λετονία

12

0

12

1

11

8 %

Λιθουανία

16

11

5

12

4

75 %

Λουξεμβούργο

11

5

6

7

4

64 %

Μάλτα

10

3

7

8

2

80 %

Κάτω Χώρες

41

1

40

33

8

80 %

Νορβηγία

32

28

4

32

0

100 %

Πολωνία

17

12

5

14

3

82 %

Πορτογαλία

10

6

4

6

4

60 %

Ρουμανία

10

3

7

10

0

100 %

Σλοβακία

9

2

7

6

3

67 %

Σλοβενία

14

2

12

8

6

57 %

Ισπανία

32

8

24

18

14

56 %

Σουηδία

14

0

14

11

3

79 %

Ηνωμένο Βασίλειο

74

0

74

30

44

41 %

Σύνολο

552

170

382

343

209

62 %

1. Η Κροατία δεν συμμετείχε σε αυτόν τον έλεγχο συμμόρφωσης, καθώς η φάση ελέγχου (Ιούνιος του 2013) διενεργήθηκε πριν από την προσχώρησή της στην ΕΕ.

2. Ελέγχθηκαν δικτυακοί τόποι που προσφέρουν αεροπορικά ταξίδια και διαμονή ή και τα δύο· οι δικτυακοί τόποι που προσφέρουν και τις δύο υπηρεσίες υπολογίστηκαν δύο φορές. Μετά τον αρχικό έλεγχο, 6 δικτυακοί τόποι διέκοψαν τις δραστηριότητές τους και δεν υφίστανται πλέον. Κύπρος 3, Πολωνία 2, Σλοβακία 1.

3. Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν δεσμεύσεις από εμπόρους σε εκκρεμείς υποθέσεις.


Side Bar